הקדמה:

מי שתרמו איבר לצורך השתלה בגופו של אדם אחר זכאים להחזר כספי עבור טיפולים פסיכולוגיים
ההחזר יינתן עבור טיפולים שניתנו במהלך 48 החודשים שלאחר מועד נטילת האיבר
ההחזר לתורמים יינתן רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום בפועל
ההחזר יהיה עבור 5 טיפולים לכל היותר ולא יעלה על 436 ש"ח לטיפול
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


מי שתרמו איבר מגופם לצורך השתלה בגופו של אדם אחר, זכאים להחזר כספי עבור תשלומים ששילמו לטיפולים פסיכולוגיים.

 • התורמים זכאים להחזר עבור 5 מפגשים לכל היותר.
 • סכום ההחזר המקסימלי לכל מפגש הוא 436 ש"ח.
 • ההחזרים ניתנים למפגשים עם פסיכולוגים מורשים בלבד, ורק עבור מפגשים שנערכו בתקופת 48 חודשים המתחילים בחודש הראשון לאחר החודש שנערך בו ניתוח נטילת האיבר.
דוגמה
אם תרומת האיבר בוצעה ביום 18.01.2010, ספירת 48 החודשים תחל לכל המאוחר ביום 28.02.2010 ותסתיים ביום 27.02.2014. תורם/ת האיבר זכאי/ת להחזר אך ורק עבור מפגשים שהתקיימו במהלך תקופה זו.

מי זכאי?

 • אדם שתרם איבר בחייו לצורך השתלתו בגופו של אדם אחר, ומתקיימים שלושת התנאים הבאים:
  1. התורם שילם את ההוצאות לא לפני 2008.
  2. הנתרם הוא תושב ישראל.
  3. בידי התורם תעודה מהמרכז הלאומי להשתלות, המעידה כי תרם איבר לשם ריפוי של אדם אחר.


תהליך מימוש הזכות

 • לקבלת ההחזר, יש להגיש בקשה בתוך 12 חודשים מהיום שהכספים שולמו בפועל על-ידי התורם (ההחזר יינתן רק אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד התשלום).
 • את הבקשה ניתן למסור או לשלוח בדואר רשום אל המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות, רחוב נח מוזס 15 תל אביב 67442.
 • הבקשה תוגש על-גבי טופס בקשה להחזר כספי בעד הוצאות, לאחר שמולאו בו הפרטים הרלוונטיים, כולל כל הנספחים.
 • יש לצרף לטופס הבקשה צילום תעודת זהות (כולל הספח).
 • יש למלא את פרטי חשבון הבנק הפעיל והאישי של מגיש הבקשה בלבד, ולצרף המחאה מסומנת ומבוטלת או אישור מסניף הבנק שבו מתנהל החשבון.
 • חובה לחתום על טופס הבקשה.
 • יש לצרף לבקשה קבלות מקוריות (או העתק נאמן למקור) על שם התורם, המעידות על ביצוע התשלום בפועל.
 • בקבלות יפורטו תאריכי הטיפולים, והן יהיו חתומות על-ידי הפסיכולוגים, כולל מספר הרישיון של הפסיכולוגים.

פניות ובירורים

 • לשאלות ובירורים, ניתן לפנות אל מרכזת תחום ההחזרים במרכז הלאומי להשתלות, באחת מהדרכים הבאות:
  • טלפון: 03-6061742 בימים א'-ה', בין השעות 13:00-09:00.
  • דוא"ל: .
  • כתובת: רחוב נח מוזס 15 ת"א (הגעה בתיאום מראש בלבד).


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.