עוסק מורשה נדרש להוציא חשבונית עסקה על כל עסקה שביצע עם לקוחותיו, אך רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה ולהעביר לרשויות המס את המע"מ שגבה מהם
אם הלקוח מבקש חשבונית מס, העוסק המורשה חייב להוציא חשבונית מס (למעט במקרים מסוימים המפורטים בהמשך), וניתן להוציא את חשבונית המס במקום חשבונית העסקה
מועד הוצאת החשבונית והחיוב בהעברת המע"מ לרשויות המס עשוי להשתנות בהתאם לסוג העסקה או לסוג העסק ולעתים יחול גם לפני מועד קבלת התשלום מהלקוח
כל בעל עסק חייב להוציא קבלה עם קבלת התשלום בפועל
למידע רשמי ראו אתר רשות המסים


אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

בכל עסקה עם לקוח, על בעל העסק להנפיק ללקוח את המסמכים הבאים:

 • עוסק מורשה חייב להוציא עבור הלקוח חשבונית עסקה אך רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה. אם הלקוח דורש זאת, חובה עליו להוציא חשבונית מס מלבד המקרים המפורטים בהמשך. בנוסף, עם קבלת התשלום עליו לתת קבלה.
 • עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא רק קבלות בגין עסקאותיו.

חשבונית עסקה

 • עוסק מורשה חייב להוציא ללקוח חשבונית עסקה. (ניתן להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה - ראו פירוט בהמשך).
 • החובה להוציא חשבונית עסקה חלה על כל עוסק, לרבות עוסק פטור, אך עוסק פטור אינו נדרש להוציא חשבונית מס, אלא רק קבלה וכך גם נהוג בפרקטיקה.
 • חשבונית עסקה עדיין לא יוצרת חיוב של בעל העסק לשלם לרשויות המס את גובה המע"מ שהוא גבה מהלקוח, ולקוח שהוא בעצמו עוסק מורשה המקבל את חשבונית העסקה לא יכול להשתמש בחשבונית זו לצורך ניכוי מס תשומות המותרות בניכוי, אלא רק בחשבונית מס.
 • חשבונית עסקה כוללת את הפרטים הבאים:
  • שם העוסק.
  • מספר עוסק.
  • תאריך הוצאת החשבונית.
  • מספר תעודת המשלוח (כשנדרשת תעודה כזו).
  • שם הלקוח וכתובתו.
  • תיאור הטובין (הסחורות) או השירות.
  • היחידה שלפיה נמדדת הכמות.
  • מחיר היחידה.
  • סכום החשבונית.

מועד הוצאת חשבונית עסקה

 • המועד האחרון להוצאת חשבונית העסקה זהה למועד האחרון של הוצאת חשבונית מס, והוא משתנה לפי סוג העסק והיקף העסקאות שלו:
  • ישנם מקרים שבהם עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית עסקה במועד בו בוצעה העסקה, גם אם עדיין לא התקבלה התמורה, וישנם מקרים בהם רשאי העוסק המורשה לדחות את הוצאת החשבונית למועד קבלת התמורה בפועל.
דוגמה
בעסקה של אספקת שירותים (למשל: שירותי יעוץ, עריכת דין, הרצאה וכו') וכן בעלי עסקים קטנים (מחזור עסקאות קטן), יש להוציא חשבונית עסקה לכל המאוחר תוך 14 יום ממועד קבלת התשלום מהלקוח, בלי קשר למועד מתן השירות עצמו.
דוגמה
 • בעסקה של אספקת סחורה (להבדיל ממתן שירותים) בהיקפים מסוימים יש להוציא חשבונית עסקה לכל המאוחר תוך 14 יום מהיום שבו נמסרה הסחורה ללקוח, בלי קשר למועד מתן התשלום.
טיפ
מומלץ לבעל העסק לבדוק ולוודא מראש מול אנשי מקצוע (כגון: רואה חשבון, יועץ מס משרדי מע"מ), מהו מועד הוצאת חשבונית העסקה הנדרש לבעל העסק.

חשבונית מס

 • עוסק מורשה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, ואם הלקוח דורש זאת, חובה עליו להוציא חשבונית מס, מלבד המקרים המפורטים בהמשך.
 • חשבונית מס יוצרת חיוב של בעל העסק לשלם לרשויות המס את גובה המע"מ שהוא גבה מהלקוח כפי שמפורט בחשבונית המס.
 • לקוח שהוא בעצמו עוסק מורשה המקבל את חשבונית המס יכול להשתמש בחשבונית זו לצורך ניכוי מס תשומות (קיזוז המע"מ שהוא שילם עבור רכישת מוצרים או שירותים לעסק מתוך המע"מ שגבה מלקוחותיו ושאותו עליו לשלם לרשות המסים). למידע נוסף ראו קיזוז תשלומי מע"מ של עוסק מורשה (מס תשומות).
 • חשבונית מס צריכה לכלול את כל הנתונים הבאים:
  • שם העוסק וכתובת העסק.
  • המילים ״עוסק מורשה״.
  • מספר ״עוסק מורשה״.
  • המילים ״חשבונית מס״.
  • המילה ״מקור״ (על-גבי מקור החשבונית בלבד).
  • מספר החשבונית (מספר סידורי).
  • תאריך הוצאת החשבונית.
 • בחשבונית המס יש לפרט את הפרטים הבאים:
  • פירוט העסקה.
  • מספר ותאריך תעודת משלוח (כשיש צורך להוציא תעודת משלוח).
  • המחיר ללא המס (סכום המס בנפרד והמחיר הכולל).
  • חתימת העוסקים, או חתימת עורכי החשבונית בשמם.
 • מועד הוצאת חשבונית המס משתנה לפי סוג העסקה או היקף העסקאות של בעל העסק.
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

פנקסי חשבוניות / תוכנות להפקת חשבוניות

 • חשבונית המס מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב שהופקה מתוכנה מורשית, והיא מופקת לפחות בשני העתקים. על הראשון מצוין "מקור". ואותו מוסרים ללקוח על השני מצוין "העתק" ואותו בעל העסק שומר ומתייק.
 • ברוב המקרים עסקים מוסרים את ההעתק למנהל החשבונות שלהם ולכן ברוב פנקסי החשבוניות יש העתק שלישי שנשמר בבית העסק.
 • קיימים הרבה שירותי תוכנה שפועלים באינטרנט ומספקים ישירות ללקוח חשבוניות מס שמאושרות מבחינת הרשויות וכן העתק לבית העסק.
 • בהרבה מקרים יש שילוב של חשבונית מס וקבלה במסמך אחד (ראו פירוט בפסקת חשבונית מס/קבלה בהמשך ערך זה).

מועד הוצאת חשבונית המס והחיוב במס

 • למועד הוצאת חשבונית מס יש משמעות כלכלית רבה, שכן עם הוצאת החשבונית חייב בעל העסק לדווח על העסקה ולהעביר את המע"מ בגין העסקה במועד הגשת הדו"ח הקרוב.
 • ישנם מקרים שבהם עוסק מורשה חייב להוציא חשבונית מס במועד בו בוצעה העסקה, גם אם עדיין לא התקבלה התמורה, וישנם מקרים בהם רשאי העוסק המורשה לדחות את הוצאת החשבונית למועד קבלת התמורה בפועל.
דוגמה
 • בעסקה של אספקת שירותים (למשל: שירותי יעוץ, עריכת דין, הרצאה וכו') וכן בעלי עסקים קטנים (מחזור עסקאות קטן), יש להוציא חשבונית מס לכל המאוחר תוך 14 יום ממועד קבלת התשלום מהלקוח, בלי קשר למועד מתן השירות עצמו.
 • יש פה יתרון כלכלי מבחינת דחיית מס עד אחרי קבלת התשלום.
דוגמה
 • בעסקה של אספקת סחורה (להבדיל ממתן שירותים) בהיקפים מסוימים יש להוציא חשבונית מס לכל המאוחר תוך 14 יום מהיום שבו נמסרה הסחורה ללקוח, בלי קשר למועד מתן התשלום.
 • עם זאת על בעל העסק לתעד את העסקה באמצעות רישומה בספרי החשבונות הנדרשים (כגון: ספרי מלאי) ביום מסירת הסחורה ללקוח. אם בעל העסק לא יעשה כן, הוא יהיה חייב להוציא את חשבונית המס כבר ביום מסירת הסחורה עצמה ולא יוכל להמתין 14 יום, טרם הוצאת החשבונית והחיוב במס.
 • בגלל מועדי תשלום לא צפויים (שוטף 30+ וכו') יש פה חיסרון כלכלי שכן העסק יצטרך לשלם למס ערך מוסף את שיעור המע"מ שחייב למרות שעדיין לא גבה את התמורה.
טיפ
מומלץ לכל עוסק מורשה לברר מול משרדי מע"מ או מול רואה חשבון מהו מועד הוצאת החשבונית הנדרש.

.

