תביעה לקבלת קצבת ילדים יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות (תשלום רטרואקטיבי של הקצבה יינתן בעבור לא יותר מ-12 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה)
יש לרשום כל ילד שנולד במרשם האוכלוסין בתוך 30 יום מלידתו, אחרת תשולם הקצבה רק עבור 3 החודשים שקדמו להגשת התביעה
על החלטת המוסד לביטוח לאומי בנוגע לקצבת ילדים ניתן לערער לבית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
ראו גם
 • תביעה לקבלת קצבת ילדים יש להגיש למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות לקצבה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • במקרים רבים, קצבת ילדים משולמת אוטומטית, על-פי העדכון המועבר מבית החולים לגבי הלידה.
 • במקרים הבאים יש להגיש תביעה לקצבת ילדים למוסד לביטוח לאומי:
  • ילד שנולד בחו"ל.
  • ילד שנולד בבית.
  • ילד מאומץ.
  • ילד שעלה לארץ ללא הוריו (הקצבה משולמת למי שמונה לקבל את קצבת הילדים).
  • ילד שמונה לו אפוטרופוס, או שאינו נמצא אצל הוריו.
  • כל מקרה אחר שבו לא משולמת הקצבה באופן אוטומטי.

למי ואיך פונים

אופן הגשת התביעה

 • את התביעה יש להגיש על-גבי טופס תביעה אישית לקצבת ילדים.
 • יש להגיש את התביעה אל סניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים, בצירוף המסמכים הדרושים.
 • במקרה שמדובר בזוג הורים, יש לציין בטופס התביעה את פרטי חשבון הבנק של האם או חשבון הבנק המשותף של האם ובן זוגה.
 • לתביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות של מקבל הקצבה (ההורים, המאמצים, האפוטרופוס, מי שמונה כמקבל הקצבה).
  • פרטי חשבון הבנק שאליו תועבר הקצבה (במקרה של הורים ביולוגיים: חשבון של האם או חשבון משותף לה ולבן זוגה).
  • במקרה של ילד שנולד בחו"ל - יש לצרף לטופס התביעה צילום דרכון של הילד.
  • במקרה של אימוץ בארץ - יש לצרף אישור מהשירות למען הילד ובו יצויין: מספר הזהות הזמני של הילד, תאריך לידת הילד ותאריך קבלת הילד למשפחה.
  • במקרה של אימוץ מחו"ל - יש לצרף אישור נוטריוני וצילום דרכון של הילד ובו יצויין תאריך כניסת הילד לארץ.
  • במקרה של אפוטרופוס - יש להמציא צו אפוטרופוסות מבית המשפט שהורה על מינוי האפוטרופוס.
  • במקרה של ילד שעבר לשהות בחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים - יש להמציא מסמכים המעידים כי הוא או הוריו עומדים בתנאים המזכים אותו בהמשך תשלום הקצבה.
 • הורים גרושים או בנפרד:
  • כל הורה שיש בהחזקתו ילד/ים, ימלא טופס בקשה לפיצול תיק.
  • יש לצרף מסמכים המעידים על החזקת הילדים (למשל, פסק דין של בית משפט, צילום תעודת זהות וכיו"ב).
  • ניתן להגיש את הבקשה גם באמצעות טופס מקוון.

מועד הגשת התביעה

 • יש להגיש את התביעה בתוך 12 חודשים מיום תחילת הזכאות:
  • במקרה של לידה - 12 חודשים מיום הלידה.
  • במקרה של ילד שנולד בחו"ל או עלה לארץ ללא הוריו - 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
  • במקרה של אימוץ בארץ - 12 חודשים מיום קבלת הילד בפועל למשפחה לאומנה (אין צורך להמתין למתן צו אימוץ על ידי בית המשפט).
  • במקרה של אימוץ מחו"ל - 12 חודשים מיום כניסת הילד לארץ.
 • במקרה שהוגשה תביעה מאוחר יותר מ-12 חודשים מיום תחילת הזכאות, תשולם הקצבה רטרואקטיבית רק עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.

רישום במרשם האוכלוסין

 • יש לרשום ילד שנולד לאחר יום 01.07.2003 במרשם האוכלוסין תוך 30 יום מלידתו, אחרת תשולם הקצבה רק עבור שלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה.

ערעור