הקדמה:

עובדים (כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים) בני 23 ומעלה עם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, שהכנסתם החודשית הממוצעת הייתה בטווח הסכומים שיפורטו בהמשך, עשויים להיות זכאים למענק שנתי של כ-4,000 ₪ בממוצע
הזכאות למענק היא שנתית ויש להגיש תביעה בכל שנה. ניתן לבדוק את הזכאות בסימולטור של רשות המסים
החל מפברואר 2022 כולם יכולים להגיש תביעה מקוונת לשנים 2020 ו-2021 (גם אם לא הגישו תביעה לפני כן). בסניפי הדואר ניתן להגיש תביעה לשנת המס 2021 בלבד עד ל-30.11.2022
אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון צ'ק מבוטל) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק
בשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד המידע של רשות המסים 4954*
שימו לב
בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים החל מינואר 2022 נקבעו הקלות לנשים בגיל 67-60. ראו פרטים נוספים בהמשך.

במסגרת תוכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") רשות המיסים מעניקה כ-4,000 ₪ לשנה בממוצע, לעובדים (כולל שכירים, עוזרות בית ועצמאים) שהכנסותיהם לא עולות על הסכומים שיפורטו בהמשך.

 • גובה המענק נקבע לפי השכר הממוצע שהשתכרו העובדים מחודשי עבודתם בפועל באותה שנת מס ומהכנסות נוספות של העובדים או של בני זוגם (לעובדים שמקבלים תלוש שכר הזכאות למענק תיבחן לפי השכר ברוטו שכתוב בתלוש, לפני הניכויים).
 • למידע על הזכאות של עובדים עצמאים ובעלי עסקים קטנים ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.
 • למענק מוגדל בשיעור 150% זכאים:
  • עובדות שהן אמהות לילד אחד או יותר.
  • עובדים שהם הורים לילד אחד או יותר שנמצאים אצלם וכלכלתם עליהם, והם חיים בנפרד מההורה השני וללא בני זוג הידועים בציבור.
 • התנאים לזכאות ולגובה המענק מורכבים. כדי לבדוק אם אתם זכאים למענק, תוכלו:

מי זכאי?

 • תושבי ישראל (על-פי פקודת מס הכנסה) - עובדים שכירים שהייתה להם הכנסה מעבודה ועצמאים שהייתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים (הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב-01.01.2022):
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק (למשל, בבקשה למענק שמוגשת ב-2022 עבור שנת המס 2021 נדרש שעד ל-31.12.2021 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,130 ₪ ונמוכה מ-6,420 ₪.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,130 ₪ ונמוכה מ-7,030 ₪.
   • הורים יחידים לילד אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,310 ₪ ונמוכה מ-9,710 ₪.
   • הורים יחידים ל-3 ילדים או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-1,310 ₪ ונמוכה מ-11,860 ₪.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא הייתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
   • לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
   • במקרים מסוימים, למי שרכשו דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלהם (למידע נוסף).
  3. הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה במועד (רק אם מדובר בעובדים שמחויבים בהגשת דוח שנתי, כגון: עובדים עצמאים או עובדים שכירים שרשות המסים הורתה להם להגיש דו"ח. בדרך כלל עובדים שכירים לא נדרשים להגיש דו"ח שנתי).
 • עובדים עם מוגבלות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, יהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים וגם אם הכנסתם המזכה נמוכה מההכנסה המינימלית של עובד ללא מוגבלות (ההכנסה המזכה תיקבע בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם שהם מקבלים לבין שכר המינימום הממוצע).
 • יורשים של עובד/ת שנפטר/ה זכאים להגיש את התביעה בשם העובד/ת. למידע נוסף ראו תשלום מענק עבודה ליורשים של עובד שנפטר.
טיפ
במקרים שבהם העובדים או המעסיק מחויבים להגיש דוחות למס הכנסה או לביטוח הלאומי במהלך השנה, יש לוודא שהדוחות אכן הוגשו:
 • אם מבקשי המענק הם עצמאים או שכירים שחייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, או שבן זוגם חייב בהגשת הדו"ח, יש להגיש את הדו"ח השנתי באופן "מקוון" עד ל-30.04.2022 (אם ניתנת ארכה להגשת הדו"ח, ניתן להגישו עד לתום מועד הארכה שנקבעה). למידע נוסף ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.
 • אם מבקשי המענק הם שכירים שלא חייבים בהגשת הדו"ח השנתי, עליהם לוודא שהמעסיק העביר לרשות המסים באופן מקוון את הדוחות הרלוונטיים (דוח 856 / 126) לשנת המס 2021 עד ל-30.04.2022.
 • עובדים במשק בית (עוזרות בית, מטפלים/ות וכיו"ב) צריכים לוודא שהמעסיק דיווח עליהם למוסד לביטוח לאומי ושילם עבורם את דמי הביטוח הלאומי במהלך השנה.

נשים בגיל 67-60

 • בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים נקבעו ההקלות הבאות בתביעות עבור שנת 2022 ואילך לנשים שימלאו להן 67-60 בשנה שעבורה מוגשת התביעה:
  • מי שעונות על שאר תנאי הזכאות יהיו זכאיות למענק אם התוצאה שמתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהן מעבודה או מעסק במספר חודשי עבודתן בפועל גבוהה מ-800 ₪ ונמוכה מ-7,750 ₪. המענק יחושב לפי תנאי הזכאות הקודמים או לפי התנאים החדשים, כך שיתקבל הסכום הגבוה יותר מבין האפשרויות.
  • עובדת שכירה תוכל להגיש תביעות עבור שנות המס 2022 ו-2023 החל מ-1 באפריל של אותה שנת מס. מי שתגיש תביעה עד ל-31 בדצמבר עשויה לקבל מקדמות בשיעור 60% מסכום המענק. יתרת המענק תשולם בהתאם למועדים הכלליים שנקבעו בחוק.
 • למידע נוסף ראו אתר רשות המיסים וסעיף 6ה לחוק.

מי לא זכאי?

 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, סב, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה מחברה, שהם או קרובי משפחתם הם בעלי השליטה בחברה.
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה וממעסיק שאינו קרוב משפחה, יהיו זכאים למענק עבודה רק עבור התקופה שקיבלו הכנסה מהמעסיק שאינו קרוב משפחה.
דוגמה
עובדת שהייתה לה הכנסה ממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, לא תהיה זכאית למענק עבודה.
דוגמה
עובד שהייתה לו הכנסה ממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, יהיה זכאי למענק עבודה רק עבור החודשים אוגוסט-דצמבר.

הגדרת ילד

 • לצורך קביעת הזכאות למענק, ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
דוגמה
למי שמגישים בשנת 2022 בקשה עבור שנת המס 2021 יילקחו בחשבון הילדים שעד ל-31.12.2021 טרם מלאו להם 19.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
 • הגשת תביעה למענק עבודה לא מצריכה מסמכים כלשהם שקשורים להכנסה (כגון: תלוש שכר או טופס 106).
 • יש צורך רק בתעודת זהות וצ'ק מבוטל עם מספר חשבון הבנק שלכם, שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק.
 • ייתכן שתתבקשו להגיש מסמכים נוספים אחרי שתגישו את התביעה (למשל אם המעסיק שלכם לא הגיש דוח 126).
 • הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום ואין צורך לפנות לשירותי סיוע בתשלום כדי להגיש אותה.
שימו לב
 • אם סכום המענק ששולם נמוך מהסכום שמקבלי המענק זכאים לו, הסכום החסר ישולם כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • אם סכום המענק ששולם גבוה מהסכום שמקבלי המענק זכאים לו, יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.

קבלת מענק עבור שנת 2021

 • המענק משולם לחשבון הבנק של העובדים במספר תשלומים שווים:
  • בתביעה שתוגש עד 30.06.2022, המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בתאריכים: 15.07.2022, 15.10.2022, 15.12.2022 ו-15.02.2023.
  • בתביעה שתוגש עד 30.09.2022, המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בתאריכים: 15.10.2022, 15.12.2022 ו-15.02.2023.
  • בתביעה שתוגש עד 30.11.2022, המענק ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים: 15.12.2022 ו-15.02.2023.
 • אם המענק הוא בסכום של עד 820 ₪, הוא ישולם בתשלום אחד במועד התשלום הראשון שנקבע, בהתאם למועד הגשת התביעה.


מוקד מידע

 • ניתן לברר את מצב הבקשה באתר רשות המיסים.
 • בשאלות ובירורים ניתן לפנות למוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון *4954 (*מסים) או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 15:45-08:15
  • באמצעות פנייה מקוונת

ההכנסות שנלקחות בחשבון

 • לצורך חישוב גובה ההכנסה מעבודה יובאו בחשבון משכורת, הכנסות מעבודה במשק בית, טובות הנאה שהעובדים קיבלו מהמעסיק (תשלומים שניתנו לעובדים לכיסוי הוצאותיהם, כגון: אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחו"ל, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד) והכנסות מעסק/משלח יד.
 • כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של דמי לידה, גמלה לשמירת היריון ותשלום עבור שירות מילואים.
 • לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, אך ישנן קצבאות שמפחיתות את סכום המענק (ראו פרטים בהמשך).

הכנסות שמפחיתות את סכום המענק

 • אם לבן/בת הזוג של העובד/ת יש הכנסה ממשכורת או מעסק/משלח יד, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסה זו.
 • כמו כן, אם יש לעובד/ת או לבן/בת הזוג הכנסות מבין ההכנסות הבאות, יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסות אלה:

קצבה מוגדלת להורים עצמאיים

 • להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2022-2017 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) (לפי התנאים שנקבעו בהוראת שעה לשנים 2017 - 2018 והוארכו עד סוף 2022), ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהייתה משולמת להם בתנאים הרגילים.
 • הנתונים על הזכאים יועברו ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למס הכנסה וישמשו לנושא מענק עבודה בלבד.
 • מענק העבודה יוקטן באופן הבא:
  1. חישוב גובה הגמלה או התשלום שההורים היו מקבלים מביטוח לאומי אלמלא הוראת השעה הייחודית (סכום הגמלה המקורי אלמלא ההגדלה) באותו חודש;
  2. חישוב גובה הגמלה ששולמה בפועל באותו חודש;
  3. חישוב ההפרש שבין שני סכומי הגמלה (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהייתה משולמת אלמלא הוראת השעה);
  4. ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ-0 ₪.

עיקול כספי המענק

 • ככלל, לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לגורם אחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המיסים אל העובד.
 • אם כספי המענק הועברו לחשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לגורם אחר במשך 90 ימים מהרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • עם זאת, במקרה של תשלום מזונות שהעובד חייב בהם על-פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.

ערעור

 • מי שאינם מרוצים מהקביעה על זכאותם למענק יכולים להגיש השגה בתוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה הקביעה.
 • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
 • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
 • ההחלטה המנומקת של רשות המיסים על ההשגה תינתן בתוך 90 ימים מהיום שבו התקבלה הודעת ההשגה (או בתוך 90 ימים מהיום שבו הוגשו כל המסמכים והפרטים שנדרשו מהמשיג, לפי המועד המאוחר מביניהם).
 • אם לא ניתנה החלטה במהלך תקופה זו, ההשגה תיחשב כאילו התקבלה.
 • מי שהגישו השגה ומעוניינים לערער על ההחלטה שניתנה לגבי ההשגה, יכולים לערער בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו הם מתגוררים.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות