אנשים שתרמו איבר פטורים מתשלום השתתפות עצמית על תרופות ושירותים רפואיים מסוימים שהם זקוקים להם בגלל תרומת האיבר


מי שתרמו איבר לצורך השתלתו באדם אחר זכאים לפטור מהשתתפות עצמית עבור תרופות ושירותים רפואיים מסוימים, אם הם זקוקים להם בגלל תרומת האיבר או תוצאותיה.

מי זכאי?

  • מי שתרמו איבר מגופם לצורך השתלה בגוף של אדם אחר.

טיפולים, תרופות ושירותים שפטורים מהשתתפות עצמית

  • הטיפולים, התרופות והשירותים הרפואיים שיינתנו ללא השתתפות עצמית אם התורמים זקוקים להם בגלל תרומת האיבר:
    • טיפולים ושירותים שמפורטים בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. טיפולים אלה כוללים, בין היתר: ביקור במרפאות מקצועיות, אשפוז בבתי חולים, ניתוחים, בדיקות מעבדה, טיפולים שקשורים להיריון ועוד.
    • תרופות בסל הבריאות. רשימת התרופות הפטורות מתשלום השתתפות עצמית מפורטת בצו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות).
    • טיפולים או תרופות שקופות החולים מציעות כסל שירותים בסיסי ומשולמים עבורם דמי השתתפות עצמית, למרות שאינם כלולים בסל הבריאות. למידע על התרופות והטיפולים הספציפיים שתורמי איברים פטורים מכל תשלום עבורם יש לפנות לקופת החולים המבטחת.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.