נמל התעופה בן גוריון מוגבל להמראות בין 01:40 בלילה ל-05:50 לפנות בוקר וסגור סופית בין השעות 02:00 - 05:00 לפנות בוקר (לא כולל לילות חמישי ולילות שלפני ערב חג)
נחיתות מתבצעות ללא הגבלה של לוחות הזמנים
חל איסור על הטסה והפעלת מטוסים ללא תעודת רעש
למידע נוסף ראו באתר המשרד להגנת הסביבה


לשם הפחתת מטרד רעש מטוסים למי שמתגוררים בסביבת שדות התעופה בישראל ולשמירת זכותם לשקט יחסי, פיתחה רשות שדות התעופה יחד עם המשרד לאיכות הסביבה תקנות לתכנון ולבניה של שדות תעופה והוגדרו אזורים בעלי רגישות גבוהה לרעש מטוסים:

 • הוקמו מערכות לניטור רעש מטוסים כאמצעי לבקרה על הרעש ולהפחתתו.
 • מופו רמות רעש הצפויות באזורים שונים סביב שדות התעופה והוגדרו שימושי קרקע מותרים על פי מידת רגישותם לרעש מטוסים:
  • באזורי מגורים החשופים לרעש מטוסים שעוצמתו נעה בין (*)Ldn=60dba ל- Ldn=65dba - הבנייה המותרת לשימושי קרקע הרגישים לרעש תהיה בנייה אקוסטית.
  • שימושי קרקע הרגישים לרעש מטוסים בעוצמה העולה על ldn=65dba אסורים.
 • יש להקפיד על שימוש במנועים שקטים.
 • מסלולי המראה ונחיתה מתוכננים כך שיפחיתו את מפגע הרעש שהם יוצרים.
 • ישנה הגבלה על המראות בין 01:40 בלילה ל-05:50 לפנות בוקר, ואילו נחיתות מתבצעות ללא הגבלה של לוחות הזמנים.
 • נמל התעופה בן גוריון סגור סופית להמראות בין השעות 02:00 - 05:00 לפנות בוקר (לא כולל לילות חמישי ולילות שלפני ערב חג).

(*) מדד רעש מטוסים נמדד ע"י סולם רעש מטוסים המכונה - Ldn. סולם המודד את כלל אירועי רעש המטוסים המצטברים על פני היממה.

מי זכאי?

 • כל אזרח המתגורר בקרבת שדה תעופה אזרחי, ורעש המטוסים משדה זה חורג מהמגבלות ופוגע בשקט שהוא זכאי לו.

תהליך מימוש הזכות

 • המשרד להגנת הסביבה מבצע ניטור קבוע של מדידת רעש סביב שדות התעופה. במקרה שיש רעש חריג, באחריות המשרד ליזום טיפול במטרד הרעש שנוצר.
 • פניות בנושאים סביבתיים בכלל ופניות בנושא רעש מטוסים בפרט, ניתן להפנות אל מוקד המידע הסביבתי ברשות שדות התעופה.
 • כמו כן, ניתן לפנות אל מחלקת פניות הציבור במחוז הרלבנטי של המשרד להגנת הסביבה, כדי לברר סטטוס טיפול בחריגה מדווחת.
 • תלונה על טיסה בשעות אסורות ניתן להפנות למחוז הרלבנטי של המשרד להגנת הסביבה ששדה התעופה המקומי משתייך אליו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים