הקדמה:

הורים לילדים עד גיל 18 זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה בגין כל ילד, וזאת בנוסף לשאר נקודות הזיכוי הניתנות בגין הורות
ההטבה ניתנת רק לאחד ההורים: במקרה שההורים נשואים תינתן ההטבה לאישה, ובכל מקרה אחר - להורה שהילד נמצא בחזקתו או להורה שמקבל את קצבת הילדים
משנת 2017 הזכאות היא ל-1.5 נקודות זיכוי בשנת הלידה של הילד. ההורה רשאי לבחור אם לקבל נקודה אחת מתוך 1.5 הנקודות בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה (לשם כך עליו למלא את טופס 116ד הן בשנת הלידה והן בשנה שלאחריה)
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים
שימו לב
דף זה עוסק רק בחלק מנקודות הזיכוי המוענקות להורה שמקבל קצבת ילדים
לריכוז כל נקודות הזיכוי הניתנות לשני ההורים במהלך השנים בגין ילדיהם (כולל דוגמאות) ראו טבלה מרוכזת בהמשך דף זה.

הורים לילדים זכאים לנקודות זיכוי במשך 19 שנים בגין כל ילד (בנוסף לשאר נקודות הזיכוי הניתנות בגין הורות).

 • הזכאות היא שנתית, מתחילה בשנת המס שבה נולד הילד, וזהה לגבי לידה בכל אחד מהחודשים באותה שנת מס.
 • ההטבה ניתנת רק לאחד ההורים (ראו בפסקת "מי זכאי").
 • ההטבה ניתנת באופן הבא:

זכאות החל משנת 2017

 • בשנת המס שבה נולד הילד ההורה זכאי ל- 1.5 נקודות זיכוי. עם זאת, ההורה רשאי לבחור אם נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות אלה תובא בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה.
 • ב-17 השנים הבאות ניתנת נקודת זיכוי אחת.
 • בשנה ה-19 (השנה שבה יחגוג הילד את יום הולדתו ה-18) ניתנת חצי נקודת זיכוי.

זכאות עד שנת 2016 (כולל)

 • בשנת המס שבה נולד הילד ניתנת חצי נקודת זיכוי.
 • ב-17 השנים הבאות ניתנת נקודת זיכוי אחת.
 • בשנה ה-19 (השנה שבה יחגוג הילד את יום הולדתו ה-18) ניתנת חצי נקודת זיכוי.

מי זכאי?

 • תושב ישראל שמנוכה לו מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית והוא הורה לילד מתחת לגיל 19.
 • ההטבה ניתנת להורה אחד בלבד:
  • במקרה שההורים נשואים או מגדלים את הילד יחד גם ללא נישואים (כלומר, כידועים בציבור), תינתן ההטבה לאישה בלבד (אם האישה אינה עובדת לא ניתן להעביר את הזכאות לבעלה).
  • במקרה שההורים גרים בנפרד או גרושים, תינתן ההטבה להורה שהילד בחזקתו.
  • במקרה שמדובר בהורה אחד (כלומר שההורה השני אינו בין החיים או שזהותו אינה ידועה), יקבל הוא את ההטבה (בנוסף לנקודת הזיכוי שהוא מקבל כהורה אחד). עם זאת, החל משנת 2016, אם אב אלמן נישא שוב, אשתו תהיה זכאית לנקודות הזיכוי בגין ילדי בעלה (ולא האלמן עצמו).
  • הורים בני אותו מין - ההטבה תינתן לבן/בת הזוג שמקבל/ת את קצבת הילדים.
 • נקודות הזיכוי להורה לילד עד גיל 18 ניתנות לאותו הורה שמקבל נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5 ואינו מקבל נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 6 (למעט במקרה שבו, כאמור, מדובר ב"הורה אחד").
טיפ
היות שלהורה השני ניתנות נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 6, התוצאה היא שבמהלך 6 השנים הראשונות סך כל נקודות הזיכוי שכל אחד משני ההורים יקבל בגין הילדים יהיה זהה (ראו טבלה בהמשך).

תהליך מימוש הזכות

טיפ
ניתן להוריד כיום ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב
 • אם הילד נולד בשנת 2017 ואילך וההורה מבקש לדחות את ניצול נקודת הזיכוי של שנת הלידה לשנה שלאחר מכן, עליו למלא את טופס 116ד ולצרפו לטופס 101. יש למלא את טופס 116ד הן בשנת הלידה (שבה מתבקשת דחייה בניצול נקודת הזיכוי) והן בשנה שלאחר מכן (השנה שבה מבוקש ניצול נקודת הזיכוי שנדחתה מהשנה הקודמת).
 • אישה שנישאה לאלמן ומבקשת את נקודות הזיכוי בגין ילדיו, תצרף צילום של תעודת הזהות שלו עם פרטי הילדים.
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי ויצרפו צילום של ספח תעודת הזהות.
 • יש להגיש את טופס 101 (ובמידת הצורך את טופס 116ד) למעסיק במהלך שנת המס (אם הלידה התרחשה לאחר שכבר מולא יטופס 101 בתחילת השנה, יש למלא אותו מחדש).
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה (לאיתור משרדי פקיד השומה). ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

חשוב לדעת

 • הטבה זו ניתנת החל משנת המס 2012.
 • נקודת הזיכוי בגין ילד עד גיל 18 ניתנת להורה זה בנוסף לנקודות זיכוי ממס הכנסה להורה לילד עד גיל 5.
 • כל נקודות הזיכוי ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד, והן מתווספות ל-2.25 נקודות הזיכוי שניתנות להם בגין היותם תושבי ישראל.
 • ההורה שאינו מקבל הטבה זו עשוי להיות זכאי לנקודות זיכוי כהורה לפעוט מתחת לגיל 6.
 • לריכוז כלל נקודות הזיכוי הניתנות להורים לילדים, כולל דוגמאות, ראו בפסקה הבאה.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי, הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • עובד/ת הזכאי/ת לנקודות זיכוי ולא קיבל אותן צריך לפנות אל המעסיק בדרישה לקבלן כל עוד לא הסתיימה שנת המס. אם הסתיימה שנת המס יש להגיש לרשות המסים בקשה להחזר מס הכנסה.
 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שהעובד צריך לשלם, ולכל היותר עד למצב בו גובה המס שיידרש לשלם הינו אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא אינו צריך לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלו מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות אשר להן הוא זכאי), הוא לא יוכל ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות הניתנות לו עבור ילדיו.
  • אם לפי גובה הכנסתו של ההורה הוא נדרש לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הוא יוכל לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי, וזאת עד למצב בו גובה המס שיהיה עליו לשלם יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 7,848 ש"ח (3 כפול 2,616 ש"ח, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). עובד הזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-7,848 ש"ח, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (ולא יידרש כלל לשלם מס הכנסה).

ריכוז נקודות הזיכוי השונות הניתנות להורים לילדים

גיל הילד בשנת המס נקודות עבור ילד עד גיל 18 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) נקודות עבור ילד עד גיל 5 (לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו) סה"כ נקודות זיכוי לאם/להורה המקבל את קצבת הילדים או שהילד בחזקתו נקודות עבור ילד מתחת לגיל 6

(לאב/להורה שאינו מקבל את קצבת הילדים או שהילד אינו בחזקתו)

שנת הלידה 1.5 (או חצי נקודה, אם ההורה בוחר לדחות נקודה לשנה הבאה) - 1.5 1.5
השנה שבה ימלאו לילד שנה 1 (או 2, אם ההורה דחה את קבלת הנקודה משנה שעברה) 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד שנתיים 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 3 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 4 1 1.5 2.5 2.5
השנה שבה ימלאו לילד 5 1 1.5 2.5 2.5
כל אחת מהשנים שבהן ימלאו לילד 6 עד 17 1 - 1 -
השנה שבה ימלאו לילד 18 1/2 - 1/2 -
דוגמה
זוג הורים הטרוסקסואלים עם שני ילדים שבשנת 2021 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של האם יהיה 6.25 לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של האב יהיה 4.75 לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2021 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 האב אינו זכאי לנקודות זיכוי.
  • בנוסף יקבל האב 2.25 נקודות זיכוי המוענקות לו כתושב ישראל.
דוגמה
זוג הורים מאותו מין עם שני ילדים שבשנת 2021 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה המקבל את קצבת הילדים יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שאינו מקבל את קצבת הילדים יהיה 4.75 (אם מדובר בגבר) או 5.25 (אם מדובר באישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2021 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה אינו זכאי לנקודות זיכוי.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
דוגמה
הורים גרושים או הורים החיים בנפרד (למשל: פרודים או בהורות משותפת) עם 2 ילדים, שבשנת 2021 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים בחזקתו יהיה 6.75 (אם מדובר בגבר, שאינו נשוי ואינו מקיים משק בית משותף עם אדם אחר) או 7.25 (אם מדובר באישה, בלי קשר למצבה המשפחתי) לפי החישוב הבא:
 • מספר נקודות הזיכוי של ההורה שהילדים אינו בחזקתו יהיה 4.75 (אם מדובר בגבר) או 5.25 (אם מדובר באישה), בהנחה שאות הורה אינו משלם מזונות, וזאת לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2021 - 2.5 נקודות המוענקות מתחת לגיל 6.
  • בגין הילד בן ה-8 אותו הורה אינו זכאי לנקודות זיכוי.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל, ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי בשל היותה אישה.
  • אם אותו הורה משלם מזונות עבור הילד, הוא יקבל נקודות זיכוי נוספת. במקרה כזה סך נקודות הזיכוי של אותו הורה יהיה 5.75 (אם מדובר בגבר) או 6.25 (אם מדובר באישה).
דוגמה
הורה יחיד (שההורה השני אינו בחיים או אינו ידוע) עם שני ילדים שבשנת 2021 ילד אחד יהיה בן שנתיים וילד אחד בן 8
 • אותו הורה יקבל הן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאב והן את נקודות הזיכוי שמיועדות לאם.
 • מספר נקודות הזיכוי של של אותו הורה יהיה 9.25 (אם זה גבר) או 9.75 (אם זו אישה) לפי החישוב הבא:
  • בגין הילד שיחגוג שנתיים בשנת 2021 - 5 נקודות, לפי הפירוט הבא:
  • בגין הילד שיחגוג 8 שנים בשנת 2021 - נקודה אחת המוענקת עבור ילדים עד גיל 18.
  • בנוסף יקבל אותו הורה 2.25 נקודות זיכוי כתושב/ת ישראל ואם מדובר באישה היא תקבל בנוסף עוד 1/2 נקודת זיכוי.
  • כמו כן, יקבל ההורה נקודת זיכוי אחת נוספת (בלי קשר למספר הילדים) בשל היותו הורה יחיד.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים