הקדמה:

מי ששירת במחתרת או בפרטיזנים במלחמה נגד גרמניה ובני בריתה וכתוצאה מכך הפך לנכה, זכאי להגיש בקשה להכרה כנכה המלחמה בנאצים. במקרה שיוכר, יקבל תגמול חודשי והטבות נוספות.
חשוב לקרוא את ההוראות בטופס התביעה, ולצרף את כל המסמכים הנדרשים
ניתן לערער על החלטות הועדה
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

כל מי ששירת במחתרת או בפרטיזנים במלחמה נגד גרמניה ובני בריתה וכתוצאה מכך הפך לנכה, זכאי להגיש בקשה להכרה כנכה המלחמה בנאצים. במקרה שיוכר, יקבל תגמול חודשי והטבות נוספות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

את התביעה יכול להגיש כל אדם ששירת באחד מצבאות מעצמות הברית (כולל הצבא האדום), בתקופה שבין 01.09.1939 ל- 02.09.1945, או באחת היחידות שלחמו במחתרת נגד שלטון עוין ואשר בעקבות פעילות זו הפך נכה. כלומר איבד, או שהופחת אצלו כושר פעילותו הרגילה, גופנית או שכלית, כתוצאה מחבלה, מחלה או החמרת מחלה.

תהליך מימוש הזכות

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר
רח' יצחק שדה 17
ת"ד 57380
תל אביב 6157302

החלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • הרשות לזכויות ניצולי השואה תדון בבקשה ותשלח לכם בדואר רשום הודעה על החלטתה.

קביעה של דרגת זכאות

 • אם תתקבל החלטה של הרשות לזכויות ניצולי השואה להכיר במגיש הבקשה כנכה המלחמה בנאצים, תעביר הרשות החלטה זו, לוועדה רפואית לשם קביעת דרגת הנכות.
 • באפשרותכם לבקש את קיום דיוני הועדה הרפואית שלא בנוכחותכם.
 • קבלת התגמול - ממועד הגשת הבקשה המלאה כולל כל המסמכים הדרושים.

קבלת תגמולים

ערעור על החלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה

 • ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה.
 • ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לפרטים נוספים ראו ערר על החלטות הרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • על קביעת דרגת הנכות, ניתן לערער לועדה רפואית עליונה ברשות לזכויות ניצולי השואה. ראה הסבר מפורט על תהליך העירעור.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים
.

חשוב לדעת

 • י ניצולי שואה זכאים לייצוג משפטי בחינם, ללא תלות ברמת ההכנסה שלהם, בתביעות בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי השואה לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, וכן במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל.
  • ניצולי שואה שתביעתם להכרת זכויות נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים לייצוג בפני ערכאות משפטיות (ועדת הערר שליד בית משפט השלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון)
  • ייעוץ משפטי ראשוני ניתן לניצולי שואה לגבי זכויותיהם לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם.
  • לפרטים נוספים ראה:סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

תודות