הקדמה:

רוכש דירה חדשה זכאי, במקרים מסוימים, שמחיר הדירה ישולם על ידו בשיעורים שלא עולים על אלה שנקבעו בחוק
במקרים אלה אסור לקבלן לגבות שיעורים גבוהים יותר מהקבוע בחוק, גם אם הוסכם בחוזה המכר על שיעורי תשלום אחרים
קבלן שגובה תשלום בשיעורים גבוהים מאלה הקבועים בחוק מבצע עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה למשטרה


במקרים מסוימים (המפורטים בהמשך) זכאי רוכש דירה חדשה שמחיר הדירה ישולם על ידו על פי קצב התקדמות הבנייה ובשיעורים שלא עולים על השיעורים הבאים:

 • 40% ממחיר הדירה: עם גמר תקרת קומת העמודים או גמר הרצפה של הקומה הראשונה. כשאין בבניין קומת עמודים, שיעור זה כולל את דמי הקדימה ששולמו בעת חתימת ההסכם.
 • 20% ממחיר הדירה: עם גמר שלד הקומה שבה נבנית הדירה, לרבות מחיצות פנים ולמעט משקופים וצנרת מים וחשמל.
 • 15% ממחיר הדירה: עם גמר טיח פנים או תחליף לטיח, כמתואר במפרט.
 • 15% ממחיר הדירה: עם גמר טיח חוץ או ציפוי חוץ.
 • 10% ממחיר הדירה: עם מסירת הדירה בהתאם לחוזה המכר.

מי זכאי?

 • רוכש דירה חדשה, שהקבלן העניק לו בטוחה באחת מהדרכים הבאות:
 1. רישום הערת אזהרה על שם הקונה.
 2. שיעבוד הדירה או המקרקעין עליהם היא בנויה.
 3. העברת הבעלות או זכויות אחרות בדירה או במקרקעין על שם הקונה.
 • רוכש דירה שקיבל בטוחה (כספיו הובטחו) בדרך אחרת, באמצעות ערבות בנקאית או על-ידי עריכת פוליסת ביטוח, אינו זכאי להגבלת שיעורי התשלום. במקרים אלה ינהגו הצדדים על פי שיעורי התשלום הקבועים בחוזה המכר.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שנקבעו בחוזה המכר שיעורי תשלום שונים מאלה שקבועים בחוק:
  • אם שיעורי התשלום שנקבעו בחוזה המכר גבוהים יותר, על הקונה לשלם על פי שיעורי התשלום המקסימליים הקבועים בחוק.
  • אם שיעורי התשלום שנקבעו בחוזה המכר נמוכים יותר (כלומר, מיטיבים עם הקונה), הקונה רשאי לשלם על פי שיעורי התשלום הקבועים בחוזה.
 • אם הקבלן גובה את מחיר הדירה בשיעורים גבוהים מאלה הקבועים בחוק, הוא מבצע עבירה פלילית, וניתן להגיש נגדו תלונה למשטרת ישראל.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים