הקדמה:

הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים אינה רשאית לשקול את מספר ילדי בני הזוג כשיקול סף לדחיית בקשתם הראשונית להתחיל באיתור אם פונדקאית

פרטי פסק הדין

ערכאה:
בג"ץ
מס' תיק:
בג"ץ 625/10
תאריך:
26.07.2011

העותרים, בני זוג, אשר להם 3 ילדים פנו לוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים בבקשה לקבל אישור ראשוני להתחיל בהליכי פונדקאות במטרה להביא לעולם ילד רביעי, וזאת לאחר כריתת רחם שעברה האם. הוועדה דחתה על הסף את בקשתם הראשונית, מהטעם שכבר יש להם שלושה ילדים. בני הזוג עתרו לבג"ץ. בית המשפט העליון קיבל את העתירה, וביטל את החלטת הוועדה, וקבע:

  • לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, בשלב הראשון הוועדה צריכה לבחון האם מתקיימים תנאי הסף הכלולים בסעיף 2 לחוק.
  • מספר הילדים של בני הזוג אינו נמנה על תנאי הסף הקבועים בסעיף 2 לחוק.
  • לאחר שעמדו בתנאי הסף, הוועדה היתה אמורה לאפשר לבני הזוג להביא את כל החומר הנדרש בחוק, כגון: חוות דעת רפואית על אי יכולת האם להתעבר, חוות דעת רפואית על התאמת האם הפונדקאית להליך ועוד.
  • רק לאחר שכל החומר מונח לפניה, יכולה היתה הוועדה לקיים דיון פרטני בעניין העותרים, ובגדר הדיון הזה, היא היתה יכולה להביא בחשבון את כל הנתונים העולים מחוות הדעת, המסמכים והדברים שהושמעו בפניה, כולל שיקולים רלוונטים נוספים, שלא צוינו במפורש בחוק, ובהם מספר ילדי בני הזוג.
  • בית המשפט ביטל את החלטת הוועדה שלא התירה לבני הזוג להתחיל בהליך של מציאת אם פונדקאית.

משמעות

  • מספר הילדים של בני הזוג אינו יכול לשמש שיקול לקבלה או לדחייה של בקשתם הראשונית להתחיל בהליך של חיפוש מועמדת לשמש כאם פונדקאית.
  • מספר הילדים של בני הזוג יוכל להוות שיקול לגיטימי במסגרת שיקול הדעת הנתון לוועדה בשלב השני שבו מוגשת לוועדה בקשה מפורטת, ומונחים לפניה כלל המסמכים הנדרשים, אשר מאפשרים דיון פרטני בעניינם של בני הזוג.

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.