הקדמה:

עובד המתגורר לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה זכאי לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך
הזיכוי ניתן רק על מס המוטל על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, הכנסה מעסק לעצמאי, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו') ולא על מס המוטל על הכנסות אחרות (כמו שכר דירה או ריבית)
אם חלפה שנת המס, ניתן להגיש בקשה להחזר מס
תושבים המתגוררים ביישובי קו העימות זכאים גם למענק ביטחוני עבור בניית ממ"ד בדירתם

עובד המתגורר ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה זכאי לזיכוי ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, הכנסה מעסק לעצמאי, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו'), עד תקרה מסוימת. שיעור הזיכוי והתקרה משתנים מיישוב ליישוב.

 • משמעות הזיכוי היא כי גובה מס ההכנסה שעל העובד לשלם יוקטן בהתאם לגובה הזיכוי.
 • בכל מקרה המס המחושב לא יהיה נמוך מאפס ש"ח.
 • הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייו הוא באותו יישוב, ומוענקת לאחר שהשלים 12 חודשי מגורים ביישוב, רטרואקטיבית ליום תחילת מגוריו ביישוב.
 • תושב של יישוב שנכלל ברשימת הישובים בשנה מסוימת אך הוצא ממנה לאחר מכן עשוי להיות זכאי בתנאים מסוימים להמשך ההטבה במשך 2 שנות מס נוספות.

מי זכאי?

תושב יישוב הנכלל ברשימת היישובים המזכים בהטבה

 • עובד שהתגורר לפחות 12 חודשים ברציפות באחד מהיישובים המפורטים ברשימה שנקבעה לגבי אותה שנת מס (או בכמה מהם בתנאי שמשך תקופת המגורים הרציפה בהם היתה לפחות 12 חודשים), זכאי לזיכוי ממס הכנסה עבור אותה שנה. גובה הזיכוי והתקרה נקבעים בהתאם ליישוב.
  • אם העובד התגורר ביישוב במשך כל שנת המס הוא יהיה זכאי למלוא ההטבה.
  • אם העובד התגורר ביישוב רק בחלק משנת המס (למשל, הוא עבר להתגורר ביישוב באמצע השנה או עזב את היישוב במהלך השנה), הוא יהיה זכאי באותה שנה רק לחלק היחסי של ההטבה בהתאם למשך מגוריו ביישוב באותה שנה (וכל עוד התגורר לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב).
דוגמה
עובד שהתגורר ביישוב המזכה בהטבה במשך חצי שנה מתוך שנת מס מסוימת, יהיה זכאי למחצית הזיכוי ועד למחצית התקרה שזכאי להם מי שהתגורר כל השנה באותו יישוב.

תושב יישוב שהוצא מרשימת היישובים המזכים בהטבה

 • תושב של יישוב שהיה בשנת מס מסוימת ברשימת היישובים המזכים בהטבה, ולאחר מכן לא נכלל עוד ברשימת היישובים, יהיה זכאי להמשיך ולקבל את ההטבה בשנת המס שבה היישוב חדל לזכות בהטבה וגם בשנת המס שלאחריה, בתנאי שהוא עונה על 2 התנאים הבאים:
  1. הוא התגורר ביישוב במשך כל שנת המס האחרונה שבה נכלל היישוב ברשימת היישובים המזכים בהטבה.
  2. הוא מתגורר ביישוב במשך כל שנת המס שלגביה הוא מבקש את הזיכוי.

מי לא זכאי

 • עובד שהתגורר פחות מ-12 חודשים ברציפות ביישוב, לא יהיה זכאי כלל להטבה.
 • הזכאות ניתנת רק לרק מי שמרכז חייו הוא ביישוב המזכה. כך למשל, מי שעובד בתל-אביב ומתגורר בה בדירה שכורה, אך חוזר מדי סוף שבוע למשפחתו שבקריית שמונה, אינו זכאי להטבה.
הערת עריכה
החישוב לגבי יישובים שמזכים רק חצי שנה לדעתי לא הגיוני. כי יכול להיות שבחודש אחד לא יגיע לתקרה ובחודש אחר יעבור אותה, לכן התקרה צריכה להיות בחישוב חצי שנתי, כלומר שההטבה תינתן עד שמשכורתו הכוללת בששת החודשים הראשונים תגיע למחצית התקרה השנתית. ומה קורה עם עצמאי?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23:10, 31 בינואר 2019 (IST)

יישובים שההטבה ניתנת בהם

 • נכון לשנת 2020 נקבעו 3 סוגים של יישובים המזכים בהטבת מס:
  1. יישובים שניתנת בהם הטבה בתנאים קבועים במשך כל השנה- לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
  2. יישובים שניתנת בהם הטבה רק במחצית הראשונה של השנה (עד סוף יוני 2020). ביישובים אלה יהיו העובדים זכאים בכל חודש להטבה עד לתקרה חודשית של 1/12 מהתקרה השנתית וזאת במשך 6 חודשים (ינואר עד יוני)- לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה).
  3. יישובים שניתנת בהם הטבה בתנאים מסוימים במחצית הראשונה של השנה והטבה בשיעורים/תקרות נמוכים יותר במחצית השנייה של השנה- לרשימת היישובים (כולל שיעור ההטבה ותקרת ההטבה בכל אחת מהתקופות). ביישובים אלה:
   • מי שהיה תושב זכאי להטבה זו בשנת 2018, יהיה זכאי לתנאי ההטבה הגבוהים במחצית השנה הראשונה של השנה ולתנאים המופחתים במחצית השנייה.
   • מי שהפך רק בשנים 2020-2019 להיות תושב ביישוב המזכה בהטבה, יהיה זכאי למשך כל תקופת זכאותו לתנאי ההטבה הרשומים לגבי המחצית השנייה של השנה.
 • תושב אילת זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 242,520 ש"ח ברוטו, נכון לשנת 2020.
 • לרשימות היישובים שזיכו בהטבה בשנות המס הקודמות, ראו זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה בשנים קודמות.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לממש את הזכות רק לאחר שחלפו 12 חודשים מאז תחילת המגורים ביישוב.
 • עובד שהשלים 12 חודשי מגורים ביישוב במהלך שנת המס צריך למלא ולמסור למעסיק את הטפסים הבאים, לפני שמסתיימת שנת המס (לפני סוף חודש דצמבר):
  1. טופס 101 - בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 3 ("אני תושב/ת קבוע/ה בישוב מזכה") ולמלא את מועד תחילת המגורים בישוב ואת שמו.
  2. טופס אישור תושבות חתום על ידי הרשות המקומית.
 • עובד שהתחיל להתגורר ביישוב בשנת מס מסוימת והשלים את 12 חודשי המגורים לאחר שנת המס, יגיש לגבייה בקשה להחזר מס, שאליה יצרף את טופס אישור התושבות.
דוגמה
 • עובד שהתחיל להתגורר ביישוב בחודש מרץ 2019, השלים 12 חודשי מגורים רק במרץ 2020.
 • על העובד להגיש למעסיקו את הטפסים לאחר מרץ 2020 לצורך קבלת הזיכוי בתלוש המשכורת עוד במהלך 2020.
 • בנוסף עליו להגיש בקשה להחזר מס עבור שנת 2019 (שעבורה יקבל זיכוי יחסי בהתאם למספר חודשי המגורים שלו ביישוב באותה שנה- ראו הסבר מפורט בפסקה הבאה).

החזר מס לשנים קודמות

זכאות רטרואקטיבית ומעבר בין יישובים

 • הזכאות מוענקת בפועל רק לאחר שהעובד השלים 12 חודשי מגורים ביישוב, אך היא ניתנת רטרואקטיבית מיום תחילת מגוריו ביישוב.
דוגמה
עובד שהחל לגור ביישוב המזכה בהטבה ביום 01.01.2015, והשלים 12 חודשי מגורים ביישוב ב-01.01.2016, יהיה זכאי להטבה בדיעבד על כל שנת 2015.
 • הזכאות מוענקת גם אם בפועל עבר העובד להתגורר ביישוב באמצע השנה ולא בתחילתה (ובתנאי שהשלים 12 חודשי מגורים רצופים), כלומר השלים 12 חודשי מגורים בשנת המס שלאחר מכן.
  • במקרה כזה העובד יהיה זכאי לקבל את ההטבה רטרואקטיבית על שנת המס שבה עבר להתגורר ביישוב (הזכאות היא בחלק יחסי למשך המגורים שלו באותה שנה ביישוב). לשם כך יהיה עליו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה.
  • את ההטבה על שנת המס שבה השלים את 12 חודשי המגורים הוא יוכל לקבל דרך השכר השוטף באמצעות הגשת הטפסים המפורטים בסעיף הקודם ("תהליך מימוש הזכות") למעסיקו.
דוגמה
עובד שהחל לגור ביישוב המזכה בהטבה ביום 01.04.2014, והשלים 12 חודשי מגורים ביישוב ב-31.03.2015.
 • העובד היה זכאי לדרוש את ההטבה רק ב-01.04.2015 (לאחר השלמת 12 חודשי מגורים ביישוב).
 • העובד יכל לקבל את ההטבה רטרואקטיבית גם עבור שנת 2014 באופן הבא:
  • מכיוון שבמהלך שנת 2014 הוא התגורר ביישוב רק 9 חודשים (שהם 3/4 שנה), הוא היה זכאי ל-3/4 מהזיכוי השנתי הניתן באותו יישוב.
  • לשם כך היה עליו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה, שכן שנת המס הסתיימה כבר. ניתן לעשות זאת בתוך 6 שנים מסיום שנת המס.
 • עבור שנת 2015 הוא קיבל זיכוי לפי משך המגורים שלו ביישוב.
  • אם התגורר ביישוב עד סוף 2015 הוא קיבל את מלוא הזיכוי ממס שניתן לאותו יישוב.
  • אם התגורר רק בחלק מהשנה, קיבל רק את החלק היחסי. למשל אם ב-01.04.2015 (לאחר שהשלים שנת מגורים ביישוב) עבר מהיישוב ליישוב אחר שאינו מזכה בהטבה, הוא היה זכאי ל-1/4 מהזיכוי שניתן ביישוב (מכיוון שהתגורר ביישוב רק 3 חודשים שהם רבע שנה).
  • לשם כך הוא יכל להגיש את המסמכים למעסיקו ולקבל את ההטבה כבר בתלוש השכר מבלי להמתין לסוף השנה.
 • בכל מקרה, העובד יכל להגיש את הבקשה להחזר מס עבור שנת 2014 ואת הבקשה לזיכוי למעסיק עבור שנת 2015 רק לאחר השלמת 12 חודשי מגורים, כלומר לכל המוקדם ב-01.04.2015.
 • עובד שהתגורר ביישוב הנכלל ברשימת היישובים שמעניקים זיכוי, ועבר להתגורר ביישוב אחר, שגם הוא ברשימת היישובים המזכים, יהיה זכאי לזיכוי ממס אם השלים 12 חודשי מגורים במצטבר בשני היישובים, גם אם בכל אחד מהם בנפרד הוא התגורר פחות משנה.
דוגמה
עובד שהתגורר 4 חודשים ביישוב המזכה בהטבה בשיעור של 11% ולאחר מכן עבר להתגורר במשך 8 חודשים ביישוב אחר המזכה בהטבה באותו שיעור, יהיה זכאי לזיכוי של 11% רטרואקטיבית החל מיום תחילת מגוריו ביישוב הראשון.
 • אם גובה הזיכוי בשני היישובים שונה, העובד יהיה זכאי לחלק היחסי של הזיכוי לפי תקופת מגוריו בכל יישוב.
דוגמה
עובד שהתגורר במשך 3 חודשים ביישוב שניתן עבורו זיכוי של 10%, ועבר להתגורר במשך 9 חודשים ביישוב שניתן עבורו זיכוי של 14%, יהיה זכאי לזיכוי בדיעבד מיום תחילת מגוריו ביישוב הראשון. שווי הזיכוי יהיה יחסי לתקופת מגוריו בכל אחד מהיישובים, כלומר הוא יהיה זכאי ל-1/4 מהזיכוי השנתי הניתן ביישוב הראשון ול-3/4 מהזיכוי השנתי הניתן ביישוב השני.
הערת עריכה
בהתאם למייל מרשות המסים מיום 5.1.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:22, 6 ביוני 2016 (IDT)

דוגמאות לזיכוי

אזהרה
הדוגמאות להמחשה בלבד
הדוגמאות להלן נכונות לשנת 2015, ונועדו להמחשה בלבד של דרך חישוב הזיכוי
דוגמה
 • שכרו החודשי של עובד היה 20,000 ש"ח. סה"כ הכנסותיו השנתיות של העובד היו 240,000 ש"ח (20,000 ש"ח לחודש X‏ 12 חודשים בשנה). הפרשות העובד לפנסיה הסתכמו ב-13,200 ש"ח, שהם 5.5% משכר העבודה, ובנוסף הוא זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי.
 • עובד רגיל שאינו גר ביישוב המקנה זיכוי ממס הכנסה, היה חייב במס הכנסה שנתי בסך 39,085.10 ש"ח (נכון לשנת 2015). לפרטים נוספים ראו חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים.
 • אם העובד היה תושב באחד היישובים המזכים בזיכוי ממס, יש להפחית מהמס שחושב את הזיכוי בהתאם ליישוב, בו הוא גר, לדוגמא:
  • תושב חניתה היה זכאי לזיכוי של 11% מההכנסה ועד לתקרת הכנסה של 168,000 ש"ח באותה שנה. מכיוון שהכנסתו של העובד עלתה על התקרה, הוא קיבל זיכוי של 11% מ-168,000 ש"ח, שהם 18,480 ש"ח (11% X‏ 168,000 ש"ח). כלומר ממס ההכנסה שחושב (39,085.10 ש"ח) הופחת הזיכוי (18,480 ש"ח). סה"כ המס שהעובד שילם כתושב חניתה היה 20,605.10 ש"ח.
  • תושב מצפה רמון היה זכאי לזיכוי של 18% מההכנסה ועד לתקרת הכנסה של 222,000 ש"ח. מכיוון שהכנסתו של העובד עלתה על התקרה, הוא קיבל זיכוי בסך 18% מ-222,000 ש"ח, שהם 39,960 ש"ח (18% X‏ 222,000 ש"ח). כלומר ממס ההכנסה שחושב (39,085.10 ש"ח) הופחת הזיכוי (39,960 ש"ח). מכיוון שגובה הזיכוי היה גבוה מסכום המס המקורי, סכום המס שהעובד נדרש לשלם היה 0 ש"ח.
דוגמה
 • שכרו החודשי של עובד היה 7,000 ש"ח. בנוסף הוא קיבל הוצאות נסיעה בסך 300 ש"ח בחודש. סה"כ הכנסותיו השנתיות של העובד היו 87,600 ש"ח (7,300 ש"ח לחודש X‏ 12 חודשים בשנה). הפרשות העובד לפנסיה הסתכמו ב-4,620 ש"ח, שהם 5.5% משכר העבודה. ובנוסף הוא היה זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי.
 • עובד רגיל שלא גר ביישוב המקנה זיכוי ממס הכנסה, היה חייב במס הכנסה שנתי בסך 2,231 ש"ח (נכון לשנת 2015). לפרטים נוספים ראו חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים.
 • אם העובד היה תושב באחד מהיישובים המזכים בזיכוי ממס, הופחת מהמס שחושב הזיכוי, בהתאם ליישוב שבו הוא גר. לדוגמה:
  • תושב חניתה היה זכאי לזיכוי בגובה 11% מההכנסה, שהם 9,636 ש"ח בשנה (11% X‏ 87,600). כלומר מתוך המס המקורי שהיה עליו לשלם (2,231 ש"ח) הופחת הזיכוי (9,636 ש"ח). מכיוון שגובה הזיכוי היה גבוה מסכום המס המקורי, סכום המס שהעובד נדרש לשלם היה 0 ש"ח.
  • תושב מצפה רמון היה זכאי לזיכוי של 18% ממס הכנסה, שהם 15,768 ש"ח (18% X‏ 87,600). מכיוון שגובה הזיכוי היה גבוה מסכום המס המקורי, סכום המס שהעובד נדרש לשלם היה 0 ש"ח.

חשוב לדעת

 • הזיכוי ניתן רק על מס המוטל על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, הכנסה מעסק לעצמאי, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו') ולא על מס המוטל על הכנסות אחרות (כמו שכר דירה או ריבית).
 • תושבים המתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור בניית ממ"ד בדירתם. למידע נוסף ראו מענק ביטחוני לבניית ממ"ד לתושבי קו העימות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • בג"ץ 8300/02 (באתר נבו) בנושא קביעת קריטריונים להטבת מס ליישובים בפריפריה

הרחבות ופרסומים