שכירים, עצמאים, עוזרות בית ומטפלות עם הכנסה בגובה מסוים עשויים לקבל מענק של כ-4,000 ₪ לשנה
אפשר לתבוע את המענק לשנים 2022 ו-2023 בתהליך פשוט שלא מצריך סיוע מקצועי
בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" ניתן להגיש בקשה מקוונת למענק עבור שנת 2021 עד 31.03.2024
ניתן לבדוק את הזכאות בסימולטור של רשות המסים
למידע רשמי באתר רשות המסים ראו בהמשך

תקציר

במסגרת תוכנית מענק עבודה (ידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") רשות המסים מעניקה כ-4,000 ₪ בממוצע לשנה לעובדים שהיו להם הכנסות בסכומים שיפורטו בהמשך.

 • גובה המענק נקבע לפי ההכנסה הממוצעת לחודש באותה שנת מס ומהכנסות נוספות של העובדים ובני זוגם.
 • לעובדים שמקבלים תלוש שכר הזכאות למענק תיבחן לפי השכר ברוטו שכתוב בתלוש, לפני הניכויים.
 • למענק מוגדל בשיעור 150% זכאים:
  • עובדות שהן אמהות לילד אחד או יותר.
  • עובדים שהם הורים לילד אחד או יותר שנמצאים אצלם ותלויים בהם כלכלית, והם חיים בנפרד מההורה השני וללא בני זוג ידועים בציבור.
  • במענקים שישולמו עבור שנת המס 2024 ואילך - כלל העובדים שהם הורים לילד אחד או יותר.
טיפ
התקופה המומלצת להגשת תביעה עבור שנת המס 2023:
 • מחודש מאי 2024 כדי לאפשר לרשות המסים לקלוט את דיווחי המעסיק.
 • עד 30.06.2024 כך שהתשלום הראשון יתקבל ב-15.07.2024 (ראו פרטים על קבלת המענק בהמשך).

מי זכאי?

 • למענק זכאים עובדות ועובדים שמוגדרים תושבי ישראל לפי פקודת מס הכנסה:
  1. שכירים שהייתה להם הכנסה מעבודה בשנת המס שתובעים עבורה את המענק.
  2. עצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס שתובעים עבורה את המענק והגישו את הדו"ח השנתי לאותה שנה במועד.
טיפ
תוכלו לבדוק אם אתם זכאים למענק עבודה ואת גובה המענק הצפוי באמצעות:
 • הזכאות למענק נקבעת בהתאם לגובה ההכנסות שהיו באותה שנת מס לאוכלוסיות הבאות:
סכומי ההכנסה שמזכים במענק עבור שנת המס 2023 (לפי מדד ינואר 2024)
אוכלוסיית הזכאים למענק טווח ההכנסה המזכה בשנת המס
בני 21 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-2,320 ₪ ונמוכה מ-6,980 ₪
בני 21 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-2,320 ₪ ונמוכה מ-7,650 ₪
הורים יחידים בני 21 ומעלה עם ילד אחד או שניים שנמצאים אצלם ותלויים בהם כלכלית אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-1,420 ₪ ונמוכה מ-10,430 ₪
הורים יחידים בני 21 ומעלה עם 3 ילדים או יותר שנמצאים אצלם ותלויים בהם כלכלית אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-1,420 ₪ ונמוכה מ-12,900 ₪
בני 55 ומעלה (עם/ללא ילדים) אם מחלקים את כל הכנסותיהם מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתם בפועל התוצאה גבוהה מ-2,320 ₪ ונמוכה מ-6,980 ₪
נשים שמלאו להן 63-60 בשנת 2023 אם מחלקים את כל הכנסותיהן מעבודה/מעסק במספר חודשי עבודתן בפועל התוצאה גבוהה מ-870 ₪ ונמוכה מ-8,430 ₪
עובדים עם מוגבלות בני 21 ומעלה שנקבע להם שכר מינימום מותאם (עם/ללא ילדים) טווח ההכנסה שמזכה במענק מחושב ביחס לאחוזי שכר המינימום המותאם שנקבע להם
שימו לב
 • ניתן למצוא את סכומי ההכנסה שמזכים במענק עבור שנים קודמות במדריכי רשות המסים.
 • הזכאות לאוכלוסיות מגיל 21 ומעלה רלוונטית למענקים עבור השנים 2024-2022 (במענקים עבור השנים שלפני כן הזכאות החלה רק מגיל 23).

עוזרות בית ומטפלות

 • במקרים רבים עוזרות בית ומטפלות זכאיות למענק למרות שאינן מקבלות תלוש שכר.
 • המענק יחושב על פי דמי ביטוח לאומי ששילם עבורן המעסיק.
 • כדי לקבל את המענק הן צריכות לוודא שהמעסיק דיווח עליהן למוסד לביטוח לאומי ושילם את דמי הביטוח הלאומי במהלך השנה.

יורשים של עובדים

מי לא זכאי?

 1. בעלי דירת מגורים שיש להם מעל 50% מזכות במקרקעין נוספים (דירה, מגרש, חנות וכד') בשנת המס שתובעים עבורה מענק.
  • בחישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין שרשומים על שם בן/בת הזוג או על שם ילד שתלוי כלכלית בעובד/ת.
  • במקרים מסוימים בעלי דירה שרכשו דירה נוספת במסגרת קבוצת רכישה והדירה טרם נמסרה להם לא ייחשבו כבעלים של יותר מדירה אחת (ראו מידע נוסף).
  • לא ייחשבו כבעלים של יותר מדירה אחת מי שהינם משפרי דיור. כלומר, בעלי דירות שמתכוונים לרכוש דירה אחרת במטרה להחליף את הדירה הקיימת. זאת בתנאי שימכרו את הדירה הראשונה בתוך התקופה המפורטת להלן:
   • אם הדירה החלופית נרכשת בין 01.06.2023 ל-31.05.2025, יש למכור את הדירה הקודמת בתוך 18 חודשים מהיום שנרכשה הדירה החלופית.
   • בשאר המקרים יש למכור את הדירה הקודמת בתוך 24 חודשים מיום רכישת הדירה החלופית.
   • למרות הנ"ל, אם רוכשים דירה חדשה מקבלן או יזם צריך למכור את הדירה הקודמת בתוך 12 חודשים מהיום שבו החזקה בדירה החלופית תימסר בפועל.
 2. שכירים שקיבלו שכר ממעסיק שהוא קרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, סב, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובני הזוג של כל אחד מאלה). שימו לב להקלות זמניות בתנאי הזכאות בהמשך.
  • מי שקיבלו שכר בחלק מהשנה מקרוב משפחה ובחלק אחר ממעסיק שאינו קרוב משפחה עשויים להיות זכאים למענק עבודה עבור התקופה שקיבלו שכר מהמעסיק שאינו קרוב משפחה.
דוגמה
 • עובדת שקיבלה שכר מקרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, לא תהיה זכאית למענק עבודה.
 • עובד שקיבל שכר ממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, עשוי לקבל מענק עבודה רק עבור החודשים אוגוסט-דצמבר.

תהליך מימוש הזכות

 • הגשת תביעה למענק עבודה לא מצריכה מסמכים כלשהם שקשורים להכנסה (כגון: תלוש שכר או טופס 106).
 • יש צורך רק בתעודת זהות וצ'ק מבוטל עם מספר חשבון הבנק שלכם שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק.
 • ייתכן שתתבקשו להגיש מסמכים נוספים אחרי שתגישו את התביעה (למשל אם המעסיק שלכם לא הגיש דוח 126).
 • אם שני בני הזוג זכאים לקבל מענק עבודה כל אחד מהם צריך להגיש תביעה נפרדת.
 • הזכאות למענק היא שנתית ולכן יש להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
 • ניתן להגיש את התביעה לשנת מס מסוימת אחרי תום אותה שנה ולא יותר משנתיים אחרי שהסתיימה:
  • בשנת 2024 אפשר להגיש תביעה עבור שנות המס 2022 ו-2023.
  • לסכומי ההכנסות שזיכו במענק עבור שנת המס 2021 ראו במדריך רשות המסים.
טיפ
הגשת התביעה פשוטה ואין צורך לפנות לשירותי סיוע בתשלום כדי להגיש אותה.

הגשת תביעה באופן מקוון

 • כיום כולם (כולל מי שלא הגישו תביעה לפני כן) יכולים להגיש תביעה מקוונת - ראו הודעת רשות המסים מ-01.02.2022.
 • ניתן להגיע לטופס המקוון באמצעות אתר רשות המסים.
  • התהליך כולל רישום חד פעמי והזדהות על-ידי מענה לשאלות.
  • יש למלא בטופס המקוון את הפרטים האישיים ולאשר את התצהיר.
  • נתוני הבקשה שהוגשה יוצגו על המסך.
  • יש לשמור את מספר טופס התביעה שהתקבל (ניתן לברר בהמשך מה מצב הבקשה באתר רשות המסים).
 • את התביעה המקוונת ניתן להגיש עד שנתיים מתום שנת המס שעבורה היא מוגשת.
שימו לב
אורכה להגשת התביעה עבור שנת המס 2021
בעקבות מלחמת חרבות ברזל ניתן להגיש את התביעה המקוונת עבור שנת המס 2021 עד 31.03.2024 (במקום 31.12.2023).

הגשת תביעה בסניפי הדואר

 • בסניפי הדואר ניתן להגיש תביעה לשנת המס 2023 בלבד, עד ל-27.12.2024.
 • יש להגיע באופן אישי לאחד מסניפי דואר ישראל (לא ניתן להגיש תביעה למענק עבודה באמצעות ייפוי כוח), עם המסמכים הבאים:
  • תעודת זהות.
  • צ'ק מקורי מחשבון הבנק האישי שאליו מעוניינים להעביר את המענק, או אישור רשמי אחר מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • יש להזדהות בפני פקיד הדואר באמצעות תעודת הזהות ולענות על שאלות כגון:
  • מספר מעסיקים (כולל מעסיקים במשק בית ולמעט פנסיה) שהיו למגישי התביעה ולבני זוגם בשנת המס הקודמת.
  • האם מגישי התביעה עבדו כעצמאים בשנת המס הקודמת.
  • כתובת למשלוח דואר.
  • פרטי חשבון בנק שהמענק יועבר אליו.
 • פקיד הדואר ימלא את הפרטים בטופס תביעה מקוון והפונים יקבלו העתק מהטופס.
טיפ
חשוב לשמור את טופס התביעה כדי לקבל מידע במוקד הטלפוני *4954 או 02-5656400, או לקבל מידע אישי באינטרנט. מספר התביעה שמופיע על הטופס ישמש להזדהות והכרחי לצורך קבלת הפרטים.
 • האפשרות להגיש תביעה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2022 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים מי שלא מגישים תביעה מקוונת יכולים להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2024.

בדיקת הזכאות על ידי רשות המסים

 • רשות המסים תבדוק את הנתונים ותחליט לגבי הזכאות ושיעור המענק עד לתאריך המאוחר מבין אלה:
  • בתוך 90 ימים ממועד הגשת התביעה
  • 15 ביולי באותה שנה
 • מועד הגשת התביעה ייחשב כמועד שבו הוגשה התביעה במלואה, כולל הגשת מסמכים נוספים אם נדרשו.
דוגמה
שכיר שמעסיקו לא הגיש למס הכנסה דוח 126 יקבל פנייה להשלמת הפרטים. המועד שבו יוגש הדו"ח ייחשב כמועד שבו הוגשה התביעה.

הגשת דוחות

 • במקרים שבהם העובדים או המעסיק מחויבים להגיש דוחות למס הכנסה או לביטוח הלאומי במהלך השנה יש לוודא שהדוחות אכן הוגשו:
  • אם תובעי המענק הם עצמאים או שכירים שחייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה או שבן זוגם חייב בהגשת הדו"ח, יש להגיש את הדו"ח השנתי באופן "מקוון" עד ל-30.04.2024 (אם ניתנת ארכה להגשת הדו"ח, ניתן להגיש עד לתום מועד הארכה שנקבעה).
  • אם מבקשי המענק הם שכירים שלא חייבים בהגשת הדו"ח השנתי עליהם לוודא שהמעסיק העביר לרשות המסים באופן מקוון את הדוחות הרלוונטיים (דוח 856 / 126) לשנת המס 2023 עד ל-30.04.2024.

קבלת מענק עבור שנת 2023

 • המענק משולם לחשבון הבנק של העובדים במספר תשלומים שווים:
  • בתביעה שתוגש עד 30.06.2024, המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בתאריכים: 15.07.2024, 15.10.2024, 15.12.2024 ו-15.02.2025.
  • בתביעה שתוגש עד 30.09.2024, המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בתאריכים: 15.10.2024, 15.12.2024 ו-15.02.2025.
  • בתביעה שתוגש עד 30.11.2024, המענק ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים: 15.12.2024 ו-15.02.2025.
  • בתביעה שתוגש עד סוף דצמבר 2024 המענק ישולם ב-15.02.2025.
 • אם המענק הוא בסכום של עד 900 ₪, הוא ישולם בתשלום אחד במועד התשלום הראשון שנקבע, בהתאם למועד הגשת התביעה.

תשלום הפרשים

 • אם סכום המענק ששולם נמוך מהסכום שתובעי המענק זכאים לו, הסכום החסר ישולם כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • אם סכום המענק ששולם גבוה מהסכום שתובעי המענק זכאים לו, יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.

הקלות זמניות בתנאי הזכאות

תוספת למענק עבור שנת 2022 וזכאות לעובדים בעסק משפחתי

 • תוספת למענק: עובדים שזכאים למענק עבודה עבור שנת 2022 יקבלו תוספת בשיעור 40% מסכום המענק.
 • זכאות לעובדים בעסק המשפחתי: עובדים שהכנסתם מהעבודה משולמת על-ידי קרוב משפחה ולכן לא זכאים בהתאם לכללים למענק עבודה, זכאים למענק בשיעור 40% מסכום המענק שהיה משולם להם עבור שנת 2022 לולא קיבלו את שכר העבודה מקרוב המשפחה.

מקדמה בשנת 2023 לשכירות בנות 63-60

 • שכירות שימלאו להן 63-60 בשנת 2023 יוכלו להגיש את התביעה עבור שנה זו כבר החל מ-01.04.2023.
 • מי שתגיש תביעה לפני סוף דצמבר עשויה לקבל מקדמה בשיעור של עד 60% מסכום המענק הצפוי:
  • 15% מסכום המענק ישולמו בתוך 15 ימים מהגשת התביעה (לא כולל ימי שבת וחג).
  • 3 תשלומים נוספים שכל אחד מהם בשיעור 15% מהמענק ישולמו עד 15 ביולי ועד 15 באוקטובר של אותה שנת מס, ועד 15 בינואר של השנה העוקבת.
 • יתרת המענק תשולם בהתאם למועדים הכלליים שנקבעו בחוק.
 • למידע נוסף ראו באתר רשות המיסים.

השגה וערעור

 • מי שלא מרוצים מהקביעה על זכאותם למענק יכולים להגיש השגה בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה הקביעה.
שימו לב
אורכה להגשת ההשגה בתקופת מלחמת חרבות ברזל
אם הקביעה בנושא הזכאות נמסרה בתקופה שבין 07.09.2023 ל-09.02.2024, ניתן להגיש את ההשגה עליה בתוך 4 חודשים (במקום 30 ימים).
 • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה באזור המגורים.
 • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
 • ההחלטה המנומקת של רשות המסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה (או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים והפרטים שנדרשו מהמשיג, לפי המועד המאוחר מביניהם).
 • אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.
 • מי שהגישו השגה ומעוניינים לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכולים לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הם מתגוררים.

ההכנסות שמשפיעות על הזכאות למענק

ההכנסות שנלקחות בחשבון

 • ההכנסות הבאות נלקחות בחשבון לקביעת הזכאות למענק:
  • לשכירים - משכורת, הכנסות מעבודה במשק בית, טובות הנאה שהעובדים קיבלו מהמעסיק (תשלומים שניתנו לעובדים לכיסוי הוצאותיהם, כגון: אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחו"ל, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד).
  • לעצמאים - הכנסות מעסק/משלח יד החייבות במס לאחר שהופחתו מהן כל ההוצאות והסכומים שמותרים בניכוי או בקיזוז על-פי פקודת מס הכנסה ואחרי שנוכו מהן הסכומים הפטורים ממס, מבלי להפחית את הניכויים האישיים המותרים (על תשלומים שלא קשורים לעסק עצמו) כגון: הפרשות לביטוח פנסיוני, הפרשות לקרן השתלמות וכו'. יילקחו בחשבון גם מענקי קורונה שחייבים בדיווח (ראו הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 2022/05).
 • תשלומים מהביטוח הלאומי שיילקחו בחשבון: דמי לידה, גמלה לשמירת היריון ותשלום עבור שירות מילואים.
 • קצבאות הביטוח הלאומי לא יילקחו בחשבון, אך קצבאות מסוימות יפחיתו את סכום המענק (ראו פרטים בהמשך).
שימו לב
התשלום שניתן למי שמועסקים בתקופת הבחירות באופן זמני על-ידי מפלגה או ועדת הבחירות המרכזית אינו נחשב להכנסה. לכן, הוא לא יילקח בחשבון לצורך קביעת הזכאות למענק.

הכנסות שמפחיתות את סכום המענק

 • אם לבן/בת הזוג של העובד/ת יש הכנסה ממשכורת או מעסק/משלח יד, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסה זו.
 • כמו כן, אם יש לעובד/ת או לבן/בת הזוג הכנסות מבין ההכנסות הבאות, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסות אלה:

קצבה מוגדלת להורים עצמאיים

 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2022-2017 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2018-2017 והוארכו עד 14.03.2023), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהייתה משולמת להם בתנאים הרגילים.
 • הנתונים על הזכאים יועברו ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למס הכנסה וישמשו לנושא מענק עבודה בלבד.
 • מענק העבודה יוקטן באופן הבא:
  1. חישוב גובה הגמלה או התשלום שההורים היו מקבלים מביטוח לאומי ללא הוראת השעה הייחודית (סכום הגמלה המקורי אלמלא ההגדלה) באותו חודש.
  2. חישוב גובה הגמלה ששולמה בפועל באותו חודש.
  3. חישוב ההפרש שבין שני סכומי הגמלה (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהייתה משולמת אלמלא הוראת השעה).
  4. ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ-0 ₪.

חשוב לדעת

עיקול כספי המענק

 • לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המסים לעובד/ת.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של העובד/ת, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • עם זאת, במקרה שהעובדים חייבים בתשלום מזונות על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי/ת למזונות.

השפעה על זכויות אחרות

הגדרת ילד

 • לצורך קביעת הזכאות למענק, ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
דוגמה
למי שמגישים בשנת 2024 בקשה עבור שנת המס 2023 יילקחו בחשבון הילדים שעד ל-31.12.2023 טרם מלאו להם 19.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פרסומים והרחבות באתר רשות המסים

תודות