הקדמה:

עובדי רשות מקומית בעלי סמכות הקשורה למתן רשיונות או קבלה לעבודה רשאים להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות בתנאים מסוימים
מי שמונה על-ידי שר הפנים לכהן כראש או חבר מועצה אינו יכול להתמודד בבחירות לרשות שייערכו בפעם הראשונה לאחר מינויו
מי שכיהן כמנכ"ל הרשות לפחות 30 חודשים אינו יכול להתמודד בבחירות לראשות שייערכו במהלך כהונתו ועד שנתיים לאחר סיום כהונתועל-פי חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), על עובדי רשויות מקומיות הממלאים תפקידים המעניקים להם סמכות בנוגע למתן רשיונות או קבלה לעבודה בתחומי הרשות חלות מגבלות בנוגע להתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות.

  • המגבלות חלות על עובדי הרשות המקומית הממלאים תפקידים הכוללים סמכות בתחום הרשות (סמכות המוגבלת לתחום אותה רשות, או לא רק לתחומה) באחד משני התחומים הבאים:
    • מתן רשיונות או היתרים, או המלצה על הענקתם.
    • קבלה לעבודה או להפנייה לעבודה.
  • על עובד הרשות הממלא תפקיד באחד התחומים הנ"ל המעוניין להתמודד למועצת הרשות לצאת לחופשה מעבודתו לפחות שישים יום לפני הבחירות.
  • על עובד הרשות הממלא תפקיד באחד התחומים הנ"ל המעוניין להתמודד לראשות מועצת הרשות להתפטר מעבודתו לפחות תשעים יום לפני הבחירות.
  • על-פי סעיף 7(א1)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), מי שמונה על ידי שר הפנים למלא את תפקיד ראש הרשות המקומית או חבר המועצה עד לבחירת המועצה הראשונה ומי שכיהן כיו"ר ועדה או כחבר ועדה למילוי תפקידי ראש רשות מקומית ומועצת הרשות, או למילוי תפקידי המועצה, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית לראשונה לאחר מינויו.
  • על-פי סעיף 7(א2) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), מי שכיהן כמנכ"ל של רשות מקומית שלושים חודשים לפחות, אינו זכאי להיכלל ברשימת מועמדים ולהיבחר כחבר המועצה בבחירות שייערכו באותה רשות מקומית במהלך כהונתו ובבחירות שייערכו בשנתיים מיום סיום כהונתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים