הרשות להגנת הפרטיות מטפלת בתלונות ובפניות העוסקות בתחום הגנת הפרטיות במאגרי מידע

הרשות להגנת הפרטיות מטפלת בתלונות ובפניות העוסקות בתחום הגנת הפרטיות במאגרי מידע.

 • פניות ותלונות המוגשות לרשות להגנת הפרטיות עשויות להוביל להליכי אכיפה מנהליים ופליליים כנגד מי שמפר את חוק הגנת הפרטיות (הליכים אלה ננקטים בגין הפרת החוק באופן כללי ולא כסעד פרטני לאדם המתלונן).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מי שמעוניין לפנות או להתלונן בנושאים הקשורים להגנת המידע, פרטיות ורישום במאגרי מידע.
דוגמה
אדם שדרש (בכתב) למחוק פרטים הקשורים אליו ממאגר מידע המשמש לדיוור ישיר, ובעל מאגר המידע לא פעל בהתאם.

שלבי ההליך

 • ניתן לפנות אל הרשות להגנת הפרטיות בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • במקרה שמוגשת תלונה לרשות להגנת הפרטיות, ולפני הגשת התלונה נעשתה פנייה אל הגורם שמתלוננים עליו, יש לצרף לתלונה את הפנייה שנעשתה לאותו גורם ואת תגובתו (במקרה שניתנה תגובה).
 • הפונים צריכים לציין בפנייה או בתלונה אם הם מסכימים שפרטיהם יועברו לצד שלישי לצורך בדיקת הפנייה או התלונה.
  • סירוב להעברת הפרטים עשוי למנוע את בירור הפנייה או התלונה על-ידי הרשות להגנת הפרטיות.
  • הפרטים והמידע שנמסרו על ידי הפונים יישמרו אצל הרשות להגנת הפרטיות.
 • בהתאם למידע שיימסר בפנייה, תיקבע מידת הצורך והדחיפות לטיפול בנושא ויוחלט אם יש מקום להליך אכיפה.

פניות שאינן מטופלות על-ידי הרשות להגנת הפרטיות

 • תלונה המופנית אל הרשות להגנת הפרטיות לצורך ידיעה בלבד.
 • תלונה בעניין שנמצא בבירור בבית משפט או שבית משפט הכריע לגביו (יש לציין בפנייה אם העניין נמצא בבירור/הוכרע בבית משפט).
 • בקשה לקבלת ייעוץ, חוות דעת משפטית או אישור לחוקיות פעילותו של הפונה.
 • הכנת כתבי תביעה אזרחיים בשם הפונה לצורך קבלת סעד פרטני.

חשוב לדעת

 • פנייה לרשות להגנת הפרטיות יכולה להיעשות באופן אנונימי.
 • תקופת ההתיישנות להגשת תביעה לפי חוק הגנת הפרטיות היא שנתיים בלבד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים