במקרים של פגיעה ממפגע סביבתי ניתן להגיש תובענה קבוצתית כדי לתקן את המצב
מדובר בתביעה להוצאת צו כנגד מי שגרם למפגע, ולא בתביעה לפיצוי כספי (עם זאת, לתובע עשוי להיפסק גמול על פועלו להשגת המטרה הקבוצתית)
בתובענה על מפגע סביבתי חוזר רשאי בית המשפט לחייב את גורם המפגע לפצות את התובע על נזקים שנגרמו לו עקב המפגע הסביבתי החוזר

בהתאם לסעיף 10 לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), ניתן לפנות לבית המשפט בתביעה בשם קבוצת אנשים שנפגעו, או עומדים להיפגע, ממפגע סביבתי.

 • התביעה היא להוצאת צו שיורה למי שגורם או עומד לגרום למפגע הסביבתי, לפעול את אחת או יותר מהפעולות הבאות:
  • להימנע מלעשות, או להפסיק לעשות, את המעשה שגורם או עומד לגרום למפגע הסביבתי.
  • לתקן את הנזק שנגרם כתוצאה מהמפגע או להחזיר את המצב לקדמותו, כפי שהיה לפני שנוצר המפגע ("צו לתיקון המעוות").
  • לעשות את כל הנדרש כדי למנוע את הישנותו של המפגע הסביבתי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את התובענה הקבוצתית יכולים להגיש:
  • כל אדם שנפגע או עומד להיפגע מהמפגע הסביבתי.
  • כל אחד מהגופים מתוך הרשימה המפורטת להלן:

גופים הרשאים להגיש תובענה קבוצתית לטיפול במפגע סביבתי

למי ואיך פונים

 • מי שבכוונתו להגיש תובענה להוצאת צו (צו המורה להימנע מהמעשה המזהם או להפסיקו, צו לתיקון המעוות, או צו המורה לעשות ככל הנדרש כדי למנוע הישנותו של המפגע הסביבתי) חייב להודיע על כך לשר להגנת הסביבה ולמי שגורם למפגע (הגורם המזהם).
 • את התובענה ניתן להגיש רק לאחר שעברו 60 ימים מיום מסירת ההודעה.
 • ניתן להגיש את התובענה רק בתנאי שגם גורם המפגע וגם השר להגנת הסביבה לא נקטו צעדים ממשיים להפסקת המפגע הסביבתי או למניעת הישנותו או לתיקון המעוות.

שלבי ההליך

 • הגדרת הקבוצה: לאחר שהוגשה תובענה קבוצתית, בית המשפט יגדיר את הקבוצה שבשמה מוגשת התביעה.
דוגמה
כל תושבי חיפה והקריות עשויים להיחשב כקבוצה אם יהיו בסכנת פגיעה מזיהום ממפעל כלשהו באזור.
 • לאחר הגדרת הקבוצה, בית המשפט יודיע על הגשת התובענה לכל מי שמשתייך לקבוצה.
  • ההודעה תיעשה באמצעות שליחת הודעה אישית.
  • במקרים שבהם לא ניתן למסור הודעה באופן אישי לכל אחד מחברי הקבוצה, ההודעה על הגשת התובענה תיעשה באמצעות פרסום של מודעה פומבית.
 • אדם המעוניין להיכלל בקבוצה שבשמה הוגשה התובענה, צריך להביע בכתב את רצונו להצטרף לתובענה.
 • אם בית המשפט יפסוק בתובענה לטובת הקבוצה:
  • בית המשפט יורה לנתבע לשלם גמול לתובע על שיזם את המהלך ופעל להשגת המטרה הקבוצתית, וכן יקבע את שכר הטרחה של עורך הדין של התובע.
  • אם לדעת בית המשפט אין הצדקה לכך, הוא רשאי שלא לחייב את הנתבע בתשלום. על בית המשפט לציין את הסיבות לכך.

חשוב לדעת

 • תובענה קבוצתית נועדה להוצאת צו כנגד מי שגרם למפגע, ולא בתביעה לפיצוי כספי (עם זאת, לתובע עשוי להיפסק גמול על פועלו להשגת המטרה הקבוצתית)
  • אם בית המשפט נתן צו, ותוך שנתיים מהיום שנקבע בצו להפסקת המפגע או לתיקון המעוות, גורם המפגע חזר לגרום את אותו מפגע או חדל מלתקן את המעוות, יכול התובע להגיש תובענה במהלך אותן שנתיים.
  • בתובענה על מפגע סביבתי חוזר רשאי בית המשפט לחייב את גורם המפגע לפצות את התובע על נזקים שנגרמו לו עקב המפגע הסביבתי החוזר
 • בית משפט יכול להורות שלא לנהל תובענה כתובענה קבוצתית אם שוכנע שהתקיים אחד המקרים הבאים:
  • התובענה הוגשה שלא בתום לב;
  • גודלה של הקבוצה אינו מצדיק הגשת התובענה כתובענה קבוצתית;
  • קיים יסוד סביר להניח כי התובע או עורך דינו אינו מייצג בדרך הולמת את עניינם של כל חברי הקבוצה.
 • בית משפט רשאי להתנות ניהול תובענה כתובענה קבוצתית בתנאים הנראים לו ראויים כדי להבטיח הליך הוגן ויעיל, לצורך הכרעה בשאלות המשותפות לכל המעוניינים.
 • בתובענה על מפגע סביבתי חוזר רשאי בית המשפט לחייב את גורם המפגע לפצות את התובע על נזקים שנגרמו לו עקב המפגע הסביבתי החוזר.
 • תובע יכול לוותר על המשך ניהול התביעה, למחוק אותה או לעשות הסדר פשרה עם הנתבע אך ורק באישור בית המשפט.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות