הקדמה:

עובדים (כולל עוזרות בית, שכירים ועצמאים) בני 23 ומעלה, שהכנסתם החודשית הממוצעת במהלך שנת 2017 היתה בין 2,070 ל-6,757 ש"ח (ואם מדובר בהורים יחידים בין 1,270 ל-11,506 ש"ח), עשויים להיות זכאים למענק עבודה
ניתן לבדוק מראש את הזכאות באמצעות סימולטור של רשות המסים
את התביעה עבור שנת המס 2017 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד יום 26.12.2018
אין צורך להציג תלושי שכר או כל מסמך אחר מלבד תעודת זהות ואישור על חשבון הבנק (כגון צ'ק מבוטל) שאליו ניתן יהיה להעביר את המענק
אזהרה
דף זה מתמקד בזכאות של עובדים שכירים (כולל עוזרות בית)
למידע על זכות של עובדים עצמאים ובעלי עסקים קטנים ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.

תכנית מענק עבודה (הידועה גם כ"מענק הכנסה" או "מס הכנסה שלילי") מעניקה תוספת הכנסה לעובדים (כולל שכירים, עצמאים ועוזרות בית) המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

 • גובה המענק נקבע לפי שכר הברוטו הממוצע שהשתכרו מחודשי עבודתם בפועל ומהכנסות נוספות של העובדים או של בני זוגם (אם ישנם).
 • עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר, ועובד שהוא הורה עצמאי (הורה יחיד) שילדיו נמצאים אצלו וכלכלתם עליו, זכאים למענק מוגדל בשיעור של 150%.
טיפ
 • מועדי קבלת המענק משתנים בהתאם למועד הגשת התביעה למענק.
 • מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור השנים 2017 - 2016, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה.
 • האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2016 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיוחד עד סוף דצמבר 2018.
 • בהתאם להודעת רשות המסים מיום 02.12.2018:
  • המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2017 הוא ה- 26.12.2018.
  • לכבוד חנוכה וחג המולד התשלום השלישי של מענק העבודה ישולם ב- 05.12.2018 במקום ב- 15.12.2018.

מי זכאי?

טיפ
 • תושבי ישראל (על-פי פקודת מס הכנסה) - עובדים שכירים שהיתה להם הכנסה מעבודה ועצמאים שהיתה להם הכנסה מעסק או ממשלח יד במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק, ומתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים (הסכומים מעודכנים על-פי המדד הידוע ב- 01.06.2018):
  1. הם בני 23 ומעלה ויש להם ילדים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים. ילד הוא מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק. (למשל, בבקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2018 עבור שנת המס 2017 נדרש שעד ליום 31.12.2017 טרם מלאו לילד 19 שנה).
   • בני 23 ומעלה שהם הורים לילד אחד או שניים, או בני 55 ומעלה גם ללא ילדים, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל גבוהה מ-2,070 ש"ח ונמוכה מ-6,148 ש"ח.
   • בני 23 ומעלה שהם הורים ל-3 ילדים או יותר יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-2,070 ש"ח ונמוכה מ-6,757 ש"ח.
   • הורים יחידים לילד אחד או שניים שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-1,270 ש"ח ונמוכה מ-9,422 ש"ח.
   • הורים יחידים ל-3 ילדים או יותר שנמצאים עימם וכלכלתם עליהם, יהיו זכאים למענק אם התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסותיהם מעבודה או עסק במספר חודשי עבודתם בפועל (אך לא למעלה מ-12 חודשים) גבוהה מ-1,270 ש"ח ונמוכה מ-11,506 ש"ח.
  2. מלבד דירת מגורים אחת, לא היתה ברשותם בעלות על יותר מ-50% מזכות במקרקעין (דירה, מגרש, חנות וכד') במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
   • לצורך חישוב בעלות על זכות מקרקעין יובאו בחשבון גם מקרקעין הרשומים על בן/בת הזוג ו/או הרשומים על שם ילד התלוי כלכלית בעובד (גם מי שאין ברשותו דירה זכאי למענק, אך מי שברשותו יותר מדירה ו-50% בעלות על זכות נוספת במקרקעין, אינו זכאי למענק).
   • במקרים מסוימים, למי שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה טרם הושלמה או שהיא טרם נמסרה לו, הדירה לא תיחשב כדירה נוספת על דירת המגורים שלו (למידע נוסף).
  3. הגישו את הדו"ח השנתי למס הכנסה במועד (רק אם מדובר בעובדים שמחויבים בהגשת דוח שנתי).
 • עובדים עם מוגבלויות שנקבע להם שכר מינימום מותאם, יהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים והכנסתם המזכה נמוכה מ-2,060 ש"ח (ההכנסה המזכה תיקבע בהתאם ליחס בין שכר המינימום המותאם שהם מקבלים לבין שכר המינימום הממוצע).
דוגמה
 • עובדת ילידת 1977 המרוויחה בממוצע 5,500 ש"ח ברוטו לחודש (66,000 ש"ח לכל 12 החודשים)
 • היא אם יחידה לילד מתחת לגיל 19
 • אין לה הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריה
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 5,940 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים).
דוגמה
 • עובדת ילידת 1985 שהרוויחה בממוצע 4,000 ש"ח ברוטו לחודש (48,000 לכל 12 החודשים)
 • היא אם ל- 3 ילדים מתחת לגיל 19
 • היא נשואה לבן זוג ששכרו הממוצע 10,000 ש"ח ברוטו לחודש (120,000 לכל 12 החודשים)
 • לבני הזוג אין הכנסות נוספות או זכות במקרקעין מלבד דירת מגוריהם
עבור עבודתה במהלך כל שנת 2017 היא זכאית למענק עבודה בסך 6,228 ש"ח (על-פי סימולטור רשות המסים).
 • החישובים מבוססים על הסכומים המעודכנים על-פי המדד הידוע ב-01.06.2018.

מי לא זכאי?

 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה (בן זוג, אח, אחות, הורה, סב, צאצא וצאצאי בן הזוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה).
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה מחברה, שהם או קרובי משפחתם הם בעלי השליטה בחברה.
 • עובדים שכירים שקיבלו הכנסת עבודה ממעסיק שהוא קרוב משפחה וממעסיק שאינו קרוב משפחה, יהיו זכאים למענק עבודה רק עבור התקופה שקיבלו הכנסה מהמעסיק שאינו קרוב משפחה.
דוגמה
עובדת שהיתה לה הכנסה ממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, לא תהיה זכאית למענק עבודה.
דוגמה
עובד שהיתה לו הכנסה ממעסיק שאינו קרוב משפחה בחודשים ינואר-דצמבר וממעסיק שהוא קרוב משפחה בחודשים ינואר-יולי, יהיה זכאי למענק עבודה רק עבור החודשים אוגוסט-דצמבר.

הגדרת ילד

 • לצורך קביעת הזכאות למענק, ילד מוגדר כמי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס שלגביה מתקבל המענק.
דוגמה
למי שמגישים בשנת 2018 בקשה למענק עבור שנת המס 2017, יילקחו בחשבון הילדים שעד ל- 31.12.2017 טרם מלאו להם 19 שנה.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
לצורת הגשתתביעה למענק עבודה, לא צריך להגיש מסמכים כלשהם הקשורים להכנסה (כגון: תלוש שכר או טופס 106).
יש צורך בהצגת תעודת זהות וצ'ק מבוטל המעיד על מספר חשבון הבנק שלכם, שאליו נין יהיה להעביר את המענק.
 • הזכאות למענק היא שנתית ולכן כדי ליהנות מהמענק, יש להגיש תביעה חדשה בכל שנה.
 • במקרה שבו שני בני הזוג זכאים לקבלת מענק, כל אחד מהם צריך להגיש תביעה לקבלת מענק מס הכנסה שלילי.
 • יש לוודא כי הדוחות השנתיים למס הכנסה יוגשו במועד:
  • אם מבקש המענק הוא עצמאי או שכיר החייב בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה, או שבן זוגו חייב בהגשת הדוח, יש להגיש את הדוח השנתי באופן "מקוון" עד ליום 30.04.2018 (אם ניתנת אורכה להגשת הדוח, ניתן להגישו עד לתום מועד האורכה שנקבעה). למידע נוסף ראו מענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לעובדים עצמאים.
  • אם מבקש המענק הוא שכיר שאינו חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, על המעסיק להעביר באופן מקוון דוח 856 / 126 לשנת המס 2017 עד ליום 30.04.2018.
 • לפירוט מלא של הליך הגשת התביעה, ראו הגשת תביעה למענק עבודה (מענק הכנסה, מס הכנסה שלילי).

מוקד מידע

 • ניתן לפנות בשאלות ובירורים אל מוקד המידע של רשות המסים:
  • בטלפון: 4954* (*מסים) או 1-222-4954 או 02-5656400 בימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:15
  • בדוא"ל: maanak@taxes.gov.il

ההכנסות הנלקחות בחשבון

 • לעובדים שכירים:
  • לצורך חישוב הכנסה מעבודה יובאו בחשבון משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית, וטובות הנאה שקיבל העובד מהמעסיק (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה).
  • כמו כן, יילקחו בחשבון תשלומים של דמי לידה, גמלה לשמירת הריון ותשלום עבור שירות מילואים.
  • לא יילקחו בחשבון קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, ישנן קצבאות שנחשבות כהכנסה נוספת (ראו פרטים בהמשך).

