ניתן להגיש תלונה לממונה על חוק המכר נגד קבלן שלא מסר בטוחה לקונה או שהפר חובות אחרות החלות עליו
ניתן להגיש את התלונה בעילום שם (מבלי למסור פרטים אישיים)
במקביל להגשת התלונה, ניתן לפנות גם לערכאות משפטיות, אך יש חובה ליידע את הממונה על כך וייתכן שהטיפול בתלונה יופסק

ניתן לפנות בתלונה לממונה על חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון במקרה שבו קבלן מכר דירה בניגוד לחוק המכר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • רוכש דירה חדשה מקבלן רשאי להגיש לממונה על חוק המכר תלונה נגד קבלן בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • הקבלן לא דיווח לממונה על מכירת דירה.
  • הקבלן מכר דירה לקונה מבלי שיידע אותו בכתב על זכויותיו להבטחת הכספים ששילם.
  • הקבלן לא מסר פנקס שוברים לקונה.
  • הקבלן קיבל סכום העולה על 7% ממחיר הדירה בלי להבטיח את כספי הרוכש (באחת מחמש הדרכים שנקבעו בחוק).

למי ואיך פונים

 • את התלונה יש להגיש באמצעות טופס מקוון באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • בטופס המקוון, יש לבחור "חוק המכר" בנושא הראשי ו"בטוחות לרוכשים דירה חדשה" בנושא המשני.
 • יש למלא את כל השדות הנדרשים בטופס ולצרף מסמכים רלוונטיים במקומות המתאימים.
שימו לב
הגשת התלונה יכולה להיעשות בעילום שם. אם המתלונן בוחר לציין את פרטיו האישיים, הממונה מחויב לשמור אותם בסודיות.

שלבי ההליך

 • הפנייה תועבר לעיון ולבדיקה מעמיקה על ידי האחראי מטעם הממונה לפניות הציבור.
 • בתום הבדיקה ייקבע מהו הטיפול הראוי בתלונה: האם אכן יש צורך בהמשך הטיפול או שבשלב זה אין מקום לחשש מהפרת החוק.
 • המתלונן יקבל עדכון על ההחלטה באמצעות כתובת הדוא"ל שמסר בעת הגשת התלונה, ככלל, בתוך שלושים יום ממועד פנייתו.

חשוב לדעת

 • אין בטיפול בתלונה כדי למנוע מן המתלונן מלפנות לערכאות משפטיות (כגון: בתי משפט, בוררויות וכדומה).
 • הפנייה לערכאות מחייבת הודעה מיידית לממונה חוק המכר.
 • הפנייה לערכאות משפטיות יכולה לגרום להפסקת הטיפול בתלונה זו על ידי הממונה.
 • הגשת התלונה יכולה להיעשות בעילום שם. אם המתלונן בוחר לציין את פרטיו האישיים הממונה מחויב לשמור אותם בסודיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים