מי ששירת במחתרת או באחד מצבאות מעצמות הברית במלחמה נגד גרמניה ובני בריתה וכתוצאה מכך הפך לנכה, יכול להגיש בקשה להכרה כנכה המלחמה בנאצים. במקרה שיוכר, יקבל תגמול חודשי והטבות נוספות
חשוב לקרוא את ההוראות בטופס התביעה, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים
ניתן לערער על החלטות הועדה

כל מי ששירת במחתרת או באחד מצבאות מעצמות הברית במלחמה נגד גרמניה ובני בריתה וכתוצאה מכך הפך לנכה, זכאי להגיש בקשה להכרה כנכה המלחמה בנאצים. במקרה שיוכר, יקבל תגמול חודשי והטבות נוספות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  • הם שירתו באחד מצבאות מעצמות הברית (כולל הצבא האדום), בתקופה שבין ה-01.09.1939 ל- 02.09.1945, או באחת מהיחידות שלחמו במחתרת נגד שלטון עויין (כגון הפרטיזנים).
  • בעקבות השירות הם הפכו לנכים (כלומר הופחת או אבד כושר פעילותם הגופנית או השכלית כתוצאה מחבלה, מחלה או החמרת מחלה).

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא את טופס התביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים .
 • יש לצרף אל הטופס ראיות להוכחת התביעה כגון: תעודות רפואיות, הוכחות על שירות הצבאי, עדות מעדי ראייה לפגיעה.
 • את טופס הבקשה בצירוף המסמכים יש לשלוח לכתובת: ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים, רח הארבעה 8, תל אביב.
טיפ
ניתן לפנות לארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים ולקבל סיוע במילוי הטופס.

החלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • הרשות לזכויות ניצולי השואה תדון בבקשה ותשלח לפונים בדואר רשום הודעה על החלטתה.

קביעה של דרגת זכאות

 • אם תתקבל החלטה של הרשות לזכויות ניצולי השואה להכיר במגיש הבקשה כנכה המלחמה בנאצים, הרשות תעביר את החלטתה לוועדה רפואית לשם קביעת דרגת הנכות.
 • ניתן לבקש כי דיוני הוועדה הרפואית יתקיימו שלא בנוכחות מגיש התביעה.
 • קבלת התגמול תחל ממועד הגשת הבקשה המלאה כולל כל המסמכים הדרושים.

קבלת תגמולים

 • תובע שיוכר כנכה המלחמה בנאצים וייקבע לו שיעור נכות שאינו נמוך מ-10%, יתבקש לפנות לבנק עם טפסים שיקבל לרישום החשבון אליו יועבר מדי חודש התגמול החודשי.
 • גובה התגמול נגזר מאחוזי הנכות שהוכרו לתובע ומסוג התגמול (תגמול בסיסי, תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה).
 • סכום התגמול הבסיסי לנכה הוא החל מ-2617 ₪ ועד לתגמול מקסימלי של 5307.74 ₪ עבור 100% נכות. למידע נוסף ראו תגמול רגיל לנכה המלחמה בנאצים.
 • מי שהכנסתם נמוכה עשויים לקבל תגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, בהתאם למבחן הכנסות.

ערעור על החלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • על קביעת דרגת הנכות, ניתן לערער לועדה רפואית עליונה ברשות לזכויות ניצולי השואה. ראה הסבר מפורט על תהליך העירעור.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים זכאים לייצוג משפטי בחינם, ללא תלות ברמת ההכנסה שלהם, בתביעות בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי השואה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, וכן במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל.
  • מי שתביעתם להכרת זכויות נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים לייצוג בפני ערכאות משפטיות (ועדת הערר שליד בית משפט השלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון).
  • ייעוץ משפטי ראשוני ניתן לניצולי שואה לגבי זכויותיהם לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם.
  • לפרטים נוספים ראו סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות