תושבים שמתגוררים לפחות 12 חודשים רצופים ביישוב מתוך רשימת יישובים שנקבעת מדי שנה זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך
הזיכוי ניתן על מס שמוטל על הכנסה מיגיעה אישית בלבד ולא על מס שמוטל על הכנסות אחרות
אם שנת המס הסתיימה ניתן להגיש בקשה להחזר מס
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן

תושבים שמתגוררים ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה זכאים לזיכוי ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, הכנסה מעסק לעצמאים, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו'), עד תקרה מסוימת.

 • שיעור הזיכוי והתקרה משתנים מיישוב ליישוב.
 • התקרה היא שנתית, כלומר היא מחושבת על בסיס מלוא ההכנסות בכל השנה.
 • משמעות הזיכוי היא כי גובה מס ההכנסה שעליהם לשלם יוקטן בהתאם לגובה הזיכוי.
 • בכל מקרה המס שמחושב לא יהיה נמוך מ-0 ₪.
 • זכאים להטבה תושבים שמרכז חייהם באותו יישוב, אחרי שהשלימו 12 חודשי מגורים ביישוב (הזכאות ניתנת רטרואקטיבית ליום תחילת מגוריהם ביישוב).
 • תושבים של יישוב שנכלל ברשימת היישובים בשנה מסוימת אך הוצא ממנה לאחר מכן עשויים להיות זכאים בתנאים מסוימים להמשך ההטבה במשך 2 שנות מס נוספות.
שימו לב
תושבים שפונו מבתיהם בעקבות מלחמת חרבות ברזל והתגוררו ביישובים שמקנים הטבת מס, ייהנו מהטבת המס גם בשנת 2024. למידע נוסף ראו הודעת רשות המסים.

מי זכאי?

תושבי יישוב שנכלל ברשימת היישובים המזכים בהטבה

 • מי שהתגוררו לפחות 12 חודשים ברציפות באחד מהיישובים שמפורטים ברשימה שנקבעה לגבי אותה שנת מס (או בכמה מהם בתנאי שתקופת המגורים הרציפה בהם הייתה לפחות 12 חודשים), זכאים לזיכוי ממס הכנסה עבור אותה שנה. גובה הזיכוי והתקרה נקבעים בהתאם ליישוב.
  • מי שהתגוררו ביישוב במשך כל שנת המס יהיו זכאים למלוא ההטבה.
  • מי שהתגוררו ביישוב רק בחלק משנת המס (למשל, אם עברו להתגורר ביישוב באמצע השנה או עזבו את היישוב במהלך השנה), יהיו זכאים באותה שנה רק לחלק היחסי של ההטבה בהתאם למשך מגוריהם ביישוב באותה שנה (וכל עוד התגוררו לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב).
דוגמה
עובד שהתגורר ביישוב שמזכה בהטבה במשך חצי שנה מתוך שנת מס מסוימת יהיה זכאי למחצית הזיכוי ועד למחצית התקרה שזכאי להם מי שהתגורר כל השנה באותו יישוב.

תושבי יישוב שהוצא מרשימת היישובים המזכים בהטבה

 • תושבי יישוב שהיה בשנת מס מסוימת ברשימת היישובים שמזכים בהטבה ולאחר מכן לא נכלל יותר ברשימה יהיו זכאים להמשיך ולקבל את ההטבה בשנת המס שבה היישוב חדל לזכות בהטבה וגם בשנת המס שאחריה, בתנאי שהם עונים על 2 התנאים הבאים:
  1. הם התגוררו ביישוב במשך כל שנת המס האחרונה שבה נכלל היישוב ברשימת היישובים המזכים בהטבה.
  2. הם התגוררו ביישוב במשך כל שנת המס שלגביה הם מבקשים את הזיכוי.
 • אם היישוב יוחזר לרשימת היישובים המזכים בשנת המס שלאחר השנה שבה הוצא מהרשימה, תושבי היישוב לא יהיו זכאים להטבה באותה שנת מס.

מי לא זכאי

 • מי שהתגוררו פחות מ-12 חודשים ברציפות ביישוב לא יהיו זכאים להטבה.
 • הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייהם הוא ביישוב המזכה. כך למשל, מי שעובדים בתל-אביב ומתגוררים בה בדירה שכורה וחוזרים מדי סוף שבוע למשפחתם בקריית שמונה, אינם זכאים להטבה.

יישובים שההטבה ניתנת בהם

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לממש את הזכות רק אחרי שעברו 12 חודשים מאז תחילת המגורים ביישוב.

עובדים שכירים

 • עובדים שהשלימו 12 חודשי מגורים ביישוב במהלך שנת המס צריכים למלא ולמסור למעסיק את הטפסים הבאים לפני שמסתיימת שנת המס (לפני סוף דצמבר):
  1. טופס 101 - בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 3 ("אני תושב/ת קבוע/ה בישוב מזכה") ולמלא את מועד תחילת המגורים בישוב ואת שמו.
  2. טופס אישור תושבות חתום על-ידי הרשות המקומית.
 • עובדים שהתחילו להתגורר ביישוב במהלך שנת המס והשלימו 12 חודשים אחרי ששנת המס הסתיימה יגישו עבורה בקשה להחזר מס, שאליה יצרפו את טופס אישור התושבות.
דוגמה
 • עובדת שהתחילה להתגורר ביישוב בחודש מרץ 2023, השלימה 12 חודשי מגורים רק במרץ 2024.
 • על העובדת להגיש למעסיק את הטפסים אחרי מרץ 2024 כדי לקבל זיכוי בתלוש המשכורת כבר במהלך 2024.
 • בנוסף, עליה להגיש בקשה להחזר מס עבור שנת 2023. היא תוכל לקבל זיכוי יחסי בהתאם למספר חודשי המגורים שלה ביישוב בשנה זו (ראו הסבר על זכאות רטרואקטיבית בהמשך).

עצמאים ותושבים שאינם עובדים

החזר מס לשנים קודמות

זכאות רטרואקטיבית ומעבר בין יישובים

 • ההטבה ניתנת בפועל רק אחרי שהתושבים השלימו 12 חודשי מגורים ביישוב, אך הם יקבלו אותה רטרואקטיבית מיום תחילת מגוריהם ביישוב.
דוגמה
עובדת שעברה להתגורר ביישוב מזכה ב-01.01.2015 והשלימה 12 חודשי מגורים ביישוב ב-01.01.2016 הייתה זכאית להטבה בדיעבד על כל שנת 2015.
 • הזכאות ניתנת גם אם התושבים עברו להתגורר ביישוב באמצע השנה ולא בתחילתה (ובתנאי שהשלימו 12 חודשי מגורים רצופים), כלומר השלימו 12 חודשי מגורים בשנת המס שלאחר מכן.
  • במקרה כזה הם יהיו זכאים לקבל את ההטבה רטרואקטיבית על שנת המס שבה עברו להתגורר ביישוב (הזכאות היא בחלק יחסי למשך המגורים שלהם באותה שנה ביישוב). לשם כך יהיה עליהם להגיש בקשה להחזר מס הכנסה.
  • את ההטבה על שנת המס שבה השלימו את 12 חודשי המגורים הם יוכלו לקבל דרך השכר השוטף באמצעות הגשת הטפסים המפורטים בסעיף הקודם ("תהליך מימוש הזכות") למעסיק (אם מדובר בשכירים) או באמצעות הגשת דוח שנתי ובקשה להחזר למי שאינם שכירים.
דוגמה
עובד שעבר להתגורר ביישוב מזכה ב-01.04.2014, והשלים 12 חודשי מגורים ביישוב ב-31.03.2015.
 • העובד היה זכאי לדרוש את ההטבה רק ב-01.04.2015 (אחרי שהשלים 12 חודשי מגורים ביישוב).
 • העובד יכול היה לקבל את ההטבה רטרואקטיבית גם עבור שנת 2014 באופן הבא:
  • בשנת 2014 הוא התגורר ביישוב רק 9 חודשים (שהם 3/4 שנה) לכן הוא היה זכאי ל-3/4 מהזיכוי השנתי שניתן באותו יישוב.
  • לשם כך היה עליו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה שכן שנת המס הסתיימה. הוא היה רשאי לעשות זאת בתוך 6 שנים מסיום שנת המס.
 • עבור שנת 2015 הוא קיבל זיכוי לפי משך המגורים שלו ביישוב.
  • אם התגורר ביישוב עד סוף 2015 הוא קיבל את מלוא הזיכוי ממס שניתן לאותו יישוב.
  • אם ב-01.04.2015 (אחרי שהשלים שנת מגורים ביישוב) הוא עבר ליישוב אחר שלא מזכה בהטבה, הוא היה זכאי ל-1/4 מהזיכוי שניתן ביישוב (כי התגורר ביישוב רק 3 חודשים שהם 1/4 שנה).
  • לשם כך הוא היה יכול להגיש את המסמכים למעסיק ולקבל את ההטבה כבר בתלוש השכר מבלי להמתין לסוף השנה.
 • בכל מקרה, העובד היה יכול להגיש את הבקשה להחזר מס עבור שנת 2014 ואת הבקשה לזיכוי למעסיק עבור שנת 2015 רק אחרי שהשלים 12 חודשי מגורים, כלומר לכל המוקדם ב-01.04.2015.
 • מי שהתגוררו ביישוב שנכלל ברשימת היישובים המזכים ועברו להתגורר ביישוב אחר שגם מופיע ברשימת היישובים המזכים, יהיו זכאים לזיכוי ממס אם השלימו 12 חודשי מגורים במצטבר בשני היישובים, גם אם התגוררו פחות משנה בכל אחד מהיישובים בנפרד.
דוגמה
עובדת שהתגוררה 4 חודשים ביישוב שמזכה בהטבה בשיעור 11% ולאחר מכן עברה להתגורר במשך 8 חודשים ביישוב אחר שמזכה בהטבה באותו שיעור, זכאית לזיכוי בשיעור 11% רטרואקטיבית החל מיום תחילת מגוריה ביישוב הראשון.
 • אם גובה הזיכוי בשני היישובים שונה, התושבים יהיו זכאים לחלק היחסי של הזיכוי לפי תקופת מגוריהם בכל יישוב.
דוגמה
עובד שהתגורר 3 חודשים ביישוב שניתן עבורו זיכוי בשיעור 10% ועבר להתגורר במשך 9 חודשים ביישוב שניתן עבורו זיכוי בשיעור 14%, זכאי לזיכוי בדיעבד מיום תחילת מגוריו ביישוב הראשון. שווי הזיכוי יהיה יחסי לתקופת מגוריו בכל אחד מהיישובים, כלומר הוא יהיה זכאי ל-1/4 מהזיכוי השנתי שניתן ביישוב הראשון ול-3/4 מהזיכוי השנתי שניתן ביישוב השני.

דוגמאות לזיכוי

דוגמה
 • עובד משתכר 8,100 ₪ בחודש. בנוסף הוא מקבל הוצאות נסיעה בסך 300 ₪ בחודש. סך כל הכנסותיו השנתיות: 100,800 ₪ (8,400 ₪ לחודש X‏ 12 חודשים בשנה).
 • העובד חייב במס הכנסה שנתי בסך 10,747.2 ₪ (לפני כל הזיכויים). להסבר על אופן החישוב ראו חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים.
 • הפרשות העובד לביטוח פנסיוני מסתכמות ב-5,832 ₪, שהם 6% משכר העבודה. בנוסף הוא זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי.
 • העובד מתגורר ביישוב שמזכה בהטבה בשיעור 11% מההכנסה, שהם 11,088 ₪ בשנה (11% X‏ 100,800).
 • מתוך המס שעליו לשלם יופחת הזיכוי (11,088 ₪). מכיוון שהזיכוי גבוה מסכום המס המקורי, סכום המס שהעובד נדרש לשלם הוא 0 ₪.
דוגמה
 • שכרו החודשי של עובד היה 20,000 ₪. סה"כ הכנסותיו השנתיות של העובד היו 240,000 ₪ (20,000 ₪ לחודש X‏ 12 חודשים בשנה). הפרשות העובד לפנסיה הסתכמו ב-14,400 ₪, שהם 6% משכר העבודה. בנוסף הוא היה זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי.
 • עובד שלא התגורר ביישוב מזכה היה חייב באותה שנה במס הכנסה שנתי בסך 36,366.6 ₪.
 • אם העובד היה תושב באחד מהיישובים המזכים, מהמס שחושב לו הופחת הזיכוי בהתאם ליישוב שבו הוא גר, למשל:
  • תושב יישוב שזיכה בהטבה בשיעור 11% מהכנסה עד לתקרה שנתית של 168,000 ₪ (באותה שנה). הכנסתו מעבודה עלתה על התקרה ולכן הוא קיבל זיכוי של 11% מ-168,000 ₪, שהם 18,480 ₪ (11% X‏ 168,000 ₪). ממס ההכנסה שחושב לו (36,366.6 ₪) הופחת הזיכוי (18,480 ₪). סכום המס שהעובד שילם כתושב היישוב המזכה היה 17,886.6 ₪.
  • תושב יישוב שזיכה בהטבה בשיעור 18% מהכנסה עד לתקרה של 222,000 ₪ באותה שנה. הכנסתו מעבודה עלתה על התקרה ולכן הוא קיבל זיכוי בסך 18% מ-222,000 ₪, שהם 39,960 ₪ (18% X‏ 222,000 ₪). ממס ההכנסה שחושב לו (36,366.6 ₪) הופחת הזיכוי (39,960 ₪). מכיוון שגובה הזיכוי היה גבוה מסכום המס המקורי, סכום המס שהעובד נדרש לשלם היה 0 ₪.

חשוב לדעת

 • הזיכוי ניתן רק על מס שמוטל על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, הכנסה מעסק לעצמאים, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו') ולא על מס שמוטל על הכנסות אחרות (כמו שכר דירה או ריבית).
 • שכירים שעוברים מיישוב שמזכה בהטבה ליישוב שלא מופיע ברשימת היישובים המזכים יגישו למעסיק טופס 101 נוסף, שבו לא יסמנו את המשבצת "אני תושב/ת קבוע/ה בישוב מזכה".
 • תושבים שמתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק עבור בניית ממ"ד בדירתם. למידע נוסף ראו מענק ביטחוני לבניית ממ"ד לתושבי קו העימות.
 • מי שעוברים דירה זכאים לזכויות נוספות. למידע נוסף ראו מדריך למעבר דירה.

שאלות נפוצות

אילו מסמכים אני צריך להגיש כדי להוכיח שהתגוררתי ביישוב מסוים 12 חודשים?

יש צורך בטופס אישור תושבות חתום על ידי הרשות המקומית.

האם כל היישובים ברשימה זכאים לאותה הנחה? איך נקבע השיעור?

שיעורי ההטבה (וסכומי ההכנסה המירביים שההטבה ניתנת עליהם) משתנים בין היישובים ונקבעים לפי הוראות החוק (פקודת מס הכנסה).

היישוב שלי נמצא בפריפריה אך לא נכלל ברשימה. מדוע?

רשימת היישובים נקבעת לפי נתונים כמו המרחק של היישוב מהגבול וממרכז הארץ, מספר התושבים ביישוב והרמה הכלכלית שלהם. ייתכן שהיישוב שלך לא עונה על הקריטריונים.

היישוב שלי הוצא מהרשימה. מדוע?

רשימת היישובים מתעדכנת מדי שנה בהתאם לפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • בג"ץ 8300/02 (באתר נבו) בנושא קביעת קריטריונים להטבת מס ליישובים בפריפריה

הרחבות ופרסומים