הוצאת חשבונית מס במקום חשבונית עסקה

 • בעל עסק רשאי (תמיד) להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה.
 • בעסקאות שבהן מועד הוצאת החשבונית (הן חשבונית מס והן חשבונית עסקה) נקבע על פי מועד ביצוע העסקה ולא לפי מועד ביצוע התשלום (למשל, עסקאות למסירת סחורה), רשאי הלקוח לדרוש מבעל העסק חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, ובמקרים אלה בעל העסק חייב להיעתר לבקשתו ולספק לו חשבונית מס במקום חשבונית עסקה.
 • במקרה בו המועד לחיוב במס בשל העסקה חל עם קבלת התמורה, הלקוח אינו רשאי לדרוש חשבונית מס לפני תשלום התמורה או חלקה.
 • בכל מקרה הלקוח לא יכול לחייב את בעל העסק להוציא חשבונית מס לפני המועד האחרון הקבוע בחוק.

חשבון עסקה (דרישת תשלום)

 • חשבון עסקה הוא מסמך שאינו מופיע בחוק והוא מתעד את דרישת התשלום בגין העסקה שנעשתה מול הלקוח.
 • מסמך זה נועד לתיעוד בלבד, ומשמשת את הלקוח כהוכחה לכך שהעסקה אכן הוסכמה בינו לבין בעל העסק. מבחינת בעל העסק הוא מהווה דרישת תשלום מפורטת.
 • את חשבון העסקה ניתן להפיק באמצעות ניסוח חופשי (כולל במסמך word) בתנאי שהניסוח ברור וקריא.
 • אין צורך לדווח לרשויות המס על הוצאת חשבון עסקה ולא משלמים בגינו מע"מ. החובה לדווח ולהעביר מע"מ חלה רק לאחר הוצאת חשבונית עסקה או חשבונית מס.

קבלה

קבלה היא מסמך המעיד שהלקוח שילם בפועל לבעל העסק את הסכום שרשום על גביה.

אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.
 • כל בעל עסק (הן עוסק פטור והן עוסק מורשה) חייב להפיק קבלה מיד עם קבלת התשלום.
 • אי הוצאת קבלה באופן מידי על כל תשלום עלולה להביא לפסילת ספרי חשבונות העסק על ידי מס הכנסה.
 • בהרבה מקרים יש שילוב של חשבונית מס וקבלה במסמך אחד (ראו פירוט בפסקת חשבונית מס/קבלה בהמשך ערך זה).
 • המקדמות שבעל העסק צריך לשלם למס הכנסה בכל מועד דיווח (מדי חודש או מדי חודשיים) מחושבות מתוך הסכומים הרשומים בכל הקבלות וחשבוניות מס/קבלה שהוציא בעל העסק מאז מועד הדיווח האחרון. לפרטים נוספים ראו תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה.

חשבונית מס/קבלה

 • זהו מסמך המשלב את חשבונית המס עם הקבלה.
 • עוסק מורשה בלבד רשאי להפיק חשבונית מס/קבלה, וזאת רק כאשר מתקבל תשלום במעמד ביצוע העסקה.
 • כאשר חשבונית המס היא גם קבלה (כתוב עליה "חשבונית מס/קבלה") נדרש להוציא אותה ללקוח מיד עם קבלת התשלום, כלומר לא ניתן להוציא אותה לפני קבלת התשלום בפועל וגם לא להשתהות עם הוצאתה במשך 14 ימים, למרות שהחוק מאפשר לבעל העסק להשתהות 14 יום בהוצאת חשבונית מס.
 • עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבוניות מס/קבלה, מכיוון שאינו רשאי להוציא חשבונית מס מלכתחילה אלא רק קבלות וחשבוניות עסקה.

חישוב המס שיש לשלם על פי החשבוניות והקבלות

 • המקדמות שבעל העסק צריך לשלם למס הכנסה בכל מועד דיווח (מדי חודש או מדי חודשיים) מחושבות מתוך הסכומים הרשומים בכל הקבלות וחשבוניות מס/קבלה שהוציא בעל העסק מאז מועד הדיווח האחרון.
 • אותו מחזור עסקאות שמדווח למע"מ, ידווח גם למס הכנסה (למעט החריגים).
 • למידע נוסף ראו תשלומי מס הכנסה המוטלים על עסק עצמאי שאינו חברה.

חשוב לדעת

 • מועד הדיווח על העסקה למע"מ והעברת המע"מ בגין העסקה נקבע לפי מועד הוצאת חשבונית המס.
 • מועד העברת המקדמות למס הכנסה נקבע על פי מועד הוצאת הקבלה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים