זכאי הדיור הציבורי שרתוקים לכיסא גלגלים ואין ביישובם דירות מתאימות יכולים לאתר דירה שתתאים להם ומשרד הבינוי והשיכון ירכוש אותה

משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור זכאי הדיור הציבורי שרתוקים לכיסא גלגלים ביישובים שאין בהם דירות ציבוריות מתאימות.

 • הזכאים אחראים לאיתור דירה מתאימה ומשרד הבינוי והשיכון אחראי לבדיקת הדירה ולרכישתה.
 • הדירות שנרכשו לצורך אכלוס הזכאים - דירות נכסי רכישה (נ"ר) - מתווספות למלאי הדירות בדיור הציבורי.

אילו דירות יכולות לשמש כדירת נ"ר?

 • דירות יד שנייה שמועד הפינוי שלהן לא עולה על 12 חודשים ממועד החתימה על הסכם הרכישה.
 • דירות יד ראשונה שמועד המסירה שלהן לא עולה על 24 חודשים ממועד חתימת ההסכם.
 • דירות שרשומות בהן זכויות בעלות או חכירה מהוונת על שם מציעי הדירה או מיופה כוחם בפנקסי המקרקעין או ברשומות החברה המשכנת וברשות מקרקעי ישראל כשהן מהוונות.

נגישות הדירה

 • הדירות שיירכשו יהיו בקומת קרקע שהגישה אליה היא באמצעות עד 3 מדרגות, או בבניין עם מעלית מתאימה וגישה נוחה לכיסא גלגלים עד לכניסה לבניין ועם אפשרות לרמפה או כל התאמה אחרת.
 • בבניין עם מעלית עומק המעלית יהיה 1.05 מ' לפחות, דלת המעלית תהיה ברוחב 75 ס"מ לפחות והפרוזדור מול המעלית יהיה ברוחב 1.5 מ' לפחות.

ממ"ד בדירה

 • הדירות שיירכשו צריכות לכלול ממ"ד.
 • מי שמצאו דירה ללא ממ"ד ומעוניינים שהיא תירכש עבורם יצטרכו לקבל אישור של ועדת חריגים ולחתום על תצהיר שבו הם מסכימים להתגורר בדירה ללא ממ"ד.

מחיר הדירה

 • רכישת הדירות מתבצעת בהתאם לתקרת מחירים שמתעדכנת מדי פעם על-ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • המחיר המירבי לרכישת הדירה (התקרה) נקבע לזכאים לפי מספר הנפשות והיישוב שהדירה נמצאת בו.
 • למי שמעסיקים עובד זר בסיעוד ויציגו היתר העסקה בתוקף, העובד ייחשב כ-2 נפשות.
 • תקרת המחיר לדירה ביישוב שאינו יישוב מגוריהם של הזכאים תהיה בהתאם ליישוב מגוריהם או ליישוב המבוקש, לפי הנמוכה מביניהן.

דירות שלא ניתן לרכוש כדירת נ"ר

 • דירות שחלים עליהן חוק הגנת הדייר או כל זכות אחרת.
 • דירות שנדרש בהן תיקון צו הבית המשותף בגלל תוספת בנייה שבוצעה או שנדרש להן אישור/היתר מהרשות המקומית או מרשויות התכנון.
 • דירות בבניין שההוצאות השוטפות על אחזקת הרכוש המשותף שלו עולות על התקרה שקבע משרד הבינוי והשיכון.
 • דירות שנמצאות בבעלות אחד מאלה:
  • עובדי משרד הבינוי והשיכון, המרכז למיפוי ישראל והרשות להתחדשות עירונית.
  • עובדים בחברות המאכלסות.
  • מנהלי פרויקטים בשיקום שכונות, מנהלי צוות היגוי והכפופים להם.
  • עובדי אגף הדיור במשרד העלייה והקליטה וחברי הוועדה הציבורית לסיוע בדיור.
  • עובדים בחברה שמספקת שירותים לרכישת דירות נ"ר, כולל עובדים שפרשו מהעבודה עד שנה מהפרישה.
  • קרובי משפחה מדרגה ראשונה של העובדים שצוינו (בני זוג, הורים, ילדים ואחים).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים