הקדמה:

נכים חסרי דירה הרתוקים לכיסא גלגלים והכנסתם אינה עולה על השכר הממוצע במשק, עשויים להיות זכאים לדירת נכסי רכישה (נ"ר)
למידע נוסף ראו נוהל רכישת דירות נ"ר באתר משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור נכים הרתוקים לכיסאות גלגלים ואינם סיעודיים, הזכאים לדירה בשיכון הציבורי בישובים בהם יש מחסור בדירות מתפנות מהמלאי.

 • הדירות הנרכשות לצורך אכלוס הזכאים מכונות דירות נכסי רכישה (נ"ר) ולאחר רכישתן הן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי.
 • לאחר אישור הזכאות, ניתנת לזכאים תקופה של 120 יום שבמהלכה מוטל עליהם למצוא את הדירה שירצו שמשרד הבינוי והשיכון ירכוש עבורם ולהגיש למשרד הצעה לרכישתה.
 • הזכאים אחראים אך ורק לאיתור הדירה ומשרד הבינוי והשיכון אחראי לבדיקת הדירות ולרכישתן.

אילו דירות יכולות לשמש כדירת נ"ר?

 • ניתן לרכוש הן דירות מיד שנייה והן דירות חדשות.
 • מועד פינוי הדירה וקבלת החזקה בה יהיו עד תשעה חודשים מתאריך חוזה הרכישה.
 • הדירה שתירכש תהיה בקומת קרקע או בבניין עם מעלית עם גישה נוחה לכיסא גלגלים עד הכניסה לבניין ועם אפשרות לרמפה או לכל פתרון מתאים אחר.
 • דירות הבנויות על קרקע המנוהלת על-ידי רשות מקרקעי ישראל יהיו בהיוון מלא.
  • במקרה שבו הקרקע מהוונת בשיעור הנמוך מ-91%, יתחייב המוכר להוון את הקרקע באופן מלא כתנאי לרכישת הדירה על ידי המשרד.
  • היוון הנו תשלום חד-פעמי מראש של דמי החכירה השנתיים העתידיים. הוא מחושב בהתאם לתקופת החכירה, לשיעור דמי החכירה ולריבית נכיון. למרות זאת, מועצת מקרקעי ישראל קבעה שיעור אחיד להיוון והוא 5.5% מאומדן שווי המקרקעין.
 • רכישת הזכויות ורישום הזכויות בדירה יהיו בגדר "בעלות" או "חכירה לדורות".
  • בדירות שבהן נדרש תיקון רישום בית משותף בגין תוספות או שינויים שנעשו כחוק, תיקון הרישום ייעשה על-ידי המוכר ועל חשבונו כתנאי לרכישת הדירה על-ידי המשרד.
  • לא תירכש דירה אשר חוק הגנת הדייר או כל זכות אחרת חלה עליה.
 • לא תירכש דירה הממוקמת בבניין המתוחזק על-ידי חברת ניהול ואחזקה כאשר תשלומי מסי ועד הבית גבוהים מ-200 ש"ח בחודש.
 • לא תירכש דירה מעובד משרד הבינוי והשיכון ו/או עובד בתאגיד המספק שירותים למשרד הבינוי והשיכון.

תקרת מחירי דירות נ"ר

 • רכישת הדירות תתבצע בהתאם לתקרת מחירי דירות נ"ר, המתעדכנת מדי פעם על-ידי משרד הבינוי והשיכון.
 • במקרה של דירה חדשה, המחיר יכלול את כל העלויות כולל ערבות הקבלן, שכר טרחה בעבור עו"ד מטעם הקבלן, עלות פרצלציה, רישום בית משותף וכיוצא בזה.
 • במקרה של דירה מיד שנייה, המחיר יכלול את עלות השיפוצים שמעבר לתקרה של 15,000 ש"ח.
 • תקרת המחיר ביישוב שאינו יישוב מגוריהם של הזכאים תהיה בהתאם ליישוב מגוריהם או ביישוב המבוקש – הנמוך מבין השניים.
 • תקרת המחיר לזכאי נ"ר שמלינים עובד זר בדירה (שניתן היתר להעסקתו) תהיה על-פי הטבלה בתוספת נפש אחת.

פסקי דין

חקיקה ונהלים