ועדת השחרורים רשאית לשחרר אסיר לפני שסיים לרצות את מלוא תקופת מאסרו
אסיר יכול להיות מועמד לדיון בוועדה אם נגזרה עליו יותר משנת מאסר והוא ריצה יותר משני שליש מהתקופה שנגזרה
בקשה לשחרור מוקדם של אסיר עולם או אסיר שלא ריצה שני שלישים מהתקופה שנגזרה עליו תידון בפני ועדה מיוחדת
אסיר זכאי להיות מיוצג בוועדת השחרורים על-ידי עורך דין פרטי או סניגור ציבורי
למידע נוסף, ראו באתר פרקליטות המדינה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

ועדת שחרורים בעניין אסירים

ועדת שחרורים מיוחדת

 • ועדת שחרורים מיוחדת רשאית לשחרר על תנאי אסיר שעוד לא השלים שני שלישים ממאסרו אם הוא עונה על שלושת התנאים הבאים:
  1. האסיר אינו אסיר עולם.
  2. האסיר שוהה במאסר 25 שנים לפחות.
  3. ועדת השחרורים המיוחדת שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.
 • ועדת שחרורים מיוחדת רשאית לשחרר אסיר עולם אם הוא עונה על שלושת התנאים הבאים:
  1. עונשו של האסיר נקצב.
  2. האסיר נשא לפחות שני שלישים מהתקופה שנקצבה (כולל התקופה שבה שהה במעצר בעקבות העבירות שבגינן הוא נושא את עונש המאסר).
  3. ועדת השחרורים המיוחדת שוכנעה כי האסיר ראוי לשחרור וכי שחרורו אינו מסכן את שלום הציבור.

שלבי ההליך

 • כחצי שנה לפני התקופה שבה ריצה האסיר שני שלישים מעונשו, בית הסוהר יודיע לו על זכותו לפנות לוועדת השחרורים וימסור לו טופס בקשת אסיר לדיון בפני ועדת שחרורים (טופס מס' 1).
 • הבקשה לדיון בוועדה תוגש על גבי טופס מס' 1 ליועץ מהרשות לשיקום האסיר (רש"א) או עובד סוציאלי בבית הסוהר.
 • בטופס ניתן לבקש מינוי סנגור ציבורי וכן התאמות מבחינת שפה או התאמות אחרות בשל מוגבלות.

קביעת מועד לדיון והכנות חוות דעת

 • לאחר קביעת מועד לדיון, הבקשה תישלח לגורמים המתאימים לצורך הכנת חוות דעת, וקבלת תכנית שיקום מהרשות לשיקום האסיר.
 • חלק מחוות הדעת שיתקבלו עשוי להיות חסוי.
 • הדיון הראשון בבקשה ייקבע לפחות 30 ימים לפני תום תקופת השני שלישים, ככל הניתן.
 • ניתן לבקש דחייה של הדיון וההחלטה בוועדה.

ייצוג האסיר על-ידי עורך דין

נוכחות וזכות טיעון בדיוני הוועדה

 • הדיון בבקשה יתקיים בנוכחות האסיר ובא-כוחו (מלבד דיון בעניינו של אסיר עולם שעונשו נקצב או אסיר שעונשו הוקל ע"י נשיא המדינה או דיון חוזר בעניינו של אסיר כלשהו), וכן בנוכחות נציג היועץ המשפטי לממשלה
 • אם התקבלה הסכמת נציג היועץ המשפטי לממשלה לשחרורו המוקדם של האסיר או לשינוי תנאי שחרורו של אסיר על פי בקשתו, ניתן לקיים את הדיון בוועדה אף בלא נוכחות האסיר או עורך דינו.
 • דיון בוועדה בבקשה לקיים דיון חוזר בעניינו של אסיר יתקיים שלא בנוכחות הצדדים.

החלטה ופרוטוקול הדיון

 • הוועדה תנהל פרוטוקול של דיוניה.
 • הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הוועדה.
 • האסיר ועורך דינו רשאים לעיין בפרוטוקול הדיון בעניינו ולקבל העתק ממנו, אלא אם כן החליטה הוועדה כי הפרוטוקול או חלקו יהיה חסוי, בשל קבלת מידע חסוי.
 • הוועדה תחליט על שחרורו על-תנאי של אסיר, כולל על שחרורו מטעמים רפואיים או על שינוי תנאי שחרורו של אסיר ששוחרר על-תנאי, רק לאחר שנתנה לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה הזדמנות לטעון את טענותיו.
 • הוועדה רשאית לקבל את כל אחת מההחלטות המפורטות להלן רק לאחר שנתנה לאסיר ולעורך דינו (אם הוא מיוצג), הזדמנות לטעון את טענותיהם:
  • החלטה שלא לשחרר אסיר על-תנאי.
  • החלטה על דחיית בקשתו של אסיר ששוחרר על-תנאי לשינוי תנאי שחרורו.
  • החלטה על החמרה בתנאי שחרורו של אסיר ששוחרר על-תנאי.
 • העתק ההחלטה יימסר לאסיר, לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה, ואם הותנה השחרור על-תנאי בהשתתפות האסיר בתוכנית שיקומית, יועבר העתק ההחלטה גם לשירות המבחן או לרשות לשיקום האסיר, לפי העניין.
 • ועדה שהחליטה לשחרר אסיר על-תנאי, תיתן לאסיר רישיון ובו יפורטו תנאי השחרור. אסיר ששוחרר על-תנאי יישא עמו את רישיונו בכל תקופת התנאי, ויציגו בפני שוטר, על פי דרישתו.
 • למידע על שיקולי ועדת השחרורים (כולל ועדת השחרורים המיוחדת) ראו שיקולי ועדת השחרורים בעניין אסירים.

תנאי השחרור

 • במקרה שהחליטה הוועדה לשחרר את האסיר על התנאי, היא תפרט בהחלטתה את תנאי השחרור.
 • אסיר רשאי לבקש שינוי של תנאי השחרור שנקבעו. הדיון יתקיים שלא בנוכחות האסיר ובא-כוחו.
 • למידע על תנאי השחרור ראו תנאי השחרור של אסיר המשתחרר על תנאי.

דיון חוזר בעניינו של אסיר

דיון חוזר בעניינו של אסיר שהוחלט לא לשחררו

 • אסיר רשאי להגיש בקשה מנומקת לקיום דיון חוזר בעניין שחרורו על תנאי, במקרה שהוועדה החליטה לא לשחררו. הוועדה תהיה רשאית לשוב ולדון בעניינו בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • האסיר הגיש לוועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי, בתום חצי שנה לפחות ממועד החלטת הוועדה שלא לשחררו, ולגבי אסיר עולם – בתום שנה לפחות מהמועד האמור, והוועדה סברה כי חל שינוי בנסיבות שהיוו בסיס להחלטתה שלא לשחרר את האסיר, המצדיק קיומו של דיון חוזר;
  • האסיר הגיש לוועדה בקשה מנומקת לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי, במועד מוקדם יותר מהמועדים הנ"ל, והוצגו לפני הוועדה עובדות שלא היו ידועות ולא היו יכולות להיות ידועות לאסיר לפני ההחלטה שלא לשחררו, אשר מצדיקות קיומו של דיון חוזר.
 • בנוסף, יכולה הוועדה לשוב לדון בהחלטה על אי שחרורו של אסיר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הוועדה קבעה מראש בהחלטתה כי תקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי של האסיר, במועד שקבעה, או בהתקיים תנאי שקבעה.
  • הרשות לשיקום האסיר ביקשה מהוועדה לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי של אסיר שהותנה בהשתתפות האסיר בתוכנית שיקום שהכינה לו.
  • שירות המבחן ביקש מהוועדה לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי של אסיר שהותנה בהשתתפותו בתוכנית טיפולית בפיקוח שירות המבחן.
  • היועץ המשפטי לממשלה ביקש מהוועדה לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו על-תנאי של האסיר, בשל שיקולים ציבוריים המצדיקים זאת.

דיון חוזר בעניינו של אסיר שהוחלט לשחררו

 • במקרה שהחליטה הוועדה לשחרר אסיר על-תנאי, רשאי בא כוח היועץ המשפטי לממשלה לפנות לוועדה, לא יאוחר ממועד שחרורו על-תנאי של האסיר, בבקשה לקיים דיון חוזר בעניין שחרורו, אם לאחר מתן ההחלטה התגלו עובדות חדשות באופן המעלה חשש ממשי כי האסיר אינו ראוי לשחרור או ששחרורו יסכן את שלום הציבור.
 • במקרה כזה רשאי יושב ראש הוועדה להורות על עיכוב שחרורו על-תנאי של האסיר לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים, ולעניין אסיר עולם – לתקופה שלא תעלה על 14 ימים, או עד למועד מתן ההחלטה בדיון החוזר, לפי המוקדם מביניהם.

ביטול שחרור על תנאי

ערעור

 • האסיר ובא כוח היועץ המשפטי לממשלה רשאים להגיש עתירה נגד החלטת נציב שב"ס ונגד החלטת ועדת השחרורים שעניינה שחרור על תנאי (כולל החלטה שלא לשחרר על תנאי והחלטה לבטל את השחרור על תנאי).
 • למידע על אופן הגשת העתירה ראו עתירות נגד ועדת שחרורים לאסירים.

חשוב לדעת

 • נפגעי עבירת מין או אלימות זכאים להביע את עמדתם בפני ועדת השחרורים לפני קבלת החלטה בדבר שחרור מוקדם או יציאה לחופשה של האסיר שפגע בהם.
 • לא יינתן שחרור על-תנאי מתקופת מאסר שעל אסיר לשאת בשל ביטול שחרורו על-תנאי, למעט שחרור מטעמים רפואיים.

ערעור

 • אסיר שהופיע לפני ועדת השחרורים ובקשתו לשחרור מוקדם נדחתה, זכאי לבקש דיון חוזר בוועדה ולהופיע לפניה שוב.
 • ההופעה בשנית לפני הוועדה תיעשה לאחר חצי שנה של מאסר או לאחר תקופה קצרה יותר שתקבע ועדת השחרורים.
 • האסיר יתבקש להציג נתונים חדשים (התנהגות חיובית, חוות דעת חיובית וכו') ולבקש שוב שחרור מוקדם.
 • את העתירה (ערעור) על החלטת הוועדה שלא לשחררו, רשאי האסיר להגיש לבית המשפט המחוזי במחוז אליו הוא שייך. מומלץ להיעזר בעורך דין היכול לסייע בכתיבת העתירה וגם בהגעה להסדר מוקדם עם הפרקליטות בנוגע לתנאי השחרור.
 • למידע נוסף ראו עתירות נגד ועדת שחרורים לאסירים.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים