הקדמה:

ניתן להגיש תלונה לרשם הקבלנים נגד קבלן במקרים של הפרת חוזה המכר או במקרים של אי תיקון ליקויים בתקופות הבדק ובתקופת האחריות
רשם הקבלנים לא מטפל במחלוקת כספיות בין הצדדים ובתלונות שבגינן הוגשו תביעות שנידונות בבית המשפט
התלונה מטופלת במישור המשמעתי ולא נועדה לפתור את הסכסוך בין הקבלן לדיירים או לרוכש הדירה
לפני הגשת התלונה יש לפנות אל הקבלן בדרישה לתיקון הליקויים או ההפרות

רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון מטפל בתלונות על קבלנים, הרשומים בפנקס הקבלנים, בנושאים הנדסיים טכניים (כגון: ליקויי בנייה, רטיבות ואי-השלמת עבודות) או בנושאים של הפרת החוזה:

 • תלונות שהוגשו במהלך תקופת הבדק בגין עבודות לקויות שביצע הקבלן הרשום לפי חוק המכר (דירות), או לפי תקופת הבדק הקבועה בהסכם המכר או בפסק דין שלפיו הקבלן עבר על הנוהג המקובל.
 • תלונות שנושאן הפרה מעשית של המוסכם בחוזה בין הקבלן לבין מקבל שירותי הבנייה, כגון: איחור במסירת הדירה, אי-רישום בטאבו או אי-ביצוע המובטח במפרט הטכני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את התלונה רשאי להגיש אדם שרכש דירה חדשה מקבלן בתנאי שהקבלן רשום בפנקס הקבלנים.
  • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
  • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.
 • לפני הגשת התלונה יש לפנות בכתב אל הקבלן, ורק אם הקבלן לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה, ניתן לפנות בתלונה לרשם הקבלנים.

למי ואיך פונים

 • אם הקבלן לא השיב לפניית הקונה או לא טיפל בפנייה לשביעות רצון הקונה ניתן להגיש את התלונה לרשם הקבלנים.
 • יש למלא את טופס התלונה במלואו בכתב יד קריא וברור ולצרף כל מידע הקשור לנושא התלונה או המוכיח את נכונותה, למשל:
  • חוות דעת מהנדס.
  • פסק דין.
  • העתק חוזה.
  • העתק מפרט טכני.
  • העתק תוכנית בנייה.
  • העתקים מן ההתכתבות בנושא התלונה בין המתלונן לבין הקבלן.
 • לאחר מילוי הטופס, סריקתו ושמירתו במחשב יחד עם כל המסמכים הרלוונטיים, יש להיכנס לטופס פניות הציבור המקוון של משרד הבינוי והשיכון.
  • בדף שייפתח, יש לבחור בנושא הראשי "רשם הקבלנים" ובנושא המשני יש לבחור "תלונה על קבלן".
  • יש להמשיך למלא את הטופס המקוון בהתאם להנחיות ולצרף את טופס התלונה המלא והמסמכים הרלוונטיים במקום המתאים (בפורמט PDF בלבד).
 • מומלץ לשמור העתק מהתלונה.
 • כדאי להסתייע בניסוח התלונה בבעל מקצוע מתאים: באיש הנדסה בעניין תלונות טכנולוגיות ובמומחה למשפט בעניין הפרת הסכם.
שימו לב
 • תלונה ביחס לדירה תוגש אך ורק על ידי בעל הנכס.
 • תלונה ביחס לרכוש המשותף תוגש אך ורק על ידי ועד הבית שנבחר לתפקיד בהתאם לתקנון הבית המשותף.

חשוב לדעת

 • הטיפול בתלונה מוגבל אך ורק לנושאים הנ"ל.
 • הטיפול בתלונה נעשה במישור המשמעתי, בהתאם להתנהגות המקובלת על פי החוק והתקנות.
 • הטיפול בתלונה לא מהווה הליך של בוררות, ורשם הקבלנים לא מכריע במחלוקות בין צדדים לחוזה, כולל בין דיירים לקבלנים.
 • הטיפול בתלונה לא נועד להביא לפתרון סכסוכים בין הקבלנים לבין בעלי הנכס.
 • הרשם לא מטפל במחלוקות כספיות בין בעלי הנכס לבין הקבלן.
 • הרשם לא מטפל בתלונות בגינן הוגשו תביעות אשר נידונות בבתי המשפט.
 • רוכש דירה המעוניין לכפות על קבלן תיקון של ליקוי או לקבל ממנו פיצוי כספי, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים