הקדמה:

מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת
מי שלא הגישו תביעה בשנתיים האחרונות ואיחרו את המועד להגשת התביעה עבור שנת המס שלפני שנת המס הקודמת באמצעות סניף הדואר, יכולים להגיש תביעה גם לאחר תום המועד המקורי והאורכה שניתנה עד לסוף השנה הקודמת, וזאת בהליך שונה ומורכב יותר (באמצעות פנייה לפקיד השומה)
בהליך זה ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק עבור שנת המס 2019 עד סוף דצמבר 2021
בשאלות ובירורים ניתן להתקשר למוקד המידע של רשות המסים 4954*


הגשת תביעה למענק עבודה באמצעות סניף הדואר אפשרית עד ה-30 בנובמבר של השנה שאחרי שנת המס שהתביעה מוגשת עבורה, כאשר תיתכן הארכה של מועד זה עד סוף דצמבר באותה שנה.

 • מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים, עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת.
 • מי שלא הגישו תביעה למענק עבודה בשנתיים האחרונות (ולכן אין באפשרותם להגיש תביעה מקוונת), יכולים להגיש תביעה עבור שנת המס שלפני שנת המס הקודמת גם לאחר תום המועד להגשת התביעה בסניף הדואר, וזאת בהליך שונה ומורכב יותר (באמצעות פנייה לפקיד השומה, כפי שיוסבר בהמשך).
דוגמה
המועד האחרון להגשת בקשה עבור שנת 2019 באמצעות הדואר הוארך עד יום 25.12.2020. לאחר מועד זה, ועד לסוף דצמבר 2021, מי שלא יכולים להגיש תביעה מקוונת כי לא הגישו תביעות בשנתיים הקודמות, יכולים להגיש תביעה לקבלת מענק עבור שנת 2019 באמצעות פנייה לפקיד השומה בלבד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שעונים על תנאי הזכאות, לא הגישו תביעה למענק עבודה בשנתיים האחרונות, ואיחרו את המועד להגשת התביעה עבור שנת המס שלפני שנת המס הקודמת באמצעות סניף הדואר.
דוגמה
זכאי למענק עבודה עבור שנת המס 2019, המגלה במרץ 2021 כי איחר להגיש את הבקשה בזמן (עד 25.12.2020) ועדיין רוצה לממש את זכאותו.

למי ואיך פונים

 • יש לפנות בבקשה להגשת התביעה למוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: *4954 (*מסים) או 02-5656400, בימים א'-ה' בין השעות 15:45-08:15.
  • באמצעות פנייה מקוונת בקישור הזה.
 • במסגרת הבקשה יש לנמק בכתב מדוע התביעה לקבלת המענק לא הוגשה במועד.
 • הבקשה תועבר על-ידי המוקד לפקיד השומה.
 • הגשת הבקשה אפשרית רק עד שנתיים מסיום שנת המס שלגביה נתבע המענק.
דוגמה
הגשת בקשה לקבלת מענק עבודה עבור שנת 2016 הייתה אפשרית רק עד סוף 2018.

שלבי ההליך

 • לאחר שהפנייה תועבר ממוקד רשות המסים לפקיד השומה, הוא יבחן את פרטי הבקשה.
 • אם פקיד השומה ישתכנע כי האיחור בהגשת התביעה היה מוצדק, הוא יזמן את הפונה לצורך הגשת התביעה במשרד השומה.
 • יש להגיע למשרד השומה עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • העתק של המחאה (צ'ק) של חשבון הבנק האישי אליו מעוניינים שיועבר המענק, או אישור רשמי מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • פקיד השומה ימלא יחד עם מגיש/ת התביעה טופס ידני הכולל את החלקים הבאים:
  • חלק עליון, שיישאר אצל מגיש/ת התביעה ויהווה אישור קבלה על הגשת התביעה לקבלת המענק. חלק זה כולל את הפרטים הבאים:
   • מספר התביעה, תאריך הגשת התביעה, שנת המס בגינה הוגשה התביעה וחלק מנתוני התביעה.
   • מספר הטלפון של המוקד הטלפוני ופרטי אתר האינטרנט של רשות המסים.
  • חלק תחתון, שיישאר בידי פקיד השומה ומכיל את כל נתוני התביעה, את הפרטים שצוינו בחלק העליון של הטופס ואת ההצהרה של מגיש/ת התביעה.
 • חשוב לשמור את החלק העליון של טופס התביעה לצורך קבלת מידע במוקד המידע הטלפוני שמספרו: *4954 (*מסים) או 02-5656400, או לקבלת מידע אישי באינטרנט. מספר התביעה המודפס על גבי הטופס משמש לצורך הזדהות לקבלת מידע (המספר הכרחי לצורך מסירת הפרטים).
 • פקיד השומה יחתים את מגיש/ת התביעה על נכונות הפרטים ועל עמידה בתנאי הזכאות לקבלת המענק.
 • רשות המסים בודקת אם העובד/ת עונה על תנאי הזכאות בהתאם לקריטריונים השונים (הכנסה בתקופה הרלוונטית לתביעה לקבלת המענק, מצב אישי (גיל + מס' ילדים), מספר הנכסים שבבעלות התא המשפחתי).
 • הבדיקה מתבצעת תוך הצלבת המידע עם הדו"חות שהתקבלו על ידי המעסיקים/המנכים, נתוני המוסד לביטוח לאומי, הדו"ח השנתי שהוגש למס הכנסה (במקרים הרלוונטיים) ועוד.
 • אם מגישי התביעה עונים על תנאי הזכאות, יחושב גובה מענק העבודה המגיע להם.

ערעורים

תיקון קביעה

 • ניתן להגיש בקשה לתיקון קביעה על-ידי פקיד השומה במקרה שניתנה קביעה בנוגע לזכאות ומגישי התביעה חשים כי היא שגויה.
 • את הבקשה לתיקון הקביעה ניתן להגיש בתוך 3 שנים מיום שניתנה הקביעה.
 • בבקשה לתיקון הקביעה יש לציין מהי הטעות שנפלה בקביעה לפי טענת המערער/ת, או אלו עובדות חדשות שהתגלו מצדיקות את תיקון הקביעה.

השגה

 • ניתן להגיש השגה לגבי הקביעה לזכאות בתוך 30 ימים מיום קבלת הקביעה.
 • את ההשגה יש להגיש בכתב ולנמק מהן הסיבות לאי ההסכמה עם הקביעה.

ערעור

 • מי שרואים את עצמם מקופחים מהחלטת רשות המסים בעניין ההשגה שהגישו, רשאים לערער עליה לפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריהם.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים


תודות