כל אדם שנפגע ממפגע סביבתי רשאי להגיש תביעה אזרחית כנגד הגורם המזהם
במקרה שמדובר בזיהום אוויר או בגרימת ריח חזק, תיתכן גם אפשרות להגיש קובלנה פלילית
ראו רשימת החקיקה והנהלים בהמשך למטה


במקרים שבהם נגרם מפגע סביבתי, ניתן להגיש נגד הגורמים המזהמים תביעות במספר דרכים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שנפגעו ממפגע סביבתי.
 • סעיף 1 לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) מגדיר "מפגע סביבתי" כזיהום אוויר/מים/מי-ים, רעש, ריח, זיהום על-די פסולת/חומרים מסוכנים/קרינה, פגיעה בסביבת החוף או מפגע אסבסט, וזאת במקרה שהם נעשו בניגוד לחוק, לצו, לתוכנית, לרישיון עסק או לכל היתר או רישיון אחר, או שהם פוגעים בבריאותו של אדם או גורמים לאדם סבל ממשי.

הגשת תביעה על-פי חוק למניעת מפגעים סביבתיים

 • במסגרת תביעה אזרחית על-פי חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), ניתן לדרוש את הצווים הבאים:
  • צו מניעה - להפסקת הפעילות המזהמת
  • צו עשה - כדי להורות למזהם לבצע פעולה מסוימת כדי לטפל בזיהום
  • צו לתיקון המעוות - כדי להורות למזהם לתקן את המעוות או להחזיר את המצב לקדמותו
 • את התביעה רשאי להגיש כל אדם שנפגע מהמפגע הסביבתי, וכן ארגון מתוך רשימת הארגונים המפורטת בהמשך.
 • לפרטים לגבי הגשת תובענה קבוצתית על-פי חוק למניעת מפגעים סביבתיים, ראו הגשת תובענה קבוצתית לטיפול במפגע סביבתי.

הגשת תביעה לפיצוי בגין נזק שנגרם עקב המפגע הסביבתי

 • סעיף 44 לפקודת הנזיקין מתייחס לאפשרות של הגשת תביעה בגין מטרד ליחיד:
  • מטרד ליחיד נגרם כאשר אדם מתנהג באופן שיש בו הפרעה של ממש לשימוש או להנאה של אדם אחר במקרקעין שלו.
  • כדי לתבוע פיצויים בגין מטרד ליחיד על התובע להוכיח כי נגרם לו נזק.

תביעות בנושאי זיהום אוויר

הגשת קובלנה פלילית

 • במקרים של זיהום אוויר שנגרם בניגוד לחוק, או של גרימת ריח חזק או בלתי סביר, ישנה גם אפשרות להגיש קובלנה פלילית כנגד מי שגרם למפגע (בנוסף לאפשרויות שצוינו בסעיפים הקודמים לגבי הגשת תביעות במסלול האזרחי).
 • בהתאם לסעיף 69 לחוק אוויר נקי, יכול להגיש את הקובלנה לגבי זיהום אוויר כל אדם שנפגע מעבירה על החוק, וכן ארגון מתוך רשימת הארגונים המפורטת בהמשך.
 • בהתאם לסעיף 11ה לחוק למניעת מפגעים, אם מדובר במפגע ריח, רשאית להגיש את הקובלנה גם הרשות המקומית שהעבירה נעברה בתחומה (בנוסף לאדם שנפגע ממנה או הארגונים המופיעים בהמשך).

תביעה נגד מנהלים בחברה

 • בתביעה המוגשת נגד חברה בגין עבירה או עוולה לפי חוק אוויר נקי, ניתן לצרף לתביעה כנתבעים נוספים את מנהל החברה המזהמת, את מי ששותף בחברה, וכן עובד בכיר האחראי לעניין, אלא אם הנתבע הוכיח כי התקיימו שני התנאים הבאים:
  • העוולה נעשתה שלא בידיעתו.
  • הוא נקט אמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע את העוולה.
טיפ
כדי לבדוק אם מקור לפליטת אוויר פועל על-פי החוק, ניתן למצוא את פרטי הרישיון שלו במערכת היתרי הפליטה של המשרד להגנת הסביבה.

ארגונים הרשאים להגיש תביעה או קובלנה

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות