הורים זכאים לפנות בבקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם מגן הילדים
בקשת ההעברה עשויה להיענות בחיוב או בשלילה
ההרשמה ברשות החינוך הקולטת את התלמיד מותנת באישור העברה של הרשות השולחת
לא ניתן להעביר בין מוסדות חינוך ילדים שאינם משובצים כתלמידים במוסד חינוך כלשהו
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך

הורים רשאים לפנות בבקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם מגן הילדים בו הוא רשום לגן ילדים אחר. ההעברה מותנית בהסכמת רשות החינוך המקומית של המוסד שאליו שובץ הילד/ה.

 • סוגי הגנים שמהם ואליהם ניתן להעביר את הילד הם:
  • ממוסד רשמי (מוסד חינוך ממלכתי/ממלכתי דתי) למוסד רשמי.
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי (מוסד מוכר שאינו רשמי), ולהפך.
  • ממוסד רשמי למוסד פטור (מוסד הפטור מפיקוח ובקרה של משרד החינוך), ולהפך.
  • ממוסד רשמי למוסד מיוחד.

מי זכאי?

 • כל הורה המעוניין להעביר את ילדו הנמצא בגיל חובה (גילאי 3 ומעלה) מגן ילדים אחד למשנהו.

העברת הילד מגן הילדים במועדי ההעברה

 • הורים רשאים במועדי העברה, להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את בנם או את בתם:
  • ממוסד רשמי אחד למשנהו.
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי.
  • ממוסד רשמי למוסד פטור (מוסד מוכר הפטור מבקרה של משרד החינוך).
 • 'מועדי ההעברה לקראת שנת הלימודים הבאה מפורטים בחוברת הרישום וההעברה שמקושרת מאתר משרד החינוך (תחת "קישורים").

העברת הילד מגן הילדים בכל עת (גם מחוץ למועדי ההעברה)

 • הורים רשאים להגיש בכל עת בקשה להעביר את בנם או את בתם מגן הילדים (גם מחוץ למועדי העברה), במקרים הבאים:
  • ממוסד רשמי למוסד לחינוך מיוחד
  • ממוסד פרטי (מוכר שאינו רשמי) למוסד רשמי
  • ממוסד רשמי אחד למוסד רשמי אחר, מהסיבות הבאות:
   • מטעמים חינוכיים - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם המורים במוסד, בעיות הסתגלות.
   • משום שהתלמיד העתיק את מקום מגוריו בתחום השיפוט של רשות החינוך המקומית.
   • בשל מחלת התלמיד/ה.
  • ממוסד רשמי למוסד פרטי מטעמים חינוכיים - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או של תלמידים עם מנהל המוסד או עם המורים במוסד, בעיות הסתגלות.
  • ממוסד פרטי אחד למוסד פרטי אחר.

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה להעברה

 • הורים המעוניינים להעביר ילדם לגן ילדים אחר, נדרשים להגיש בקשת העברה לרשות החינוך המקומית.
 • את בקשת ההעברה יש לערוך ולהגיש בהתאם לנוסח טופס בקשה להעברה ממוסד חינוכי (ראו גם גירסה בוורד)
 • את הבקשה יש להגיש ב-2 העתקים שייחתמו על-ידי המבקש ועל-ידי נציג רשות המקומית.
 • עותק אחד מהבקשה החתומה יישאר בידי המבקש.
 • נציג רשות החינוך המקומית יכתוב את הבקשה בנוכחותו של המבקש במשרדי רשות החינוך המקומית.
 • במקרה שההורים מעוניינים להעביר את ילדם לגן ילדים ברשות מקומית אחרת מזו שהם מתגוררים בה:
  • על ההורים לבצע רישום ברשות המקומית שבה הם מתגוררים, ולאחר מכן להגיש בקשת העברה
  • הרישום ברשות המקומית שקולטת את הילד יכול להתבצע רק לאחר קבלת אישור העברה מהרשות השולחת (מעבירה) את הילד.
 • אם הבקשה היא להעברה למוסד פרטי או למוסד פטור יש לצרף מכתב מהמוסד הפרטי/פטור, המאשר את קבלת התלמיד במקרה שבקשת ההעברה תאושר.

הודעה על ההחלטה

 • רשות החינוך המקומית תודיע בכתב להורי התלמיד על החלטתה לגבי העברת תלמיד והמוסד שאליו הוא מועבר, במועדים הבאים:
  • בקשה להעברה מיידית - תוך 14 ימים מיום הגשתה. אם הרשות לא הודיעה על החלטתה לאחר 14 ימים, ניתן לפנות בבקשה למנהל המחוז במשרד החינוך. אם גם מנהל המחוז לא הודיע על החלטתו בתוך 14 ימים, ניתן להגיש את הבקשה שוב למנכ"ל משרד החינוך.
  • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה בין ה–1 באפריל לבין ה-15 ביולי - עד 1 באוגוסט.
  • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה לאחר ה-15 ביולי - עד 10 בספטמבר.
 • אם רשות החינוך המקומית החליטה שלא לאשר את הבקשה, עליה לפרט בהחלטתה את הנימוקים לכך.
 • להורים יש זכות לערער על ההחלטה למנהל המחוז במשרד החינוך, בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

ערעור על ההחלטה לדחות את בקשת ההעברה ממוסד רשמי למוסד פרטי

 • ניתן לערער על החלטת רשות החינוך המקומית לדחות את בקשת ההורים להעברה מטעמים חינוכיים ממוסד חינוך רשמי למוסד פרטי (מוכר שאינו רשמי).
 • יש להגיש את הערעור בכתב למנהל המחוז בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • אם מנהל המחוז דחה את הערעור על החלטת רשות החינוך המקומית, ניתן לערער על החלטתו. הערעור יוגש בכתב למנהל הכללי של משרד החינוך בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
 • על החלטת המנהל הכללי ניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים.

חשוב לדעת

 • כל הורה זכאי להגיש בקשה לרשות החינוך המקומית, במועדי העברה, להעביר את ילדו מגן הילדים.
 • בהעברה מגן ילדים ברשות אחת לגן ברשות אחרת - רשות החינוך הקולטת את הילד אינה רשאית לבצע רישום ללא קבלת טופס העברה מרשות החינוך השולחת את התלמיד.
 • בהעברה מגן ילדים ברשות אחת לגן ברשות אחרת - אם הרשות המקומית שבה מתגורר הילד שיבצה את התלמיד בתחומי הרשות, והוריו מבקשים לרשום אותו לגן ברשות אחרת, ההורים יישאו בתשלום עבור תלמיד חוץ והסעות.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
 • מי שעוברים דירה זכאים לזכויות נוספות. למידע נוסף ראו מדריך למעבר דירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים