הקדמה:

מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת
מי שלא הגישו תביעה בשנתיים האחרונות ואיחרו להגיש את התביעה במועד באמצעות סניף הדואר, יכולים להגיש תביעה גם לאחר תום המועד המקורי והאורכה שניתנה עד לסוף אותה שנה, וזאת בהליך שונה ומורכב יותר (באמצעות פנייה לפקיד השומה)
בהליך זה ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק עבור שנת המס 2019 עד סוף דצמבר 2021
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954*


הגשת תביעה למענק עבודה באמצעות סניף הדואר אפשרית עד ה-30 בנובמבר של השנה שאחרי שנת המס שהתביעה מוגשת עבורה, כאשר תיתכן הארכה של מועד זה עד סוף דצמבר באותה שנה.

 • מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים, עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת.
 • מי שלא הגישו תביעה למענק עבודה בשנתיים האחרונות (ולכן אין באפשרותם להגיש תביעה מקוונת), יכולים להגיש תביעה גם לאחר תום המועד להגשת התביעה בסניף הדואר, וזאת בהליך שונה ומורכב יותר (באמצעות פנייה לפקיד השומה, כפי שיוסבר בהמשך).
דוגמה
המועד האחרון להגשת בקשה עבור שנת 2019 באמצעות הדואר הוארך עד יום 25.12.2020. לאחר מועד זה, ועד לסוף דצמבר 2021, מי שלא הגישו תביעות בשנתיים הקודמות יכולים להגיש תביעה לקבלת מענק עבור שנת 2019 באמצעות פנייה לפקיד השומה (ולא באמצעות הדואר).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שעונים על תנאי הזכאות, לא הגישו תביעה למענק עבודה בשנתיים האחרונות, ואיחרו להגיש את התביעה במועד באמצעות סניף הדואר.
דוגמה
זכאי למענק עבודה עבור שנת המס 2019, המגלה במרץ 2021 כי איחר להגיש את הבקשה בזמן (עד 25.12.2020) ועדיין רוצה לממש את זכאותו.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות בבקשה לתביעה למוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: *4954 (* מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400, בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15.
  • בדוא"ל:
 • במסגרת הבקשה יש לנמק בכתב מדוע לא הוגשה תביעה לקבלת המענק במועד.
 • הבקשה תופנה על-ידי המוקד לפקיד השומה.
 • הגשת הבקשה אפשרית רק עד שנתיים מסיום שנת המס שלגביה נתבע המענק.
דוגמה
הגשת בקשה לקבלת מענק עבודה עבור שנת 2016 היתה אפשרית רק עד סוף 2018.

שלבי ההליך

 • פקיד השומה בוחן את הבקשה ובמקרה שהשתכנע כי האיחור בהגשת התביעה לקבלת מענק העבודה היה מוצדק, הוא יזמן טלפונית את הפונה.
 • פונה שבקשתו להגשת התביעה באיחור אושרה יוזמן למשרד השומה לצורך הגשה בפועל של התביעה לקבלת המענק.
 • לצורך הגשת התביעה לקבלת המענק במשרד השומה יש להצטייד במסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • העתק של המחאה (צ'ק) של חשבון הבנק האישי אליו מעוניינים שיועבר המענק, או אישור רשמי מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • פקיד השומה ימלא יחד עם מגיש התביעה טופס ידני הכולל את החלקים הבאים:
  • חלק עליון, שיישאר אצל מגיש התביעה ויהווה אישור קבלה על הגשת התביעה לקבלת המענק. חלק זה כולל את הפרטים הבאים:
   • מס' התביעה, תאריך הגשת התביעה, שנת המס בגינה הוגשה התביעה וחלק מנתוני התביעה.
   • מס' הטלפון של המוקד הטלפוני ופרטי אתר האינטרנט של רשות המסים.
  • חלק תחתון, שיישאר בידי פקיד השומה וישמש כטופס הצהרה המכיל את כל נתוני התביעה לקבלת מענק וכן את הנתונים שפורטו לעיל וההצהרה כפי שמופיעה בטופס התביעה.
 • חשוב לשמור את החלק העליון של טופס התביעה לשם קבלת מידע במוקד המידע הטלפוני שמספרו: *4954 (כוכבית מסים), 1-222-4954 או 02-5656400, או לשם קבלת מידע אישי באינטרנט. מספר התביעה המודפס על גבי הטופס ישמש לצורך הזדהות לקבלת מידע במוקד השירות הטלפוני והינו הכרחי לצורך מסירת פרטים.
 • פקיד השומה יחתים את מגיש/ת התביעה על נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק.
 • לאחר הגשת התביעה בסניף הדואר, בודקת רשות המסים האם העובד עומד בתנאי הזכאות בהתאם לקריטריונים השונים (הכנסה בתקופה הרלוונטית לתביעה לקבלת המענק, מצב אישי (גיל + מס' ילדים), מספר הנכסים שבבעלות התא המשפחתי).
 • הבדיקה מתבצעת תוך הצלבת המידע עם הדו"חות שהתקבלו על ידי המעסיקים/המנכים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד.
 • אם מגיש התביעה עומד בתנאי הזכאות, יחושב גובה מענק העבודה המגיע לו.

ערעורים

תיקון קביעה

 • ניתן להגיש בקשה לתיקון קביעה על-ידי פקיד השומה במקרה שניתנה קביעה בנוגע לזכאות ומגיש התביעה חש כי היא שגויה.
 • את הבקשה לתיקון הקביעה ניתן להגיש בתוך 3 שנים מיום שניתנה הקביעה.
 • בבקשה לתיקון הקביעה יש לציין מהי לטענת המערער היא הטעות שנפלה בקביעה או אלו עובדות חדשות התגלו המצדיקות את תיקון הקביעה.

השגה

 • ניתן להגיש השגה לגבי הקביעה לזכאות בתוך 30 ימים מיום קבלת הקביעה.
 • את ההשגה יש להגיש בכתב ולנמק מהן הסיבות לאי ההסכמה עם הקביעה.

ערעור

 • מי שרואה עצמו מקופח מהחלטת רשות המסים בעניין ההשגה שהגיש, רשאי לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

תודות