ישנם מקרים שבהם ניתן לקבל ייצוג משפטי בהליך פלילי מטעם הסניגוריה הציבורית
נאשמים ומערערים מחוייבים בתשלום אגרה עבור ייצוגם
למידע נוסף בנושא האגרה ראו אתר משרד המשפטים

כל אדם רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליך פלילי המתנהל נגדו, אך ישנם נאשמים, עצורים וחשודים הזכאים לייצוג על ידי הסניגוריה הציבורית.

 • נאשמים ומערערים בתיקים פליליים מחוייבים בתשלום אגרה עבור ייצוג שניתן על ידי הסניגוריה הציבורית (פירוט בהמשך).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הייצוג יכול להינתן, בין השאר, לנאשמים שהם קטינים, מעוטי הכנסה, או עם מוגבלות, ולעצורים קטינים או מעוטי הכנסה. ראו הרחבה לגבי מקרי הזכאות.

שלבי ההליך

 • יש להגיע אל משרדי הסניגוריה הציבורית עם המסמכים הבאים:
  1. כתב האישום שהוגש
  2. תעודת זהות
 • יש למלא טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי.
 • עובד הסניגוריה הציבורית האחראי על בדיקות הזכאות באותו מחוז, בודק בשלב הראשון את כתב האישום (חומרת העבירות), ומאפיינים אישיים (קטין, עם מוגבלות וכו').
 • בשלב השני, ובמידת הצורך בלבד, תיערך בדיקת הזכאות הכלכלית בהתאם לכללים הקבועים בצו הסניגוריה הציבורית (ייצוג נאשמים מחוסרי אמצעים). לפי כללים אלה, זכאי לייצוג מי שהכנסתו והכנסת בני משפחתו הגרים עמו אינה עולה על שני שלישים מהשכר הממוצע במשק ואין לו רכוש, הניתן למימוש, שערכו גבוה משילוש השכר הממוצע במשק.
 • כל פונה חייב לתמוך את בקשתו בתצהיר ובמסמכים, לרבות בתדפיסים מטעם הביטוח הלאומי, תלושי שכר ממעבידים ותעודות מבנקים.

קבלת תשובה על זכאות

 • בדרך כלל, לא תימסר תשובה לעניין הזכאות בביקור הראשון במשרדי הסניגוריה הציבורית. התצהיר ייחתם בנוכחות עורך-דין שהוא עובד הסניגוריה הציבורית, וההחלטה בדבר הזכאות לייצוג תינתן על-ידי הסניגור המחוזי או סגנו.
 • במקרה של זכאות לייצוג, הפונה יקבל על כך הודעה עם פרטי עורך-הדין שמונה לייצג אותו.
 • במקרה שהפונה אינו זכאי לייצוג, הפונה יקבל מכתב המסביר את החלטת הסניגור המחוזי.

ערר

 • על החלטת הסניגור הציבורי המחוזי ניתן להגיש ערר לסניגורית הציבורית הארצית.

בקשת מינוי סניגור מבית המשפט

 • אם הפונה קיבל תשובה כי אינו זכאי למינוי סניגור על פי אמות המידה הקבועות בחוק הסניגוריה הציבורית, זכותו לפנות ישירות לבית המשפט ולבקש שימונה לו סניגור. לבית המשפט סמכות רחבה להורות על מינוי סניגור ציבורי.
 • בפתיחת הדיון הראשון בפני בית המשפט, ניתן לפנות לשופט ולבקש מינוי סניגור.
 • במקרה שבית המשפט מורה על מינוי סניגור, יופנה התיק לסניגוריה הציבורית, לצורך מתן הייצוג.

תשלום אגרה

 • נאשמים או מערערים מחוייבים בתשלום אגרה עבור ייצוגם
 • על-פי תקנה 1 לתקנות הסניגוריה הציבורית (חובת תשלום של זכאים לייצוג), נכון לינואר 2023:
  • נאשם בבית המשפט המחוזי ישלם 1,340 ₪.
  • נאשם בבית משפט אחר ישלם 488 ₪. אם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה, התשלום יהיה 670 ₪.
  • מערער בבית המשפט העליון ישלם 1,340 ₪.
  • מערער בבית המשפט המחוזי ישלם 488 ₪.
 • החובה חלה רק לגבי נאשמים ומערערים. לא יוטלו אגרות כאשר המדינה היא המערערת או בהליכים אחרים, כגון ייצוג בהליכי מעצר, יצוג בעתירות אסיר וייצוג בדיון בפני ועדת השחרורים לאסירים.
 • פרטים מלאים לגבי חובת תשלום האגרה יימסרו בעת הפניה למשרדי הסניגוריה.
 • התשלום יבוצע באמצעות שובר תשלום בסניפי בנק הדואר, במזומן בלבד.
 • את שובר התשלום ניתן להשיג במשרדי הסניגוריה הציבורית או במזכירויות בתי המשפט.
 • נאשמים ומערערים שאינם עצירים ואסירים מחוייבים לשלם בתוך 60 ימים מיום מינוי הסניגור.
 • עצירים ואסירים ישלמו בתוך 90 ימים מיום השחרור ממעצר או ממאסר.

בקשה לפטור או הקלה בתשלום האגרה

 • זכאים לייצוג המתקשים לעמוד בתשלום האגרה יכולים לפנות לסניגוריה בבקשה לקבלת הקלה בתשלום.
 • הסניגוריה מוסמכת לאשר פטור חלקי, פריסה של התשלומים או דחייה במועד התשלום. במקרים של קשיים כלכליים ממשיים ייתכן גם פטור מלא מחובת התשלום.
 • דוגמאות למקרים שבהם עשויים לקבל פטור:
 • כדי להגיש בקשה לפטור או להקלה בתשלום, יש למלא שאלון בדיקה כלכלית לפטור/ פריסה/ הקלה או דחייה בגביית האגרה.
 • טופס השאלון נשלח בדואר עם שובר התשלום, וניתן לקבל עותקים נוספים ממנו במשרדי הסניגוריה הציבורית. כמו כן, ניתן להוריד מכאן את הטפסים הרלוונטיים לפטור מאגרה לבגיר או לקטין.
 • יש לצרף לבקשה מסמכים כגון תלושי משכורת ואישורים על קצבאות - בהתאם למפורט בטופס השאלון.
 • את הטופס והמסמכים ניתן להעביר בפקס או בדואר למחוז הסניגוריה המתאים.
 • הסניגוריה הציבורית תשלח למבקשים החלטה בכתב.
 • במקרה שיוחלט על דחיית מועד התשלום, פריסתו או פטור חלקי, או יוחלט שלא לקבל את הבקשה, יישלח לפונים שובר חדש ובו מועד עדכני לתשלום.

חשוב לדעת

 • הייצוג המשפטי אינו מותנה בתשלום האגרה. נאשמים ומערערים שלא ישלמו את האגרה יקבלו יצוג של עורך דין מטעם הסניגוריה הציבורית.
 • עם זאת, התעלמות מחובת התשלום תגרור חוב, שייגבה בעתיד על ידי המרכז לגביית אגרות וקנסות של הנהלת בתי המשפט. גביית החוב עשויה להיות כרוכה בתשלום הוצאות גבייה, ריבית והצמדה.


ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים