הקדמה:

בעלי תעודת משרת מילואים פעיל המחזיקים ברישיון עובד טייס זכאים להנחה של 25% באגרות טייס (רישום, רישוי ותיעוד)אנשי מילואים בעלי תעודת משרת מילואים פעיל המחזיקים רישיון עובד טייס, זכאים להנחה של 25% בתשלום אגרות הטייס הנוגעות לרישום, רישוי ותיעוד.

מי זכאי?

  • בעל רשיון עובד טייס הזכאי לתעודת משרת מילואים פעיל - ביצע לפחות 20 ימי שמ"פ מצטברים, בתקופה של שלוש שנים רצופות או חלק מהן.
  • הזכאות תקפה ל-3 השנים שבהן התעודה בתוקף (החל ב-1 במאי של השנה העוקבת לשנה שבה הושלמה צבירת 20 ימי שמ"פ).

תהליך מימוש הזכות

  • ההנחות מחושבות על בסיס הנתונים המועברים מצה"ל למשרד הפנים.
  • בזמן תשלום האגרה, הזכאות ממומשת אוטומטית ואין צורך להציג תעודת משרת מילואים פעיל.
  • לבירורים ניתן לפנות למוקד המילואים 1111.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים