במקרים מסוימים כאשר נמכרת דירה חדשה מקבלן, עורך הדין שמייצג את המוכר, פועל בשם המוכר והקונה יחד בכל הקשור לרישום הזכויות בדירה (בהתאם להסכם בין המוכר לקונה)
במקרים אלה רשאי המוכר לדרוש מהקונה לשלם לעורך הדין שכר טרחה והוצאות משפטיות (כולל את שכר הטרחה בגין ייצוג המוכר) וזאת עד התקרה המפורטת בהמשך
את התשלומים הנ"ל יש לשלם ישירות לעורך הדין (ולא דרך המוכר)
בכל הקשור לניהול המשא ומתן עם המוכר, הקונה רשאי לשכור את שירותיו של עורך דין אחר שייצג רק אותו ולשלם לו בעצמו את שכר הטרחה עבור הייצוג


לרוב, בהליכים של רכישת/מכירת דירה חדשה מקבלן, עורך דין יכול לייצג את המוכר או את המוכר והקונה ביחד (אם הקונה הסכים לכך), בשלבים הבירוקרטיים השונים שנדרשים כדי לרשום את זכויות בנכס.

 • במקרים רבים, גם אם הקונה והמוכר מיוצגים כל אחד על ידי עורך דין אחר, מקובל שעורך הדין מטעם המוכר מייצג גם את הקונה בכל הנוגע לרישום הזכויות בדירה (בטאבו, בפנקס הבתים המשותפים וכיו"ב).
 • במקרים אלה יכול המוכר לדרוש מהקונה להשתתף בהוצאות המשפטיות ובשכר טרחת עורך הדין (כולל בשכר הטרחה עבור ייצוג המוכר עצמו) הקשור לביצוע הפעולות הנדרשות לצורך רישום הזכויות, וזאת בהתאם למגבלות המפורטות בהמשך.

מי זכאי?

 • מי שמוכר דירה חדשה מקבלן, ומתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. עורך הדין מייצג גם את המוכר וגם את הקונה בפעולות הקשורות לרישום הזכויות בדירה בהתאם לחוזה המכירה (כגון: רישום בטאבו, רישום בפנקס הבתים המשותפים וכיו"ב).
  2. הקונה הסכים שעורך הדין של המוכר ייצג גם אותו בפעולות אלה (לרוב ההסכמה כלולה בחוזה המכר המקורי שעליו חתם הקונה).
  3. מדובר בתשלום שכר טרחת עורך דין המייצג הן את המוכר והן את הקונה בעסקה למכירת דירה, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין בשל ייצוג המוכר באותה עסקה, בעד פעולות אלה בלבד:
   • רישום וניהול רשימה של בעלי הזכויות על פי חוזה המכר, מיום המכירה ועד יום רישום זכויות אלה בלשכת רישום המקרקעין;
   • רישום הזכויות על פי חוזה המכר בלשכת רישום המקרקעין, ובכלל זה רישום בית בפנקס בתים משותפים ושינוי או תיקון לצו רישום בית משותף;
   • כל הוצאה אחרת הקשורה לרישום הזכויות על פי חוזה המכר.

הגבלת סכום ההשתתפות בהוצאות המשפטיות שבו מותר לחייב את הקונה

הוצאות בגין רישום וניהול רשימה של בעלי זכויות ורישום הזכויות עד הרישום בלשכת רישום המקרקעין

 • הסכום המרבי של הוצאות משפטיות לעניין רישום וניהול רשימה של בעלי זכויות ורישום הזכויות על פי חוזה המכר, מיום המכירה ועד יום רישום זכויות אלה בלשכת רישום המקרקעין, יהיה הסכום לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, לעניין מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין.
 • סכום זה עמד בשנת 2007 על 300 ש"ח ומאז לא התעדכן.

הוצאות משפטיות אחרות הקשורות ברישום הזכויות

 • אם הסכום ששילם הקונה עבור רכישת הדירה אינו עולה על 4,642,750 ₪ (נכון ל-2023), סכום ההשתתפות שהמוכר יכול לדרוש מהקונה יהיה הנמוך מבין שני אלה (לפני הוספת מע"מ):
  • 5,575.06 ₪ (נכון ל-2024).
  • 0.5% ממחיר הדירה, כפי שנקבע בחוזה המכירה.
 • אם הסכום ששילם הקונה עבור רכישת הדירה גבוה מ-4,642,750 ₪ (נכון ל-2023), החוק לא מגביל את המוכר בסכום שאותו הוא יכול לדרוש.
דוגמה
 • אם דירת מגורים חדשה נמכרה בסכום של 4,000,000 ₪, המוכר יכול לדרוש מהקונה להשתתף בשכר הטרחה של עורך הדין המייצג. 0.5% מעלות הדירה שווה ל-20,000 ₪, וסכום זה גבוה מ-5,575.06 ₪. לכן, המוכר יכול לדרוש סכום שלא עולה על 5,575.06 ₪ בתוספת מע"מ.
 • אם הדירה נמכרה בסכום של 5 מיליון ₪, המוכר אינו מוגבל בסכום שאותו הוא רשאי לדרוש מהקונה כהשתתפות בשכר הטרחה ש עורך הדין.

תהליך מימוש הזכות

 • את התשלום יש להעביר ישירות לעורך הדין (ולא דרך המוכר).
 • עורך הדין חייב להעביר לקונה חשבונית מס לאחר התשלום.

חשוב לדעת

 • הקונה רשאי לשכור את שירותיו של עורך דין אחר כדי שייצג אותו בהליכים הקשורים למשא ומתן או למכירת הדירה, ולשלם לו בנפרד.
טיפ
עורך הדין שמייצג את הקונה והמוכר יחד אינו רשאי לייעץ להם בנפרד ואסור לו להעדיף אינטרס של צד אחד על פני השני. לעומת זאת אם הקונה שוכר את שירותיו של עורך דין מטעמו, עורך הדין מחויב לקונה בלבד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים