הזכות לשוויון בחינוך חלה על כל מערכת החינוך וכלל מוסדות החינוך לסוגיהם השונים
ממוסד חינוכי שיפלה תלמידים באופן פסול עשויים להישלל תקציבים ציבוריים

פרטי פסק הדין

ערכאה:בג"ץ
שם התיק:בג"ץ 7426/08
תאריך:31.08.2010
קישור:נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו

פסק הדין עסק בבעיית ההפליה באופן שילובם של יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בפתח תקווה, ובכלל זה, במוסדות מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות פטור.

בג"ץ פסק

 • הזכות לחינוך הנה זכות יסוד.
 • הזכות לחינוך והזכות לשוויון בחינוך מהוות זכויות חוקתיות בהשתלבותן בזכות לכבוד האדם ולכבוד הילד.
 • ההפליה בחינוך, המתבטאת בין היתר באי-קבלת ילדים לבתי ספר על רקע השתייכות עדתית-קבוצתית, או מוצא, כרוכה באי-שוויון הגובל בהשפלה וביזוי הפוגע בכבוד האנושי.
 • הזכות לשוויון בחינוך היא חלק מהותי ממערכת דיני החינוך.
 • הזכות לשוויון בחינוך חלה על כל מערכת החינוך וכלל בתי הספר הנמנים עליה (המוסדות הממלכתיים-רשמיים, על המוסדות המוכרים שאינם רשמיים, ועל מוסדות הפטור), בלא קשר למעמדו של בית הספר במערכת כולה.
 • גם בתי הספר המורשים לקיים חינוך מגזרי-ייחודי, חייבים בכיבוד ערכי היסוד של השיטה, שכלולים בהם ערכי היסוד של החינוך הממלכתי, ואינם רשאים להפר אותם.
 • המיגזריות והייחודיות של מוסד חינוכי אינן עילה להפרת ערכי יסוד אלה.
 • שמירה על אי אפליה הינה תנאי להזרמת כספי מדינה למוסד החינוכי, שהפרתו עשויה לחייב את הרשות הציבורית להפסיק לחלוטין או באופן חלקי את הזרמת כספי הציבור למוסד המפר.
 • למדינה ולרשויות המקומיות סמכויות לפעול כנגד מוסד חינוך הנוקט מדיניות מפלה באמצעים שונים וברמות עוצמה שונות.
 • עליהן להפעיל סמכויות אלה בסבירות ובמידתיות כדי להבטיח מפני התרחשות תופעות של הפליה ואי-שוויון בחינוך.

משמעות

 • הזכות לשוויון והזכות לשוויון בחינוך הן זכויות יסוד.
 • זכויות אלו מחייבות את כל מערכת החינוך ואת כלל מוסדות החינוך בישראל.
 • האבחנה בין תלמידים תהיה מותרת רק במקרים נדירים וחריגים, וכאשר היא הכרחית כדי לשמר את ייחודיותו המגזרית של המוסד.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים