הקדמה:

יש להגיע לבית הספר בהופעה הולמת, כפי שמוגדרת בתקנון בית הספר
בבתי ספר שהונהגה בהם תלבושת אחידה יש להקפיד עליה
חוזר מנכ"ל משרד החינוך מפרט תגובות אפשריות של בית הספר במקרה של אי הופעה בתלבושת אחידה או הופעה בלתי הולמת
אין למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הגעה ללא תלבושת אחידה או הופעה בלתי הולמת


החל משנת הלימודים תשע"א חלה חובה להנהיג תלבושת אחידה בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים במערכת החינוך. בחטיבה העליונה אין חובה, אך מומלץ להנהיג תלבושת אחידה.

 • על בית הספר לקבוע בתקנון בית-הספר הוראות בנוגע לתלבושת.
 • על בית הספר לקבוע מראש את התגובה במקרה של הפרת הנהלים בנושא תלבושת, ולפרסם אותה במסגרת תקנון בית הספר.
 • אסור למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הגעה ללא תלבושת אחידה. עם זאת ניתן למנוע ממנו להיכנס לשיעור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חובת תלבושת אחידה חלה על תלמידים בבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים.

טיפול במקרים של הגעה ללא תלבושת אחידה או בהופעה בלתי הולמת

 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, רשאי צוות בית הספר לנקוט אמצעי משמעת באופן מיידי.
 • במקרה של הפרת הוראות התקנון בנושא תלבושת אחידה והופעה הולמת, בית הספר יבחר תגובות באופן הדרגתי, מטווח התגובות הבאות:
  • רישום במזכירות בסעיף "תלבושת".
  • שיחת בירור עם התלמיד.
  • שיחה עם ההורים.
  • במקרים חוזרים – רישום פרטים בתעודת התלמיד בסעיף "הופעה".
  • מניעת כניסה לשיעור. במקרה זה יש לקבוע מקום חלופי ולדרוש מהתלמיד להשלים את החומר הלימודי.
 • על בית הספר לבחור בתגובות באופן הדרגתי, בהתאם להישנות ההפרה ובהתאם לגיל התלמיד.
 • אסור למנוע כניסת תלמיד לשטח בית הספר בשל הגעה ללא תלבושת אחידה.

למי לפנות במקרה שננקטו דרכי ענישה אסורות?

 • ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך:
  • כתובת האגף: רח' דבורה הנביאה 2 ירושלים – 9100201
  • מס' הפקס: 02-5602390
  • מוקד שירות חינוך וקו פתוח לתלמידים: 1-800-25-00-25
  • דואר אלקטרוני לפניות ובקשות למידע: info@education.gov.il
  • דואר אלקטרוני להגשת תלונות: tluna@education.gov.il

חשוב לדעת

פסקי דין


חקיקה ונהלים