על הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית לדון בעניינו של נאשם שנשלח לטיפול מרפאתי כפוי בידי בית המשפט, לפחות פעם אחת בכל 6 חודשים
הוועדה המוסמכת להחליט על חופשות ועל שחרורו מהטיפול
ניתן לערער על החלטת הוועדה בפני בית המשפט המחוזי


 • כאשר מדובר בטיפול מרפאתי כפוי של נאשם על פי צו של בית משפט, יתקיים דיון תקופתי בעניינו של המטופל לפני הועדה הפסיכיאטרית, אחת ל-6 חודשים לפחות.
 • בנוסף רשאית הועדה לדון בעניינו בכל עת, אם ביקש זאת החולה.
 • הוועדה מוסמכת במסגרת דיוניה לאשר לחולה חופשות בתוך תקופת הצו ולשחררו ללא תנאי.
 • אם החליטה הוועדה על שחרורו של החולה, עליה להודיע על מועד השחרור לפסיכיאטר המחוזי, ליועץ המשפטי לממשלה, לפרקליט המחוז ולמשטרת ישראל.

מי זכאי?

שימו לב
גם נאשם שמאושפז באשפוז פסיכיאטרי על פי צו של בית משפט זכאי לדיון תקופתי בעניינו. למידע נוסף ראו דיון תקופתי בענין של מאושפז פסיכיאטרי.

תהליך מימוש הזכות

 • בקשה לדיון בפני הוועדה הפסיכיאטרית, יש להגיש באמצעות הצוות המטפל, או לשלוח ישירות למזכירות הוועדה הפסיכיאטרית, לפי הכתובת או מספר הפקס שצוינו בהודעה התלויה במחלקה, או שניתן לקבלם מהצוות המטפל.
 • החולה, קרובו וכן היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על החלטה של ועדה פסיכיאטרית. את הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהמועד שבו נמסרה לחולה או ליועץ המשפטי לממשלה, לפי העניין, הודעה על ההחלטה של הוועדה.

ערעור על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית

 • החולה, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על החלטת הוועדה הפסיכיאטרית.
 • את הערעור יש להגיש לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהמועד, שבו נמסרה לחולה או ליועץ המשפטי לממשלה ההחלטה של הוועדה.
 • בית המשפט המחוזי ידון בערעור באמצעות שופט אחד.

חשוב לדעת

 • צו לטיפול מרפאתי כפוי אינו מתבטל מאליו, אם הוועדה הפסיכיאטרית נמנעת מלדון בו יותר מ-6 חודשים, כפי שהחוק דורש.
 • אם הוועדה הפסיכיאטרית אינה דנה בעניינו של הנאשם, הוא רשאי לפנות לבג"ץ, כדי שזה יאלץ את הוועדה לדון בעניין.
 • במקרה כזה ניתן לפנות גם לבית המשפט, כדי שיבחן את תוקפו של הצו לטיפול מרפאתי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שירותי סל שיקום

הפרעות אכילה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

חוק טיפול בחולי נפש - סעיף 28

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.