הכנסה נוספת

 • במקרה שיש לעובדים "הכנסה נוספת" או שלבן/בת זוגם יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או "הכנסה נוספת", יופחתו מסכום המענק סכומים שיחושבו על-פי גובה הכנסות אלה.
 • "הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
 • כמו כן, להורים עצמאיים (הורים יחידים) שקיבלו בחודש מסוים בשנות המס 2017 ו-2018 תשלומים מוגדלים של קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי או גמלת הבטחת הכנסה (השלמת הכנסה) בתנאים המיטיבים שנקבעו בהוראת שעה ייחודית לגבי שנים אלה, ינוכה מסכום המענק לאותו חודש ההפרש שבין הגמלה שקיבלו לבין הגמלה שהיתה משולמת להם בתנאים הרגילים (הנתונים על הזכאים יועברו ישירות מהמוסד לביטוח לאומי למס הכנסה וישמשו לנושא מענק עבודה בלבד). מענק העבודה יוקטן באופן הבא:
  1. חישוב גובה הגמלה או התשלום שההורים היו מקבלים מביטוח לאומי אלמלא הוראת השעה הייחודית (סכום הגמלה המקורי אלמלא ההגדלה) באותו חודש;
  2. חישוב גובה הגמלה ששולמה בפועל באותו חודש;
  3. חישוב ההפרש שבין שני הסכומים הנ"ל (הגמלה ששולמה בפועל פחות הגמלה שהיתה משולמת אלמלא הוראת השעה);
  4. ניכוי ההפרש שחושב (בין שתי הגמלאות) מסכום מענק העבודה של אותו חודש, כאשר בכל מקרה סכום מענק העבודה לאותו חודש לא יפחת מ- 0 ש"ח.

קבלת מענק עבור שנת 2017

 • המענק משולם לחשבון הבנק של העובד במספר תשלומים שווים:
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.06.2018, המענק ישולם ב-4 תשלומים שווים בתאריכים: 15.07.2018, 15.10.2018, 15.12.2018 ו- 15.02.2019.
  • בתביעה שתוגש עד יום 30.09.2018, המענק ישולם ב-3 תשלומים שווים בתאריכים: 15.10.2018, 15.12.2018 ו- 15.02.2019.
  • בתביעה שתוגש עד יום 26.12.2018, המענק ישולם בשני תשלומים שווים בתאריכים: 15.12.2018 ו- 15.02.2019.
אזהרה
הקדמת מועד התשלום בדצמבר 2018
על-פי הודעת רשות המסים מיום 02.12.2018, לרגל חנוכה וחג המולד, התשלום שתוכנן ל- 15.12.2018 הוקדם ל-05.12.2018.
 • אם המענק הוא בסכום של עד 800 ש"ח, הוא ישולם בתשלום אחד במועד התשלום הראשון שנקבע, בהתאם למועד הגשת התביעה.

עיקול כספי המענק

 • ככלל, לא ניתן לעקל או לשעבד את הזכות למענק עבודה ולא להעבירה לאחר, כל עוד הכספים לא הועברו מרשות המסים אל העובד.
 • אם הועברו כספי המענק אל חשבון הבנק של העובד, לא ניתן לעקל, לשעבד או להעביר אותם לאחר במשך 90 ימים מרגע שהועברו. לאחר מכן ניתן לעשות זאת.
 • למרות האמור לעיל, אם העיקול, השעבוד או ההעברה לאחר נועדו לצורך תשלום מזונות שחייב העובד על פי פסק דין של בית משפט או בית דין דתי, אזי ניתן לעקל, לשעבד ולהעביר את הזכות לטובת מי שזכאי למזונות.

ערעור

 • ניתן להגיש השגה על ההחלטה בנוגע לקביעת הזכאות למענק עבודה.
  • את ההשגה יש להגיש לפקיד השומה הקרוב למקום המגורים.
  • על ההשגה להיות מנומקת ובכתב.
  • יש להגיש אותה תוך 30 ימים מהיום שבו נמסרה ההחלטה לעובד.
 • אם העובד אינו שבע רצון מההחלטה שניתנה בהשגה, הוא יכול לערער עליה בפני בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו.

חשוב לדעת

 • הגשת התביעה למענק עבודה אינה כרוכה בתשלום, ואין צורך להיעזר בשירותי סיוע בתשלום לצורך הגשתה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום נמוך מהסכום לו זכאי מקבל המענק - ישולם הסכום החסר כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה.
 • במקרה שבו שולם מענק בסכום גבוה מהסכום לו זכאי מקבל המענק - יש להחזיר את ההפרש בתוך 90 ימים מיום שהתקבלה הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה.
 • מי שזכאי למענק עבודה עשוי להיות זכאי גם לסיוע בשכר דירה.
 • מלבד מענק עבודה, ישנן זכויות נוספות שכדאי לנצל לפני שמסתיימת שנת המס. למידע נוסף ראו מדריך מיצוי זכויות לקראת סוף השנה האזרחית.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות