מנחה אומנה מלווה, מייעץ, מדריך ותומך בהורה האומנה ובילד באופן שוטף ובהתאם לתוכנית הטיפול
מנחה אומנה הוא עובד סוציאלי שממונה על-ידי הגוף המפעיל שמעניק שירותי אומנה שונים באישור ובפיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי

מנחה האומנה הוא עובד סוציאלי מוסמך והדמות הראשונה והעיקרית שמלווה את הורה האומנה ואת הילד ששולב במשפחת האומנה.

תחומי האחריות והתפקידים העיקריים של מנחה האומנה

 • ביצוע ראיונות, אבחונים, מפגשי הדרכה והסברה עבור מי שמבקש לשמש כהורה אומנה ובסופם נותן את חוות דעתו על התאמת או אי התאמת המבקש לשמש הורה אומנה.
 • מסירת מסמכים ואישורים שונים להורה האומנה בנוגע לילד ולאומנה.
 • ליווי ומעקב אחר הילד ומצבו בכל תקופת שהייתו באומנה וקיום מפגשים אישיים עם הילד בהתאם לתוכנית הטיפול, למצבו ולצרכיו.
 • אחריות על יישום תוכנית הטיפול של הילד ופיקוח על תיפקודו של הורה האומנה.
 • קיום קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה מתגוררים הוריו הביולוגיים של הילד ובין השאר עם העובד הסוציאלי שמטפל בהם, כדי להבטיח את המשך הקשר בין הילד להוריו הביולוגיים בתקופת האומנה.
 • ליווי, ייעוץ, הדרכה, הכוונה ותמיכה מתמשכים להורה האומנה ותיווך ביניהם לבין משרד הרווחה בכל נושא.
 • עזרה להורי האומנה במימוש זכויותיהם ובתיווך מול הרשויות השונות, כמו: מסגרת חינוכית, רשות מקומית וכו'.
 • קיום קשר עם גורמי החינוך במוסד החינוכי שבו לומד הילד, גורמי בריאות, גורמי רווחה וכל גורם אחר בחייו של הילד.
 • קיום קשר עם המוסד לביטוח לאומי בקשר לזכויות המגיעות לילד או עבורו.
 • דיווח לממונה על רישוי האומנה במשרד הרווחה על כל שינוי שיכול להשפיע על רישיון האומנה או לגרום לביטול הרישיון.
 • דיווח על אירועים משמעותיים הנוגעים לילד, בהתאם להנחיות ולנהלים שנקבעו לעניין זה.
 • דיווח למפקח האומנה במשרד הרווחה ולמחלקה לשירותים חברתיים במקרה שבו הילד מבקש לסיים את האומנה או שיש צורך לבחון מחדש את תוכנית הטיפול של הילד.
 • פנייה לכל מי שיש לו מידע שנוגע לילד, אם המידע נדרש לצורך מילוי תפקידו ושמירה על טובת הילד וזכויותיו.

חשוב לדעת

 • מנחה האומנה מועסק וממונה על-ידי הגוף המפעיל (עמותה או גוף פרטי) שמוסמך ומאושר להעניק את שירותי האומנה השונים עבור משרד הרווחה והביטחון החברתי.
 • משרד הרווחה והביטחון החברתי מפקח באופן שוטף על הגוף המפעיל ועל מנחה האומנה באמצעות מפקחי האומנה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים