מפקח אומנה הוא עובד סוציאלי במשרד הרווחה והביטחון החברתי שתחום עיסוקו המרכזי הוא אומנה
חוק האומנה קובע את תפקידיו, סמכויותיו ותחומי אחריותו של מפקח האומנה
בעת מילוי תפקידו והפעלת סמכויותיו, מפקח האומנה חייב לענוד תג זיהוי באופן גלוי ולהציג תעודה רשמית המעידה על תפקידו וסמכויותיו, אם יידרש לכך

במשרד הרווחה והביטחון החברתי קיים מנגנון פיקוח ובקרה על הגוף המפעיל, מנחה האומנה ועל הורה האומנה, במטרה להבטיח את שלומו, טובתו וזכויותיו של ילד שנמצא באומנה.

 • הגורם המרכזי במנגנון הפיקוח הוא מפקח האומנה, עובד סוציאלי בהכשרתו.
 • תפקידיו, סמכויותיו ותחומי אחריותו של מפקח האומנה מוסדרים בחוק אומנה לילדים.

תפקידיו העיקריים של מפקח האומנה

 • במסגרת הבקשה לקבלת רישיון לשמש כהורה אומנה, המפקח מעביר את המלצתו לממונה על רישוי האומנה (בין היתר, בהתבסס על חוות דעתו של מנחה האומנה).
 • מחליט על זהות משפחת האומנה שבה ישהה הילד, לאחר קבלת המלצת הגוף המפעיל.
 • במקרים מסוימים, מכריע במחלוקת שבין הורה ביולוגי להורה אומנה בנוגע לביצוע פעולה או קבלת החלטה בקשר לילד.
 • מפקח על הגוף המפעיל ועל שירותי האומנה אותם הוא מעניק כגון: גיוס ואיתור הורי האומנה, הכשרת הורי האומנה, עבודתם של מנחי האומנה, הליכי השמת והתאמת ילד למשפחת אומנה וכו'.
 • מפקח על הורי האומנה: עמידה בתנאי רישיון האומנה, עריכת ביקורי בית ושיחות עם הילד, הורי האומנה ובני המשפחה.
 • נותן הנחיות לתיקון ליקויים או כשלים שנמצאו מוצדקים, בין היתר בעקבות תלונות שהוגשו על-ידי ההורה הביולוגי, הורה האומנה או הילד ומעקב אחרי ביצוע התיקונים.
 • בודק כי התשלומים המיועדים לילד הנמצא באומנה, מועברים ליעדם.

סמכויותיו של מפקח האומנה

 • כדי למלא את תפקידו ורק בקשר ובנוגע לאומנה, מפקח האומנה רשאי, בין היתר:
  • לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו וכתובתו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת.
  • לדרוש מכל אדם למסור לו כל מידע או מסמך הנוגע הדרוש לו לצורך מילוי תפקידיו.
  • להיכנס למקום שהכניסה אליו דרושה לצורך מילוי תפקידיו, כל עוד לא מדובר במקום המשמש למגורים (מוסד חינוכי, משרד, מוסד וכו').
  • להיכנס למקום המשמש למגורים אם ניתנה הסכמה בכתב של אדם בגיר (מעל גיל 18) המחזיק בנכס, בשעה סבירה ובתיאום מראש או על פי צו של בית משפט, גם ללא הסכמה.
  • לבקר בבית משפחת האומנה, גם ללא צו בית משפט או הסכמה, אם קיים חשד לפגיעה בשלומו של הילד הנמצא באומנה.
  • לדרוש מהגוף המפעיל, ממנחה האומנה או מהורה האומנה, לתקן ליקויים שנמצאו ולדווח לו על תיקונם.

המפקח הארצי על האומנה

 • המפקח הארצי על האומנה ממונה על-ידי שר הרווחה ואחראי על:
  • ניהול מנגנון הפיקוח.
  • ייעוץ, הנחיה, הדרכה והכשרה של כוח האדם במערך הפיקוח על האומנה.
  • קביעת תוכן ההכשרה של כוח האדם המיועד לעבוד בגוף המפעיל ואת התנאים הנדרשים להכשרה.
  • יידוע הגוף המפעיל בדבר הנחיות ונהלי משרד הרווחה והביטחון החברתי בנוגע לאומנה ומעקב אחרי ביצוע ההנחיות והנהלים.

חשוב לדעת

 • בעת מילוי תפקידו, מפקח האומנה חייב לענוד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו ולהציג, לפי דרישה, תעודה רשמית המעידה על היותו מפקח אומנה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים