הקדמה:

החל מ-07.12.2017 מוכר או נותן שירות (עוסק) שמפעיל תכנית הטבות (מועדון לקוחות) חייב להודיע ללקוח על שינוי בתנאי התכנית או על מועד סיומה, ולאפשר לו לממש את ההטבות והזכויות שצבר
אם החברות במועדון הלקוחות מוגבלת בזמן, אסור לעוסק לשנות את תנאי התכנית או לסיים אותה לפני המועד שבו אמורה להסתיים
אם המוכר או נותן השירות שינה את תנאי המועדון, סיים את תקופת המועדון לפני הזמן, או לא הודיע על שינויים ומועד סיום התכנית, והצרכן נפגע מכך, הצרכן יכול לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו


החל מ-07.12.2017 מוכר או נותן שירות (עוסק) שמפעיל תכנית הטבות (מועדון לקוחות) לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, ומעוניין לערוך שינויים בתכנית או לסיים אותה, חייב להודיע על כך ללקוחות החברים במועדון מספר חודשים מראש בהתאם ללוח הזמנים המפורט בהמשך.

 • הלקוחות זכאים לממש את ההטבות בהתאם לתנאי התכנית, החל ממועד משלוח ההודעה ולפחות עד למועד כניסת השינויים לתוקף או סיום התכנית (אם המוכר או נותן השירות הודיע על סיום התכנית).
 • אם מדובר בתכנית הטבות לתקופה מוגבלת (תקופה הקצובה בזמן), אסור למוכר או נותן השירות לערוך שינויים בתנאי התכנית או לסיים אותה לפני תום התקופה.
 • החובה חלה גם לגבי תכניות הטבות שהחברות בהן החלה לפני מועד דצמבר 2017.

מי זכאי?

 • כל מי שחבר במועדון לקוחות שמעניק הטבות או מאפשר צבירת זכויות, בין שההצטרפות למועדון היא בתשלום ובין שאינה בתשלום.
 • מי שחבר במועדון לקוחות שמופעל על-ידי מנפיק של כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב.
דוגמה
דוגמאות למועדוני לקוחות
 • מועדון לקוחות של כרטיס אשראי, המעניק הטבות בבתי עסק שונים.
 • מועדון לקוחות של רשת חנויות, שבמסגרתו צובר הלקוח בכל רכישה נקודות והוא יכול להשתמש בהן לרכישה בחנויות הרשת.
 • מועדון לקוחות של רשת חנויות המעניק הטבות לחבריו - למשל, הטבות בימי הולדת, הנחה קבועה בכל קניה בחנויות הרשת, וכדומה.
 • למרות האמור לעיל, במקרים הבאים אין חובה להודיע מראש על שינוי או סיום התכנית:
  • תכנית של הטבות בנקאיות, הנוגעות לשיעורי ריבית ועמלות.
  • מכירות מיוחדות, כמו מכירת סוף עונה, מכירת חיסול, מכירות לרגל אירוע כלשהו, וכדומה, שאינן הטבות שניתנות בהתאם לתכנית ההטבות.
  • תכנית ההטבות שכוללת זכויות שניתנות על-ידי מוכר או נותן שירות אחר (שאינו זה שמפעיל את התכנית), והשינוי בתכנית ההטבות או סיומה נגרם מכיוון שהמוכר האחר פשט את הרגל, התפרק, או אינו קיים יותר.
  • אם נשלחה הודעה על סיום תכנית ההטבות או על שינוי בתנאיה לפני ה-07.12.2017.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי לכל מי שחבר במועדון לקוחות.
 • את ההודעות על סיום או שינוי בתכנית ההטבות על המוכר או נותן השירות לשלוח לצרכן באחת הדרכים שבה בחר הצרכן לקבל הודעות מהעוסק, לפי פרטי ההתקשרות שמסר הצרכן:
  • דואר
  • דואר אלקטרוני
  • מסרון (SMS)
  • אמצעי תקשורת מקוון אחר.

תכנית הטבות לתקופה שאינה קצובה בזמן

 • מוכר או נותן שירות שמפעיל תכנית הטבות (מועדון לקוחות), לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, ומעוניין לערוך שינויים בתכנית או לסיים אותה, חייב להודיע על כך מראש לצרכנים החברים במועדון.
 • על המפעיל של תכנית ההטבות לשלוח הודעה על פרטי השינוי בתכנית או על סיומה בין 3 ל-4 חודשים לפני המועד שבו יחולו השינויים, או לפני המועד שבו מסתיימת התכנית (אם הודיע על סיומה).
 • הצרכן זכאי לממש את ההטבות בהתאם לתנאי התכנית החל מהמועד שבו נשלחה ההודעה, ולפחות עד למועד שבו ייכנסו השינויים בתכנית לתוקף. אם המוכר או נותן השירות הודיע על סיום התכנית, יוכל הצרכן לממש את ההטבות לפחות עד למועד סיומה.
 • כאשר מדובר בתכנית הטבות אשר כוללת צבירת זכויות
  • על המפעיל של תכנית ההטבות לשלוח הודעה לצרכן עם פרטי השינוי בתכנית או על מועד סיום התכנית בין 8 ל-9 חודשים לפני המועד שבו השינויים ייכנסו לתוקף, או לפני המועד שבו מסתיימת התכנית (אם ההודעה היא על מועד סיום התכנית).
  • בהודעה ששולח המוכר או נותן השירות לצרכן עליו לציין כי הצרכן זכאי לממש את הזכויות שצבר.
  • הצרכן זכאי לממש את הזכויות שצבר החל מהמועד שבו נשלחה ההודעה ולפחות עד למועד כניסת השינויים לתוקף, או עד למועד סיום התכנית (אם המוכר או נותן השירות הודיע על סיום התכנית).
דוגמה
במסגרת חברות במועדון לקוחות של רשת חנויות צעצועים צובר הלקוח בכל קנייה נקודות, והוא יכול לממש אותן בקנייה בחנויות הרשת. אם הרשת החליטה להפסיק את תכנית ההטבות של מועדון הלקוחות, עליה להודיע על כך לצרכן בין 8 ל-9 חודשים לפני הפסקת התכנית. במהלך תקופה זו זכאי הצרכן לממש את הנקודות שצבר, ועל הרשת לאפשר ללקוח לממש את הנקודות לפחות עד למועד סיום התכנית.

תכנית הטבות לתקופה מוגבלת (תקופה קצובה בזמן)

 • אם מדובר בתכנית הטבות לתקופה המוגבלת בזמן, המוכר או נותן השירות אינו רשאי לערוך שינוי בתכנית או לסיים אותה לפני תום התקופה הקצובה.
דוגמה
אם חברות במועדון לקוחות של רשת חנויות תקפה לשנה – אסור לרשת לערוך שינויים בתנאי החברות במועדון, או לסיים את תכנית ההטבות של חברי המועדון, לפני שתסתיים שנת החברות במועדון.
 • על המוכר או נותן השירות לשלוח לצרכן הודעה בין 3 ל-4 חודשים לפני תום תקופת התכנית על סיום התקופה ועל זכותו לממש את ההטבות או הזכויות שנתונות לצרכן עד לסוף התקופה.

הפרת החובה

 • אם המוכר או נותן השירות שינה את תנאי המועדון, סיים את תקופת המועדון לפני הזמן, או לא הודיע על שינויים ומועד סיום התכנית, והצרכן נפגע מכך, הצרכן יכול לתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו.

חשוב לדעת

 • החובה למסור הודעה על שינוי בתנאי תכנית ההטבות או על סיומה תחל ב-07.12.2017, והיא חלה גם על תכניות הטבות שהופעלו לפני מועד זה.
 • אם מפעיל התכנית שלח הודעה על שינוי בתנאי התכנית או על סיומה לפני מועד תחילת החוק, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להודעת המפעיל גם אם ניתנה ללקוחות זמן קצר יותר מהזמנים שצוינו לעיל.
 • אם ההטבה ניתנת על ידי גוף אחר שאינו המפעיל של תכנית ההטבות, והשינוי בהטבות הוא בהתאם להסכם בין המפעיל של תכנית ההטבות לבין הגורם שנותן את ההטבה, המפעיל של תכנית ההטבות יכול לשלוח את ההודעה על השינוי זמן קצר יותר לפני השינוי, מזה שדורש החוק, בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. ההסכם בין מפעיל תכנית ההטבות לבין הגורם שנותן את ההטבה היה בתוקף לפני ה-07.12.2017.
  2. השינוי בהטבה נעשה בין התאריכים 07.12.2017 - 07.12.2018.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים