הוראה בחוזה עבודה שקובעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, מחייבת רק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד)
במקרה כזה עובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, ולא לפי ההסכם
אם העובד התפטר ומסר למעסיק הודעה מוקדמת הקצרה מהמוסכם אך בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק, אסור למעסיק לקזז מהתשלומים המגיעים לעובד את יתרת ימי ההודעה המוקדמת על פי ההסכם
העובד רשאי אך לא חייב לנצל את מלוא תקופת ההודעה המוקדמת הארוכה שנקבעה בהסכם, ובמקרה כזה על המעסיק להמשיך ולהעסיקו במשך תקופה זו או לשלם לו חלף הודעה מוקדמת

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
שם התיק:דמ (י-ם) 6700/04
תאריך:04.01.2006
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
 • קיימת בפסיקה מחלוקת לגבי השאלה האם הסכם עבודה שקובע תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, מחייב את העובד המתפטר וישנם פסקי דין אזוריים שפסקו אחרת מהאמור בפסק דין זה.
 • סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.
 • למידע נוסף בסוגיה זו ראו כאן.

רקע עובדתי

 • מאבטחים הועסקו אצל מעסיק מסוים במשך כ-6 חודשים.
 • בהסכם ההעסקה שנחתם בין הצדדים הוסכם, בין היתר, על תקופת הודעה מוקדמת של 30 יום.
 • בפועל התפטרו העובדים תוך מתן הודעה מוקדמת קצרה יותר מזו שנקבעה בהסכם העבודה, אך מתאימה לאור התקופה שנקבעה בחוק (6 ימים).
 • המעסיק קיזז משכרם סכומים שונים, בין היתר בגלל אי מתן הודעה מוקדמת של 30 יום כפי שנקבעה בהסכם העבודה.
 • העובדים הגישו לבית הדין לעבודה תביעה כנגד המעסיק, אשר טען היה רשאי לקזז מהשכר את תמורת 30 ימי הודעה מוקדמת כנדרש בהסכם, ושאותו הפרו העובדים.
 • בית הדין לעבודה דן בשאלה האם רשאי מעסיק לקזז משכרו של עובד שהודיע על התפטרותו בתוך תקופה קצרה מזו הקבועה בהסכם, אך העומדת בדרישות חוק הודעה מוקדמת.

פסיקת בית הדין לעבודה

 • בחוזה העבודה של התובעים, נקבע כי כל צד יהיה חייב בהודעה מוקדמת בת 30 יום. עם זאת, בהתאם להוראת סעיף 4 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות עבור תקופת עבודה של חצי שנה, כל צד צריך לתת הודעה מוקדמת של 6 ימים בלבד.
 • סעיף 12 לחוק קובע שהחוק לא בא לפגוע בכל זכות הנתונה לעובד. בנוסף, עובד לא יוכל לוותר על זכות המוקנית לו מכוח החוק.
 • משכך, שעה שבחוזה עבודה נקבעת תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק הודעה מוקדמת, לא יהיה מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד תמורת הודעה מוקדמת עבור תקופה ארוכה מזו שנקבעה בחוק.
 • אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 • מכיוון שהעובדים נתנו למעסיק הודעה מוקדמת על רצונם להתפטר מעבודתם אצלה יותר מ-6 ימים לפני שהפסיקו את עבודתם (כפי שנדרש בחוק), המעסיק לא היה רשאי לקזז משכרם חלף הודעה מוקדמת עבור התקופה שנקבעה בהסכם העבודה (30 ימים).

משמעות

 • אם בחוזה עבודה נקבעה תקופת הודעה מוקדמת ארוכה מזו שנקבעה בחוק, תחייב הוראה זו אך ורק את המעסיק (במתן הודעה מוקדמת לפיטורים כאשר הוא מפטר את העובד), בעוד שעובד המעוניין להתפטר יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת להתפטרות לפי פרק הזמן (הקצר יותר) הקבוע בחוק, וזאת למרות האמור בחוזה העבודה.
 • אם העובד התפטר ומסר למעסיק הודעה מוקדמת הקצרה מהמוסכם אך בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק, אסור למעסיק לקזז מהתשלומים המגיעים לעובד את יתרת ימי ההודעה המוקדמת על פי ההסכם.

חשוב לדעת

 • בפסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בת"א מיום 11.08.2019 דמ (ת"א) 19698-10-17, בפסקאות 13-15, חזר בית הדין על פסיקה זו.
 • מנגד, קיימת פסיקה אחרת של בית הדין האזורי לעבודה לפיה הסכמת הצדדים לתקופת הודעה מוקדמת ארוכה יותר מהקבוע בחוק, אינה מהווה פגיעה בזכויות המגן של העובד והעובד מחוייב לפעול לפי הסכמת הצדדים לגבי אורך תקופת ההודעה המוקדמת. לכן, אם העובד התפטר ומסר למעסיק הודעה מוקדמת הקצרה מהמוסכם, אך בהתאם לתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק, רשאי המעסיק לקזז מהתשלומים המגיעים לעובד את יתרת ימי ההודעה המוקדמת על פי ההסכם.
 • טרם ניתנה פסיקה מחייבת בסוגיה זו בבית הדין הארצי לעבודה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.