הקדמה:

הורים זכאים לפנות בבקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם מגן הילדים
בקשת ההעברה עשויה להיענות בחיוב או בשלילה
ההרשמה ברשות החינוך הקולטת את התלמיד מותנת באישור העברה של הרשות השולחת
לא ניתן להעביר בין מוסדות חינוך ילדים שאינם משובצים כתלמידים במוסד חינוך כלשהו
למידע נוסף ראו בחוברת רישום והעברה - גני ילדים התשפ"ב באתר משרד החינוך
הערת עריכה
החוזר מתעדכן כל שנה (צריך לעדכן את מועדי ההעברה וסעיף נהלים)
הערה מאת רבקה ניר

סעיף 2 לתקנות חינוך ממלכתי (העברה) מאפשר להורים לפנות בבקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם מגן הילדים בו הוא רשום לגן ילדים אחר. ההעברה מותנית בהסכמת רשות החינוך המקומית של אותו מוסד אליו שובץ הילד/ה.

 • סוגי הגנים שמהם ואליהם ניתן להעביר את הילד הם:
  • ממוסד רשמי (מוסד חינוך ממלכתי/ממלכתי דתי) למוסד רשמי.
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי (מוסד מוכר שאינו רשמי), ולהפך.
  • ממוסד רשמי למוסד פטור (מוסד הפטור מפיקוח ובקרה של משרד החינוך), ולהפך.
  • ממוסד רשמי למוסד מיוחד.

מי זכאי?

 • כל הורה המעוניין להעביר את ילדו הנמצא בגיל חובה (גילאי 3 ומעלה) מגן ילדים אחד למשנהו.

העברת הילד מגן הילדים במועדי ההעברה

 • הורים רשאים במועדי העברה, להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם:
  • ממוסד רשמי אחד למשנהו.
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי.
  • ממוסד רשמי למוסד פטור (מוסד מוכר הפטור מבקרה של משרד החינוך).
 • מועדי ההעברה לקראת שנת הלימודים התשפ"א הם בין התאריכים 13.02.2021 (א' באדר התשפ"א), ל-04.03.2021 (כ' באדר התשפ"א).

העברת הילד מגן הילדים בכל עת (גם מחוץ למועדי ההעברה)

 • הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם מגן הילדים (גם מחוץ למועדי העברה), במקרים הבאים:
  • ממוסד רשמי אחד למשנהו:
   • מטעמים חינוכיים - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם מוריו, בעיות הסתגלות.
   • משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית.
   • בשל מחלת התלמיד/ה.
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי:
   • בתנאי שהבקשה להעברה היא מטעמים חינוכיים והיא מוגשת לרשות המקומית.
   • אם דחתה הרשות המקומית את בקשת ההורים, אפשר להגיש ערעור למנהל המחוז בתוך 7 ימים.
   • במקרה שלא אישר מנהל המחוז את ההעברה, רשאים ההורים להגיש ערעור בכתב למנהל הכללי בתוך 7 ימים מיום שקיבלו את ההודעה על ההחלטה.
   • החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
  • ממוסד רשמי למוסד לחינוך מיוחד.
  • ממוסד פרטי למוסד רשמי.
  • ממוסד פרטי אחד למשנהו.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה להעברה

 • הורים המעוניינים להעביר ילדם לגן ילדים אחר, נדרשים להגיש בקשת העברה לרשות החינוך המקומית.
 • את בקשת ההעברה יש לערוך ולהגיש בהתאם לנוסח טופס בקשה להעברה ממוסד חינוכי (ראו גם גירסה בוורד)
 • את הבקשה יש להגיש ב-2 העתקים שייחתמו על-ידי המבקש ועל-ידי נציג רשות המקומית.
 • עותק אחד מהבקשה החתומה יישאר בידי המבקש.
 • נציג רשות החינוך המקומית יכתוב את הבקשה בנוכחותו של המבקש במשרדי רשות החינוך המקומית.
 • במקרה שמדובר בהעברה בין מוסדות חינוך הנמצאים תחת אחריותן של רשויות חינוך שונות, הרישום ברשות החינוך הקולטת את הילד תלוי באישור העברה של רשות החינוך השולחת (מעבירה) את הילד.
 • במקרה שהבקשה היא להעברה למוסד פרטי או למוסד פטור יש לצרף מכתב מאת המוסד הפרטי/פטור, המאשר את קבלת התלמיד במקרה שבקשת ההעברה תאושר.

הודעה בדבר ההחלטה

 • רשות החינוך המקומית תודיע בכתב להורי התלמיד על החלטתה בדבר העברת תלמיד ובדבר המוסד שאליו הוא מועבר, במועדים הבאים:
  • בקשה להעברה מיידית - תוך 14 ימים מיום הגשתה.
  • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה בין ה–1 באפריל לבין ה-15 ביולי - עד 1 באוגוסט.
  • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה לאחר ה-15 ביולי - עד 10 בספטמבר.
 • החליטה רשות החינוך המקומית לסרב לאשר את הבקשה, תפרט בהודעה על החלטתה את נימוקי סירובה.

ערעור על ההחלטה לדחות את בקשת ההעברה ממוסד רשמי למוסד פרטי

 • ערעור על החלטת רשות החינוך המקומית לדחות את בקשת ההורים להעברה מטעמים חינוכיים ממוסד חינוך רשמי למוסד פרטי (מוכר שאינו רשמי) יש להגיש בכתב למנהל המחוז בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • ערעור על החלטת מנהל המחוז לדחות את הערעור על החלטת רשות החינוך המקומית יש להגיש בכתב למנהל הכללי של משרד החינוך בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
 • כנגד החלטת המנהל הכללי ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים.

חשוב לדעת

 • כל הורה זכאי להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית, במועדי העברה, להעביר את ילדו מגן הילדים.
 • רשות החינוך הקולטת את הילד אינה רשאית לבצע רישום ללא קבלת טופס העברה מרשות החינוך השולחת את התלמיד.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים