ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם כנפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה יכולים לערער על ההחלטה
ערר על החלטת הרשות יוגש לוועדת הערר, וערעור משפטי בלבד על החלטת ועדת הערר יוגש לבית המשפט המחוזי
ניתן לערור על ההחלטות בתוך 60 ימים מהמועד שהגיעה לניצול הודעה על ההחלטה


ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שרואים את עצמם נפגעים מהחלטת הרשות לזכויות ניצולי השואה בעניינם, יכולים לערור על ההחלטה לוועדת ערר.

 • על החלטת ועדת הערר ניתן לערער, בסוגיות משפטיות בלבד, לבית המשפט המחוזי.
 • את הערעור יש להגיש בתוך 60 ימים ממועד מסירת הודעה על קבלת ההחלטה לניצול השואה או לנכה המלחמה בנאצים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • את הערר יש להגיש לוועדת העררים שליד בית משפט השלום, היא הגורם המוסמך לדון בערר לפי חוק נכי רדיפת הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים.
  • אין טופס מיוחד להגשת הבקשה לערר וניתן להגיש בקשה זו כמכתב פנייה בדרך מכובדת.
  • את הערר יש להגיש לוועדת העררים ב-4 העתקים ולצרף את החלטת הדחייה.
  • את הערר ניתן להגיש בתוך 60 ימים מהיום שנמסרה לניצול או לנכה המלחמה ההודעה על קבלת ההחלטה.
  • ועדת הערר רשאית, על פי שיקול דעתה, להאריך את המועד להגשת הערר עד 30 ימים נוספים.
   • הבקשה להארכת המועד להגשת הערר, תוגש טרם חלף המועד המקורי של 30 הימים להגשת הערר.
   • הבקשה תוגש לועדת הערר כמכתב פנייה בדרך מכובדת.
 • ישנן 5 ועדות עררים:
  • ליד בית משפט השלום, רחוב ויצמן 1, תל אביב.
  • בבית משפט השלום, רחוב פל-ים 12, חיפה
  • בהיכל המשפט באר שבע, רחוב התקווה 5, באר שבע.
  • ברחוב חשין 6 קומה ב', ירושלים
  • בהיכל המשפט בנצרת, כיכר קריית יצחק רבין נוף הגליל.
 • הוועדה מונה 3 אנשים ובראשם שופט/ת.

שלבי ההליך

דיון בוועדת הערר

 • מי שהגיש ערר רשאי, הוא או בא כוחו, להופיע לפני ועדת העררים ולטעון את טענותיו.
 • ועדת העררים רשאית לאשר את החלטת הרשות המוסמכת או לשנותה.
 • אדם הבא לפני ועדת העררים כבא כוחו של עורר לא יהיה זכאי לשכר טרחה אלא באישור ועדת העררים, על-פי בקשתו ובשיעור שתקבע הוועדה.
 • ועדת העררים תיתן החלטה מנומקת.
 • יושב ראש ועדת העררים ישלח מיד עם סיום הדיון בערר, בדואר רשום, העתק של החלטת הועדה לעורר ולרשות המוסמכת.

ערעור על החלטת ועדת הערר

 • על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בנושא משפטי בלבד, לבית המשפט המחוזי שבאותו מחוז בו יושבת ועדת הערר.
 • מועד הגשת הערעור -
  • החלטת ועדת הערר ניתנה בפני ניצול השואה/נכה המלחמה בנאצים או בא כוחו - את הערעור יש להגיש בתוך 60 ימים מיום מתן ההחלטה.
  • החלטת ועדת הערר ניתנה שלא בפני ניצול השואה/נכה המלחמה בנאצים או בא כוחו - את הערעור יש להגיש בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.
 • בית המשפט המחוזי ידון בערעור בהרכב של 3 שופטים, והוא רשאי לאשר את החלטת ועדת העררים, לשנותה, לבטלה או להחזירה לוועדה.
 • על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערער לבית המשפט העליון אם נתקבלה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים