החל מ-07.12.2017 מוכר או נותן שירות (עוסק) שמפעיל תוכנית הטבות (מועדון לקוחות) חייב להודיע ללקוח על שינוי בתנאי התוכנית או על מועד סיומה, ולאפשר לו לממש את ההטבות והזכויות שצבר
אם החברות במועדון הלקוחות מוגבלת בזמן, אסור לעוסק לשנות את תנאי התוכנית או לסיים אותה לפני המועד שבו אמורה להסתיים
אם המוכר או נותן השירות שינה את תנאי המועדון, סיים את תקופת המועדון לפני הזמן, או לא הודיע על שינויים ומועד סיום התוכנית, והצרכן נפגע מכך, הצרכן יכול לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו


החל מ-07.12.2017 מוכר או נותן שירות (עוסק) שמפעיל תוכנית הטבות (מועדון לקוחות) לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, ומעוניין לערוך שינויים בתוכנית או לסיים אותה, חייב להודיע על כך ללקוחות החברים במועדון מספר חודשים מראש בהתאם ללוח הזמנים המפורט בהמשך.

 • הלקוחות זכאים לממש את ההטבות בהתאם לתנאי התוכנית, החל ממועד משלוח ההודעה ולפחות עד למועד כניסת השינויים לתוקף או סיום התוכנית (אם המוכר או נותן השירות הודיע על סיום התוכנית).
 • אם מדובר בתוכנית הטבות לתקופה מוגבלת (תקופה הקצובה בזמן), אסור למוכר או נותן השירות לערוך שינויים בתנאי התוכנית או לסיים אותה לפני תום התקופה.
 • החובה חלה גם לגבי תוכניות הטבות שהחברות בהן החלה לפני מועד דצמבר 2017.

מי זכאי?

 • כל מי שחבר במועדון לקוחות שמעניק הטבות או מאפשר צבירת זכויות, בין שההצטרפות למועדון היא בתשלום ובין שאינה בתשלום.
 • מי שחבר במועדון לקוחות שמופעל על-ידי מנפיק של כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב.
דוגמה
דוגמאות למועדוני לקוחות
 • מועדון לקוחות של כרטיס אשראי, המעניק הטבות בבתי עסק שונים.
 • מועדון לקוחות של רשת חנויות, שבמסגרתו צובר הלקוח בכל רכישה נקודות והוא יכול להשתמש בהן לרכישה בחנויות הרשת.
 • מועדון לקוחות של רשת חנויות המעניק הטבות לחבריו - למשל, הטבות בימי הולדת, הנחה קבועה בכל קניה בחנויות הרשת, וכדומה.
 • למרות האמור לעיל, במקרים הבאים אין חובה להודיע מראש על שינוי או סיום התוכנית:
  • תוכנית של הטבות בנקאיות, הנוגעות לשיעורי ריבית ועמלות.
  • מכירות מיוחדות, כמו מכירת סוף עונה, מכירת חיסול, מכירות לרגל אירוע כלשהו, וכדומה, שאינן הטבות שניתנות בהתאם לתוכנית ההטבות.
  • תוכנית ההטבות שכוללת זכויות שניתנות על-ידי מוכר או נותן שירות אחר (שאינו זה שמפעיל את התוכנית), והשינוי בתוכנית ההטבות או סיומה נגרם מכיוון שהמוכר האחר פשט את הרגל, התפרק, או אינו קיים יותר.
  • אם נשלחה הודעה על סיום תוכנית ההטבות או על שינוי בתנאיה לפני ה-07.12.2017.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי לכל מי שחבר במועדון לקוחות.
 • את ההודעות על סיום או שינוי בתוכנית ההטבות על המוכר או נותן השירות לשלוח לצרכן באחת הדרכים שבה בחר הצרכן לקבל הודעות מהעוסק, לפי פרטי ההתקשרות שמסר הצרכן:
  • דואר
  • דואר אלקטרוני
  • מסרון (SMS)
  • אמצעי תקשורת מקוון אחר.

תוכנית הטבות לתקופה שאינה קצובה בזמן

 • מוכר או נותן שירות שמפעיל תוכנית הטבות (מועדון לקוחות), לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, ומעוניין לערוך שינויים בתוכנית או לסיים אותה, חייב להודיע על כך מראש לצרכנים החברים במועדון.
 • על המפעיל של תוכנית ההטבות לשלוח הודעה על פרטי השינוי בתוכנית או על סיומה בין 3 ל-4 חודשים לפני המועד שבו יחולו השינויים, או לפני המועד שבו מסתיימת התוכנית (אם הודיע על סיומה).
 • הצרכן זכאי לממש את ההטבות בהתאם לתנאי התוכנית החל מהמועד שבו נשלחה ההודעה, ולפחות עד למועד שבו ייכנסו השינויים בתוכנית לתוקף. אם המוכר או נותן השירות הודיע על סיום התוכנית, יוכל הצרכן לממש את ההטבות לפחות עד למועד סיומה.
 • כאשר מדובר בתוכנית הטבות אשר כוללת צבירת זכויות
  • על המפעיל של תוכנית ההטבות לשלוח הודעה לצרכן עם פרטי השינוי בתוכנית או על מועד סיום התוכנית בין 8 ל-9 חודשים לפני המועד שבו השינויים ייכנסו לתוקף, או לפני המועד שבו מסתיימת התוכנית (אם ההודעה היא על מועד סיום התוכנית).
  • בהודעה ששולח המוכר או נותן השירות לצרכן עליו לציין כי הצרכן זכאי לממש את הזכויות שצבר.
  • הצרכן זכאי לממש את הזכויות שצבר החל מהמועד שבו נשלחה ההודעה ולפחות עד למועד כניסת השינויים לתוקף, או עד למועד סיום התוכנית (אם המוכר או נותן השירות הודיע על סיום התוכנית).
דוגמה
במסגרת חברות במועדון לקוחות של רשת חנויות צעצועים צובר הלקוח בכל קנייה נקודות, והוא יכול לממש אותן בקנייה בחנויות הרשת. אם הרשת החליטה להפסיק את תוכנית ההטבות של מועדון הלקוחות, עליה להודיע על כך לצרכן בין 8 ל-9 חודשים לפני הפסקת התוכנית. במהלך תקופה זו זכאי הצרכן לממש את הנקודות שצבר, ועל הרשת לאפשר ללקוח לממש את הנקודות לפחות עד למועד סיום התוכנית.

תוכנית הטבות לתקופה מוגבלת (תקופה קצובה בזמן)

 • אם מדובר בתוכנית הטבות לתקופה המוגבלת בזמן, המוכר או נותן השירות אינו רשאי לערוך שינוי בתוכנית או לסיים אותה לפני תום התקופה הקצובה.
דוגמה
אם חברות במועדון לקוחות של רשת חנויות תקפה לשנה – אסור לרשת לערוך שינויים בתנאי החברות במועדון, או לסיים את תוכנית ההטבות של חברי המועדון, לפני שתסתיים שנת החברות במועדון.
 • על המוכר או נותן השירות לשלוח לצרכן הודעה בין 3 ל-4 חודשים לפני תום תקופת התוכנית על סיום התקופה ועל זכותו לממש את ההטבות או הזכויות שנתונות לצרכן עד לסוף התקופה.

הפרת החובה

 • אם המוכר או נותן השירות שינה את תנאי המועדון, סיים את תקופת המועדון לפני הזמן, או לא הודיע על שינויים ומועד סיום התוכנית, והצרכן נפגע מכך, הצרכן יכול לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו.

חשוב לדעת

 • החובה למסור הודעה על שינוי בתנאי תוכנית ההטבות או על סיומה תחל ב-07.12.2017, והיא חלה גם על תוכניות הטבות שהופעלו לפני מועד זה.
 • אם מפעיל התוכנית שלח הודעה על שינוי בתנאי התוכנית או על סיומה לפני מועד תחילת החוק, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להודעת המפעיל גם אם ניתנה ללקוחות זמן קצר יותר מהזמנים שצוינו לעיל.
 • אם ההטבה ניתנת על ידי גוף אחר שאינו המפעיל של תוכנית ההטבות, והשינוי בהטבות הוא בהתאם להסכם בין המפעיל של תוכנית ההטבות לבין הגורם שנותן את ההטבה, המפעיל של תוכנית ההטבות יכול לשלוח את ההודעה על השינוי זמן קצר יותר לפני השינוי, מזה שדורש החוק, בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. ההסכם בין מפעיל תוכנית ההטבות לבין הגורם שנותן את ההטבה היה בתוקף לפני ה-07.12.2017.
  2. השינוי בהטבה נעשה בין התאריכים 07.12.2017 - 07.12.2018.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים