אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".


הקדמה:

עסקים הפועלים בענפי התעשייה והשירותים באיזורי עדיפות לאומית, ירושלים ויישובי עוטף עזה, עשויים לקבל סיוע בקליטת עובדים נוספים
הסיוע ניתן באמצעות השתתפות המדינה בעלות שכר העובד לתקופה של 30 חודשים
בחלק מהאזורים (לא כולל עוטף עזה), הסיוע מותנה בקליטת עובדים המשתייכים לאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך
המועד האחרון להגשת בקשה היה 01.07.2021
למידע נוסף ראו באתר משרד הכלכלה והתעשייה (מסלול א' ומסלול ב')

משרד הכלכלה והתעשייה מעניק סיוע לעסקים בישראל הפועלים בענף התעשייה או בענף השירותים בקליטת עובדים נוספים באיזורי עדיפות לאומית, ירושלים, שדרות, יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום.

 • הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית (מכרז).
 • מעסיק שזכאותו תאושר יקבל השתתפות בעלות שכר העובד החדש לתקופה של 30 חודשים.
 • שכר הברוטו לעובד במהלך תקופת הסיוע יהיה כפי שיתחייב המעסיק בבקשה שיגיש, ולא יפחת מ-75% מהשכר הממוצע במשק.
 • סכום הסיוע עבור כל עובד חדש יינתן בהתאם לשיעורים הבאים מתוך עלות השכר של העובד, ולא יותר מתקרת עלות שכר חודשי של 16,000 ש"ח:
  • ב-10 החודשים הראשונים להעסקתו של העובד - 30%
  • החל מהחודש ה-11 להעסקה ועד לתום החודש ה-20 - 20%
  • החל מהחודש ה-21 להעסקה ועד לתום החודש ה-30 - 10%

מי זכאי?

 • מי שמבקשים להקים, להרחיב, או להעתיק עסקים הפועלים בענף התעשייה או בענף השירותים, באיזורים הבאים:
 • הם עונים על הקריטריונים המפורטים בנוהל לגבי מסלול א' ומסלול ב' (ראו תמצית הנוהל והנוהל עצמו).
 • אם מדובר בהקמה או בהרחבה של עסק באזור סיוע שאינו בעוטף עזה, לפחות 70% מהעובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך -
 • גברים בדואים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.
 • נשים בנות החברה הערבית, כולל נשים דרוזיות, בדואיות וצ'רקסיות.
 • חרדים - גברים ונשים שומרי מצוות, שמתקיימים לגביהם אחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • העובד או בת זוגו (או שניהם) למד/ה במוסד לימוד חרדי מוכר על ידי משרד החינוך.
  • מקומות הלימוד של ילדיהם עד גיל 18 הם מוסדות לימוד חרדיים.
  • העובד או בן זוגה של העובדת קיבל פטור משירות צבאי בהתאם לחוק, בשל השתייכותו לאוכלוסייה החרדית (או שיכל לקבל את הפטור ובחר לבצע שירות צבאי/אזרחי).
  • העובד למד בישיבה גבוהה או כולל חרדי הנתמך על ידי אגף מוסדות תורניים במשרד החינוך.
  • העובדת למדה במוסד חרדי להכשרת עובדי הוראה בפיקוח ותקצוב במשרד החינוך.
  • מקום המגורים של העובד/ת נמצא ברשימת יישובים ואזורים שבהם מתגוררת אוכלוסייה חרדית, רמת הומוגניות 1 לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למי שלא הוכח כי הם עונים על התנאים הקודמים לגבי פטור משירות צבאי ולימודים במוסד הנתמך על ידי משרד החינוך).
 • אנשים עם מוגבלויות (גברים ונשים) - מי שמתקיים לגביו אחד מאלה:
 • הורים יחידים - נשים וגברים העונים על אחד מאלה:

מספר העובדים החדשים שיש להעסיק

עסקים באזורי סיוע - אזורי עדיפות לאומית או תחום ירושלים (מסלול א')

 • בהקמה או בהרחבה של עסק הנמצא באזורי עדיפות לאומית או בתחום ירושלים, לפחות 70% מהעובדים החדשים יהיו מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (כפי שפורטו לפני כן).
  • בהקמת עסק על מבקש הסיוע להעסיק לפחות 5 עובדים חדשים מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, שיהוו לפחות 70% מכלל העובדים החדשים.
  • בהרחבת עסק על מבקש הסיוע להעסיק, בנוסף, לפחות 5 עובדים חדשים מהאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, שיהוו לפחות 70% מכלל העובדים החדשים.
  • בהעתקת עסק (העברה של עסק מאזור אחר בארץ לאזור סיוע), על מבקש הסיוע להעסיק לפחות את אותו מספר עובדים שהועסקו על ידו לפני ההעתקה, או 5 עובדים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.

עסקים בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה (מסלול ב')

 • לגבי עסק הנמצא בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה, העובדים החדשים יכולים להיות מתוך כלל האוכלוסייה.
  • בהקמת עסק על מבקש הסיוע להעסיק לפחות 2 עובדים חדשים.
  • בהרחבת עסק על מבקש הסיוע להעסיק, בנוסף, לפחות 2 עובדים חדשים.
  • בהעתקת עסק (העברה של עסק מאזור אחר בארץ לאזור שדרות ועוטף עזה), על מבקש הסיוע להעסיק לפחות את אותו מספר עובדים שהועסקו על ידו לפני ההעתקה, או 2 עובדים חדשים, לפי הגבוה מביניהם.
 • מי שמעסיק ביישובי עוטף עזה עובדים חדשים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך, עשוי לקבל סיוע בתנאים מיטיבים יותר (ראו מידע נוסף).

תהליך מימוש הזכות

 • מבקש הסיוע יגיש למרכז ההשקעות בקשה להשתתפות בתכנית. המסמכים הנלווים לבקשה יצורפו כשהם ערוכים וחתומים כדין.
 • יש לשלוח טופס בקשה ראשונית לדוא"ל .
 • עם קבלת הטופס, יישלחו פרטי התחברות למערכת לכתובת הדוא"ל האישית.
 • המשך התהליך מפורט בהוראת המנכ"ל ("הגשת הבקשה, בחינתה ואישורה").
 • מי שתאושר לו קבלת הסיוע יידרש להגיש כל 3 חודשים דו"ח רבעוני הכולל את הנתונים הרלוונטיים לעמידתו בתנאי האישור שקיבל, וכן כל מידע אחר בהתאם לצורך.

חשוב לדעת

 • מרכז ההשקעות עשוי לבטל את הסיוע שניתן במקרים הבאים:
  • מבקש הסיוע לא עמד בהתחייבות שלקח על עצמו או לא קיים הוראות שנקבעו.
  • מבקש הסיוע הורשע בפסק דין סופי וחלוט בבית משפט בישראל בעבירה על דיני הקניין הרוחני של מדינת ישראל.
  • מבקש הסיוע לא שיתף פעולה עם ביקורת המשרד.
  • מבקש הסיוע נכנס להליך של כינוס נכסים או פירוק.
  • מבקש הסיוע מסר נתונים כוזבים.
 • בנוסף לסיוע המפורט בדף זה, ניתן סיוע כספי לעסקים הקולטים עובדים מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (גם אם העסק אינו נמצא ביישובים שצוינו). למידע נוסף ראו סיוע מטעם משרד הכלכלה בקליטת עובדים עם מוגבלויות, עובדים ערבים, עובדים חרדים והורים יחידים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים