משפחות עם ילדים עד גיל 18 זכאיות לקצבה חודשית בהתאם לתנאים
במקרים שבהם הקצבה לא משולמת אוטומטית יש להגיש תביעה בתוך שנה מתחילת הזכאות (תשלום רטרואקטיבי אפשרי רק עד 12 חודשים לפני הגשת התביעה)
לילדים שזכאים לקצבת ילדים נפתחת תוכנית "חיסכון לכל ילד"
אפשר לחשב את סכום הקצבה במחשבון המוסד לביטוח לאומי

משפחות שחיות בישראל מקבלות קצבת ילדים חודשית שמטרתה לסייע בהוצאות גידול הילדים.

מי זכאי?

 • הקצבה משולמת עבור כל ילד/ה עד גיל 18 שלא נישא/ה ושוהה בישראל. לפרטים על זכאות לילדים ששוהים בחו"ל ראו בהמשך.
 • זכאים לקבל את הקצבה מי שעונים על אחד מאלה:
  • תושבי ישראל שהם הוריהם של הילדים (כולל הורים מאמצים).
  • ילדים שעלו לארץ ללא הוריהם.
  • מי שבהחזקתם ילד שאינו ילדם והם מונו כאפוטרופוס של הילד. אם אין להם צו מינוי אפוטרופוס הם יכולים לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי ולבקש לקבל את הקצבה עבור הילד.
  • מי שאינם תושבי ישראל ועונים על כל התנאים הבאים:
  1. הם גרים בישראל עם הילדים.
  2. הם עובדים בישראל לפחות 6 חודשים (כשכירים או כעצמאים).
  3. יש להם היתר לשהייה ועבודה בארץ.

ילדים ששוהים בחו"ל

 • ילדים שנסעו לחו"ל ימשיכו לקבל את הקצבה ב-3 החודשים הראשונים לשהותם שם.
  • החל מהחודש הרביעי לשהות בחו"ל אין זכאות להמשך תשלום הקצבה.
  • עם החזרה לארץ יש לפנות בהקדם למוסד לביטוח לאומי כדי לחדש את תשלום הקצבה.
 • הזכאות לקבלת הקצבה עשויה להימשך גם כששוהים מעל 3 חודשים בחו"ל, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • אחד מההורים נשלח לחו"ל על ידי מעסיק ישראלי ומנוכים ממשכורתו דמי ביטוח ומס הכנסה כחוק.
  • אחד מההורים שוהה בשנת שבתון או השתלמות מטעם מעסיק ישראלי.
  • אחד מההורים או מהילדים מקבל בחו"ל טיפול רפואי שאי אפשר לקבל בארץ. הזכאות לקצבה תיקבע אחרי אישור מרופא המוסד לביטוח לאומי.
  • אחד מההורים שוהה באופן זמני בחו"ל, כאשר נציגות ישראל באותה מדינה (שלוחה של משרד ממשלתי ישראלי בחו"ל) קיבלה אותו לעבודה במעמד של עובד מקומי ישראלי ומעסיקה אותו באופן זמני ועל פי חוזה מיוחד.
 • לילדים ששוהים ב"מדינת אמנה" (מדינה שחתומה עם ישראל על הסכם לביטחון סוציאלי) תיתכן זכאות לקצבה על-פי תנאי האמנה. למידע נוסף ראו שמירת זכויות בביטוח הלאומי במעבר בין מדינות אמנה.

תהליך מימוש הזכות

תשלום אוטומטי

 • ברוב המקרים המוסד לביטוח לאומי מתחיל לשלם את הקצבה באופן אוטומטי, על-פי המידע שמועבר אליו מבתי החולים.
 • יולדת בלידה ראשונה או אם מיועדת לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים צריכה למסור לבית החולים את פרטי חשבון הבנק שרשום על שמה או חשבון הבנק המשותף לשני ההורים.
 • תשלום הקצבה מתחיל עבור ילד שחי 7 ימים לפחות, או שהוריו הוציאו אותו מבית החולים.

הגשת תביעה

 • במקרים הבאים קצבת הילדים לא משולמת באופן אוטומטי, ויש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי:
 • את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מתחילת הזכאות לקצבה (מיום הלידה, יום העלייה לארץ, יום האימוץ או יום הכניסה לארץ). הקצבה תשולם רק עבור 12 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
 • למידע נוסף על ההליך ראו הגשת תביעה לקצבת ילדים.

תשלום הקצבה

 • משפחה שבה שני בני הזוג גרים עם ילדיהם: הקצבה משולמת לאם, ולכן נדרש כי חשבון הבנק יהיה על שם אם הילדים או חשבון משותף לשני ההורים.
 • הורים מאמצים:
 • הורים גרושים והורים שחיים בנפרד:
  • הקצבה משולמת בדרך כלל להורה שהילדים נמצאים בהחזקתו.
  • אם שני ההורים מסכימים על כך, ניתן לשלם את הקצבה להורה השני.
  • אם חלק מהילדים נמצאים עם האם וחלק עם האב, כל הורה יהיה זכאי לקצבה עבור הילדים שבהחזקתו.
  • למידע נוסף ראו קצבת ילדים להורים בנפרד או גרושים.
 • במקרים שבהם הילד לא בהחזקת הוריו, או שטובת הילד מחייבת זאת:
  • הקצבה תשולם לאפוטרופוס שיש בידו צו מינוי מבית המשפט, או למי שהמוסד לביטוח הלאומי מינה כמקבל הקצבה עבור הילד.
  • כדי להתמנות כמקבל הקצבה יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי עם המסמכים המתאימים, כגון אישור מעובדת סוציאלית.
 • בני זוג מאותו מין שזכותם על הילד זהה (שניהם מאמצים או אפוטרופסים):

שינוי מקום התשלום

 • במקרה של שינוי מקום התשלום (פרטי חשבון בנק) או מקבל הקצבה, יש להגיש טופס בקשה לשינוי ולהגישו אל המוסד לביטוח לאומי.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסוימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

מועד תחילת הזכאות לקצבה

 • ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) עד ה-15 בחודש - תשלום הקצבה יחל מה-1 לחודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.
 • ילד שנולד, עלה לארץ או אומץ (התקבל בפועל למשפחה) מה-16 בחודש - תשלום הקצבה יחל מה-1 לחודש שלאחר החודש בו נולד, עלה לארץ או אומץ.

סיום הזכאות

 • הקצבה תשולם עד סוף החודש שבו מלאו לילד 18 שנה.
 • במקרה של ילד שקיבל קצבת ילדים ונפטר, יימשך תשלום הקצבה 3 חודשים מתום החודש שבו נפטר הילד.

שיעורי קצבת הילדים

מיקום הילד/ה במשפחה סכום הקצבה עבור הילד/ה (נכון ל-2024)
ילד ראשון 169 ₪
ילד שני 214 ₪
ילד שלישי 214 ₪ (+ 111 ₪ להורים שמקבלים קצבאות קיום)
ילד רביעי 214 ₪ (+ 111 ₪ להורים שמקבלים קצבאות קיום)
ילד חמישי ואילך 169 ₪

חשוב לדעת

 • קצבת ילדים פטורה מתשלום מס הכנסה.
 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מהקצבה חוב שיש לאחד מההורים למוסד לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).
 • החל מינואר 2017 נפתחת תוכנית חיסכון אישית עבור כל ילד שזכאי לקצבת ילדים. למידע נוסף ראו תוכנית "חיסכון לכל ילד".
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים