בנק רשאי להנפיק כרטיס אשראי רק לקטין שמלאו לו 16 שנים
הנפקת הכרטיס מותנית באישור מראש ובכתב של ההורה או האפוטרופוס של הקטין
אם הקטין חרג ממסגרת האשראי שאושרה לו, הבנק יבטל את כרטיס החיוב


קטין יכול לקבל כרטיס אשראי מהבנק, בתנאי שהורה או אפוטרופוס שלו נתן לכך את הסכמתו, בכתב ומראש.

  • הבנק אינו חייב להנפיק כרטיס אשראי ללקוח.
  • על גבי כרטיס אשראי שהונפק לקטין יוטבעו המילים: "קטין" או "נוער (עד 18)".
  • כרטיס אשראי יכול לשמש גם למשיכת מזומנים מכספומט. בחשבון של קטינים, סכום המשיכה המקסימלי לא יעלה על 400 ₪ ביממה (בתנאי שהחשבון ביתרת זכות).

מי זכאי?

  • קטין שמלאו לו 16 שנים, בתנאי שניתנה לכך הסכמה של הורהו (או של אפוטרופוס שמונה לקטין).

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לבנק שבו מתנהל החשבון ולבקש להנפיק כרטיס אשראי.
  • כדי לקבל כרטיס חיוב מהבנק יש לחתום על חוזה בכתב.
  • ההורה (או האפוטרופוס) של הקטין צריך לתת את הסכמתו להנפקת כרטיס האשראי, באמצעות חתימה על טופס המתייחס לשימוש בכרטיס לשם רכישת נכסים.

חשוב לדעת

  • הבנק אינו מחוייב להנפיק כרטיס חיוב ללקוח, והוא רשאי לסרב לבקשה, על-פי שיקול דעתו.
  • אם הקטין חרג ממסגרת האשראי שאושרה לו, הבנק יבטל את כרטיסי החיוב שהונפקו לו, ואם הכרטיס הונפק על-ידי גורם אחר (כרטיס חוץ בנקאי), הבנק יודיע לגורם שהנפיק את הכרטיס שעליו לבטל את הכרטיס.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים