אנשים עם מוגבלות בניידות (או בני משפחתם מדרגה ראשונה) שהם בעלי זכויות חכירה בבית, עשויים לקבל פטור מתשלום דמי היתר או דמי חכירה מהוונים עבור שטחים שהם נדרשים לשנות כדי להתאימם לצורכיהם
הזכאות ניתנת עבור שטחים שאינם עולים על 50 מ"ר
למידע נוסף, ראו באתר רשות מקרקעי ישראל

אנשים עם מוגבלות בניידות, או בני משפחתם מדרגה ראשונה, שהם בעלי זכויות חכירה בנכס (בית), ומוגבלותם מחייבת אותם לבצע שינויים ו/או תוספות בנכס כדי להתאימו לצורכיהם, זכאים לקבל פטור מתשלום עבור תוספת זכויות (דמי היתר) או בתשלום עבור היוון זכויותיהם בנכס (דמי חכירה מהוונים).

 • הזכאות ניתנת עבור שטחי בנייה הדרושים להתאמה שאינם עולים על 50 מ"ר.

מי זכאי?

 • בעל זכויות חכירה בנכס העונה על אחד מאלה:
  • תנועתו ו/או תפקודו מוגבלים לצמיתות עקב מחלה או פגיעה במערכת המוטורית.
  • הוא חולה במחלה מתקדמת ורתוק לכסא גלגלים, או מתהלך בעזרת פרוטזות, מכשירים, קביים וכו'.
 • זאת בתנאי שנקבעה לו מוגבלות בניידות על-ידי אחד מהמוסדות הרפואיים המוכרים:
  • בית חולים
  • קופת חולים
  • מסגרת שיקומית ממשלתית
  • המוסד לביטוח לאומי
 • אדם עם מוגבלות בניידות, בהתאם להגדרות שצויינו לעיל, שהוא בן משפחה מדרגה ראשונה הסמוך על שולחנו של בעל זכות החכירה בנכס והוא מתגורר בקביעות בנכס.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה על גבי טופס בקשה לביצוע פעולה במקרקעין.
 • יש לצרף לבקשה אישור לגבי מצב תפקודו של המבקש מטעם רופא במוסד רפואי מוכר (מאחד המוסדות שפורטו בסעיף הקודם). האישור צריך להיות עדכני עד 3 חודשים לפני תאריך הגשת הבקשה.
 • בנוסף, יש לספק חוות דעת של מרפא בעיסוק או עובד שיקום המפרטת לגבי השטחים והעבודות הנדרשות להרחבת יחידת הדיור או התאמתה לאדם עם המוגבלות, או לחלופין אישור ממשרד הביטחון, או אישור ממשרד הבינוי והשיכון לגבי סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות.
 • את הבקשה והאישורים מגישים למשרדי רשות מקרקעי ישראל באזור המגורים.
 • ועדה שתתכנס לדון בעניין תבחן את הבקשה ותחליט אם לאשר אותה. החלטת הוועדה תהיה סופית.
 • במקרה שהוועדה תאשר את הבקשה, ייגרעו השטחים הרלוונטיים ולא יהיה צורך בתשלום עבורם.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים