הקדמה:

מנחה אומנה מלווה, מייעץ, מדריך ותומך בהורה האומנה ובילד באופן שוטף ובהתאם לתכנית הטיפול
מנחה האומנה הוא עובד סוציאלי הממונה על-ידי הגוף המפעיל המעניק שירותי אומנה שונים באישור ובפיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי
למידע נוסף ראו סע' 39 בחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016

מנחה האומנה הוא עובד סוציאלי מוסמך והדמות הראשונה והעיקרית המלווה את הורה האומנה ואת הילד ששולב במשפחת האומנה.

תחומי האחריות והתפקידים העיקריים של מנחה האומנה

 • ביצוע ראיונות, אבחונים, מפגשי הדרכה והסברה עבור אדם המבקש לשמש כהורה אומנה ובסופם נותן את חוות דעתו על התאמת או אי התאמת המבקש לשמש הורה אומנה.
 • מסירת מסמכים ואישורים שונים להורה האומנה בנוגע לילד ולאומנה.
 • ליווי ומעקב אחר הילד ומצבו בכל תקופת שהייתו באומנה וקיום מפגשים אישיים עם הילד בהתאם לתכנית הטיפול, למצבו ולצרכיו.
 • אחריות על יישום תכנית הטיפול של הילד ופיקוח על תיפקודו של הורה האומנה.
 • קיום קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית שבה מתגוררים הוריו הביולוגיים של הילד ובין השאר עם העובד הסוציאלי המטפל בהם, כדי להבטיח את המשך הקשר בין הילד להוריו הביולוגיים בתקופת האומנה.
 • ליווי, ייעוץ, הדרכה, הכוונה ותמיכה מתמשכים להורה האומנה ותיווך ביניהם לבין משרד הרווחה והביטחון החברתי בכל נושא.
 • עזרה להורי האומנה במימוש זכויותיהם ובתיווך מול הרשויות השונות, כמו: מסגרת חינוכית, רשות מקומית וכו'.
 • קיום קשר עם גורמי החינוך במוסד החינוכי שבו לומד הילד, גורמי בריאות, גורמי רווחה וכל גורם אחר בחייו של הילד.
 • קיום קשר עם המוסד לביטוח לאומי בקשר לזכויות המגיעות לילד או עבורו.
 • דיווח לממונה על רישוי האומנה במשרד הרווחה והביטחון החברתי על כל שינוי שיכול להשפיע על רישיון האומנה או לגרום לביטול הרישיון.
 • דיווח על אירועים משמעותיים הנוגעים לילד, בהתאם להנחיות ולנהלים שנקבעו לעניין זה.
 • דיווח למפקח האומנה במשרד הרווחה והביטחון החברתי ולמחלקה לשירותים חברתיים במקרה שבו הילד מבקש לסיים את האומנה או שיש צורך לבחון מחדש את תכנית הטיפול של הילד.
 • פנייה לכל אדם שיש בידו מידע הנוגע לילד, אם המידע נדרש לצורך מילוי תפקידו ושמירה על טובת הילד וזכויותיו.

חשוב לדעת

 • מנחה האומנה מועסק וממונה על-ידי הגוף המפעיל (עמותה או גוף פרטי) המוסמך ומאושר להעניק את שירותי האומנה השונים עבור משרד הרווחה והביטחון החברתי.
 • משרד הרווחה והביטחון החברתי מפקח באופן שוטף על הגוף המפעיל ועל מנחה האומנה באמצעות מפקחי האומנה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים