הקדמה:

החוק אוסר על העסקת עובדים זרים ללא היתר העסקה למעסיק וללא אשרת עבודה לעובד (ויזה ב'1)
על המבקש להעסיק עובד זר להגיש בקשה להיתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה ולאחר קבלת ההיתר להירשם באחת מהלשכות הפרטיות להשמת עובדים זרים בסיעוד
הלשכות הפרטיות מטפלות בהנפקת אשרת העבודה (ויזה ב'1) לעובדים הזרים, אך על המעסיקים לוודא כי לעובד יש אשרת עבודה תקפה וכי דרכונו תקף ל-18 חודשים לפחות
תשלום האגרה עבור היתר העסקת עובד זר חל על המעסיק בלבד ותשלום האגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) חל על העובד

לצורך העסקת עובד זר בסיעוד נדרשים:

 1. קבלת היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה.
 2. רישום באחת מהלשכות הפרטיות המורשות להבאה, תיווך וטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד, לצורך השמת העובד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מטופלים שאינם שוהים במסגרת מוסדית (למעט דיור מוגן), זקוקים למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, ועונים על כל תנאי הזכאות.
 • למידע נוסף על תנאי הזכאות ואוכלוסיות הזכאים, ראו זכאות להעסקת עובד זר בסיעוד.

שלבי ההליך

קבלת היתר מיחידת ההיתרים- ענף הסיעוד

 • יש למלא טופס בקשה לקבלת היתר העסקה.
 • טופס הבקשה כולל, בין היתר:
  • התחייבות מעסיק
  • הצהרת ויתור על סודיות
 • אם המטופל הסיעודי הוא קטין, ההורה יחתום גם על הצהרה (טופס ד').
 • יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות של המטופל, כולל הספח.
  • אם המטופל לא מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק (לחתום על חוזה, לשלם משכורת וכד'), יש לצרף את צילום תעודת הזהות של מי שמעסיק את העובד הזר.
  • אם בית המשפט מינה למטופל אפוטרופוס, על המעסיק לצרף אישור אפוטרופסות.
  • נכי עבודה יצרפו אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות ברמה של "סיוע מרובה" או "תלוי בזולת".
  • נפגעי פעולות איבה ונכי צה"ל, יצרפו תעודת זכאות מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, המאשרת את זכאותם ל-17 שעות ליווי לפחות ביום.
  • חולי סרטן יצרפו מסמכים רפואיים עדכניים מרופא אונקולוג, המעידים על מצבם הרפואי והצורך בעזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה.
  • אם המטופלים משתחררים מבית חולים או מוסד סיעודי יש לצרף את האבחנה הרפואית על הצורך ברצף טיפולי וטופס בקשה למטופל העומד להשתחרר מבית חולים/מוסד סיעודי.
  • מי שמטופלים על-ידי אגף השיקום במשרד הביטחון יצרפו לבקשה אישור על כך שהם בטיפול האגף ומסמכים רפואיים המעידים על מצבם הבריאותי.
  • קשישים מגיל 85 ומעלה יצרפו מסמכים רפואיים עדכניים שמעידים על מצב רפואי המצריך עזרה סיעודית במשך רוב שעות היממה וכן דו"ח רפואי-תפקודי מפורט ועדכני (הכולל התייחסות לפעולות ה-A.D.L) חתום על-ידי אחות.
  • לפירוט המסמכים הנדרשים ממקבלי גמלת ילד נכה, ראו העסקת עובד זר לטיפול בילד נכה.
 • אגרת בקשה: מעסיקים שמבקשים היתר חדש להעסקת עובד זר בסיעוד או להאריך היתר קיים, ישלמו אגרה בסך 330 ₪ ויהיו פטורים מאגרה שנתית שנדרשת בענפים אחרים.
  • ניתן לשלם את האגרה כאשר מגישים את הבקשה באופן מקוון (באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית).
 • אגרה למבחן תלות: מי שהגיעו לגיל פרישה ולא עונים על תנאי הזכאות לגמלת סיעוד בגלל גובה הכנסותיהם, ישלמו בנוסף אגרה בסך 320 ₪ עבור מבחן תלות.
  • את התשלום ניתן לבצע באמצעות שירות התשלומים הממשלתי.
  • את האישור על תשלום האגרה יש לצרף אל הבקשה. בקשה ללא אישור תוחזר לשולח.
 • בבקשה להארכת היתר קיים, יש לצרף צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהיתר, שבדרכונו של העובד.
 • מסמכי הבקשה צריכים להיות מקוריים, או מאומתים על-ידי עורך דין או רואה חשבון.
 • יש להגיש את מסמכי הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
 • אם חסרים מסמכים, תישלח לפונים דרישה להשלמת המסמכים הנדרשים.
 • במקרים מסויימים הבקשות מועברות אל ועדה מקצועית מייעצת, שתיתן את המלצתה לגבי הצורך בהעסקת העובד הזר.
 • ההחלטה של ענף הסיעוד תישלח לפונים בדואר רשום.
 • למי שאושרה זכאותם יונפק היתר לתקופה הרלוונטית.

בירור מצב הטיפול בבקשה

השמת עובד זר אצל המטופל הסיעודי

 • מי שקיבלו היתר להעסקת עובד זר מחוייבים להיות רשומים באחת מהלשכות הפרטיות המורשות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד, ולהחזיק במכתב השמה חתום על-ידי הלשכה הפרטית עם פרטי העובד הזר שהותר להם להעסיק.
 • לשם כך עליהם לפנות לאחר קבלת ההיתר לאחת מהלשכות הפרטיות לצורך השמת העובד הזר- לרשימת הלשכות הפרטיות המורשות באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
 • למידע נוסף ראו גיוס וליווי עובד זר בסיעוד על ידי הלשכות המורשות.

הארכת תוקף היתר ההעסקה

 • לצורך הארכת היתר שניתן להעסקת עובד זר יש לפנות לאגף היתרים - ענף הסיעוד 60 יום לפני מועד פקיעת תוקפו.
 • קשישים מעל גיל 85 וכן נכי צה"ל זכאים להארכת היתר ההעסקה ללא בדיקות נוספות, בתנאי שלא השתנו נסיבות חייהם הרלוונטיות (כגון, מעבר למגורים במסגרת מוסדית).
 • ילדים נכים זכאים להארכת היתר ההעסקה ללא צורך בבדיקות נוספות בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
  2. הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.
 • למידע נוסף ראו הארכת היתר להעסקת עובד זר בסיעוד.

אשרת עבודה לעובד הזר

 • הלשכות הפרטיות המורשות להבאה, לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד מטפלות בהנפקת אשרת העבודה (ויזה ב'1) לעובדים הזרים.
 • עם זאת, על המעסיקים לוודא כי לעובד יש אשרת עבודה תקפה וכי דרכונו תקף ל-18 חודשים לפחות.
 • תשלום האגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) חל על העובד.
  • למרות זאת, במרבית המקרים תשלום האגרה מתבצע על ידי המעסיק, שכן ניתן לשלם את האגרה בכרטיס אשראי ישראלי בלבד ורוב העובדים הזרים לא מחזיקים בכרטיס מסוג זה. במקרה זה רצוי לחתום מראש עם העובד על הסכמה לפיה המעסיק ישא בתשלום האגרה ויהיה רשאי לקזז תשלום זה משכרו של העובד.

חשוב לדעת

 • מותר להעסיק את העובד הזר רק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית, למטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה עבור אדם אחר היא הפרה של תנאי ההיתר ועבירה על הוראות החוק.
 • עובד זר בסיעוד אינו "כבול" למעסיק מסוים והוא רשאי לעבור בין מעסיקים שהם מטופלים סיעודיים בעלי היתרים בתוקף להעסקת עובדים זרים. יחד עם זאת, המעבר בין מעסיקים אפשרי בכפוף למגבלות גיאוגרפיות, מגבלות על מספר המעברים האפשרי וחובת הודעה מוקדמת מיוחדת.
 • מימון העסקתו של עובד זר חל במלואו על בעל ההיתר, או ניתן בחלקו באמצעות גמלת סיעוד.
 • עובדי סיעוד זרים שחלפו 51 חודשים מיום הגעתם לארץ והם אינם מועסקים (כולל עובדת שיצאה לחופשת לידה ואינה ממשיכה לעבוד אצל אותו מעסיק), אינם רשאים להתחיל עבודה אצל מעסיק חדש וחייבים לעזוב את ישראל.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות