הקדמה:

תושבים המתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך
הזיכוי ניתן רק על מס המוטל על הכנסה מיגיעה אישית ולא על מס המוטל על הכנסות אחרות
אם חלפה שנת המס, ניתן להגיש בקשה להחזר מס
תושבים המתגוררים ביישובי קו העימות זכאים גם למענק ביטחוני עבור בניית ממ"ד בדירתם

תושבים המתגוררים ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה זכאים לזיכוי ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, הכנסה מעסק לעצמאים, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו'), עד תקרה מסוימת. שיעור הזיכוי והתקרה משתנים מיישוב ליישוב.

 • משמעות הזיכוי היא כי גובה מס ההכנסה שעליהם לשלם יוקטן בהתאם לגובה הזיכוי.
 • בכל מקרה המס המחושב לא יהיה נמוך מ-0 ש"ח.
 • הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייהם הוא באותו יישוב, ומוענקת לאחר שהשלים 12 חודשי מגורים ביישוב, רטרואקטיבית ליום תחילת מגוריהם ביישוב.
 • תושבים של יישוב שנכלל ברשימת הישובים בשנה מסוימת אך הוצא ממנה לאחר מכן עשויים להיות זכאים בתנאים מסוימים להמשך ההטבה במשך 2 שנות מס נוספות.

מי זכאי?

תושבי יישוב הנכלל ברשימת היישובים המזכים בהטבה

 • מי שהתגוררו לפחות 12 חודשים ברציפות באחד מהיישובים המפורטים ברשימה שנקבעה לגבי אותה שנת מס (או בכמה מהם בתנאי שתקופת המגורים הרציפה בהם הייתה לפחות 12 חודשים), זכאים לזיכוי ממס הכנסה עבור אותה שנה. גובה הזיכוי והתקרה נקבעים בהתאם ליישוב.
  • מי שהתגוררו ביישוב במשך כל שנת המס יהיו זכאים למלוא ההטבה.
  • מי שהתגוררו ביישוב רק בחלק משנת המס (למשל, אם עברו להתגורר ביישוב באמצע השנה או עזבו את היישוב במהלך השנה), יהיו זכאים באותה שנה רק לחלק היחסי של ההטבה בהתאם למשך מגוריהם ביישוב באותה שנה (וכל עוד התגוררו לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב).
דוגמה
עובד שהתגורר ביישוב המזכה בהטבה במשך חצי שנה מתוך שנת מס מסוימת, יהיה זכאי למחצית הזיכוי ועד למחצית התקרה שזכאי להם מי שהתגורר כל השנה באותו יישוב.

תושבי יישוב שהוצא מרשימת היישובים המזכים בהטבה

 • תושבים של יישוב שהיה בשנת מס מסוימת ברשימת היישובים המזכים בהטבה, ולאחר מכן לא נכלל עוד ברשימת היישובים, יהיו זכאים להמשיך ולקבל את ההטבה בשנת המס שבה היישוב חדל לזכות בהטבה וגם בשנת המס שלאחריה, בתנאי שהם עונים על 2 התנאים הבאים:
  1. הם התגוררו ביישוב במשך כל שנת המס האחרונה שבה נכלל היישוב ברשימת היישובים המזכים בהטבה.
  2. הם התגוררו ביישוב במשך כל שנת המס שלגביה הם מבקשים את הזיכוי.

מי לא זכאי

 • מי שהתגוררו פחות מ-12 חודשים ברציפות ביישוב, לא יהיו זכאים להטבה.
 • הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייהם הוא ביישוב המזכה. כך למשל, מי שעובדים בתל-אביב ומתגוררים בה בדירה שכורה, אך חוזרים מדי סוף שבוע למשפחתם בקריית שמונה, אינם זכאים להטבה.
הערת עריכה
החישוב לגבי יישובים שמזכים רק חצי שנה לדעתי לא הגיוני. כי יכול להיות שבחודש אחד לא יגיע לתקרה ובחודש אחר יעבור אותה, לכן התקרה צריכה להיות בחישוב חצי שנתי, כלומר שההטבה תינתן עד שמשכורתו הכוללת בששת החודשים הראשונים תגיע למחצית התקרה השנתית. ומה קורה עם עצמאי?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 23:10, 31 בינואר 2019 (IST)

יישובים שההטבה ניתנת בהם

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לממש את הזכות רק לאחר שחלפו 12 חודשים מאז תחילת המגורים ביישוב.

עובדים שכירים

 • עובדים שהשלימו 12 חודשי מגורים ביישוב במהלך שנת המס צריכים למלא ולמסור למעסיק את הטפסים הבאים, לפני שמסתיימת שנת המס (לפני סוף חודש דצמבר):
  1. טופס 101 - בסעיף ח' יש לסמן ב- √ את משבצת מס' 3 ("אני תושב/ת קבוע/ה בישוב מזכה") ולמלא את מועד תחילת המגורים בישוב ואת שמו.
  2. טופס אישור תושבות חתום על-ידי הרשות המקומית.
 • עובדים שהתחילו להתגורר ביישוב בשנת מס מסוימת והשלימו את 12 חודשי המגורים לאחר שנת המס, יגישו לגבייה בקשה להחזר מס, שאליה יצרפו את טופס אישור התושבות.
דוגמה
 • עובדת שהתחילה להתגורר ביישוב בחודש מרץ 2020, השלימה 12 חודשי מגורים רק במרץ 2021.
 • על העובדת להגיש למעסיק את הטפסים לאחר מרץ 2021 לצורך קבלת הזיכוי בתלוש המשכורת עוד במהלך 2021.
 • בנוסף, עליה להגיש בקשה להחזר מס עבור שנת 2020 (שעבורה תקבל זיכוי יחסי בהתאם למספר חודשי המגורים שלה ביישוב באותה שנה- ראו הסבר מפורט בפסקה הבאה).

עצמאים ותושבים אחרים שאינם עובדים שכירים

החזר מס לשנים קודמות

זכאות רטרואקטיבית ומעבר בין יישובים

 • הזכאות מוענקת בפועל רק לאחר שהתושבים השלימו 12 חודשי מגורים ביישוב, אך היא ניתנת רטרואקטיבית מיום תחילת מגוריהם ביישוב.
דוגמה
עובד שהחל לגור ביישוב המזכה בהטבה ביום 01.01.2015, והשלים 12 חודשי מגורים ביישוב ב-01.01.2016, יהיה זכאי להטבה בדיעבד על כל שנת 2015.
 • הזכאות מוענקת גם אם התושבים עברו להתגורר ביישוב באמצע השנה ולא בתחילתה (ובתנאי שהשלימו 12 חודשי מגורים רצופים), כלומר השלימו 12 חודשי מגורים בשנת המס שלאחר מכן.
  • במקרה כזה הם יהיו זכאים לקבל את ההטבה רטרואקטיבית על שנת המס שבה עברו להתגורר ביישוב (הזכאות היא בחלק יחסי למשך המגורים שלהם באותה שנה ביישוב). לשם כך יהיה עליהם להגיש בקשה להחזר מס הכנסה.
  • את ההטבה על שנת המס שבה השלימו את 12 חודשי המגורים הם יוכלו לקבל דרך השכר השוטף באמצעות הגשת הטפסים המפורטים בסעיף הקודם ("תהליך מימוש הזכות") למעסיק (אם מדובר בשכירים) או באמצעות הגשת דוח שנתי ובקשה להחזר למי שאינם שכירים.
דוגמה
עובד שהחל לגור ביישוב המזכה בהטבה ביום 01.04.2014, והשלים 12 חודשי מגורים ביישוב ב-31.03.2015.
 • העובד היה זכאי לדרוש את ההטבה רק ב-01.04.2015 (לאחר השלמת 12 חודשי מגורים ביישוב).
 • העובד יכןל היה לקבל את ההטבה רטרואקטיבית גם עבור שנת 2014 באופן הבא:
  • מכיוון שבמהלך שנת 2014 הוא התגורר ביישוב רק 9 חודשים (שהם 3/4 שנה), הוא היה זכאי ל-3/4 מהזיכוי השנתי הניתן באותו יישוב.
  • לשם כך היה עליו להגיש בקשה להחזר מס הכנסה, שכן שנת המס הסתיימה כבר. ניתן לעשות זאת בתוך 6 שנים מסיום שנת המס.
 • עבור שנת 2015 הוא קיבל זיכוי לפי משך המגורים שלו ביישוב.
  • אם התגורר ביישוב עד סוף 2015 הוא קיבל את מלוא הזיכוי ממס שניתן לאותו יישוב.
  • אם התגורר רק בחלק מהשנה, קיבל רק את החלק היחסי. למשל אם ב-01.04.2015 (לאחר שהשלים שנת מגורים ביישוב) עבר מהיישוב ליישוב אחר שאינו מזכה בהטבה, הוא היה זכאי ל-1/4 מהזיכוי שניתן ביישוב (מכיוון שהתגורר ביישוב רק 3 חודשים שהם רבע שנה).
  • לשם כך הוא יכל להגיש את המסמכים למעסיקו ולקבל את ההטבה כבר בתלוש השכר מבלי להמתין לסוף השנה.
 • בכל מקרה, העובד יכול להגיש את הבקשה להחזר מס עבור שנת 2014 ואת הבקשה לזיכוי למעסיק עבור שנת 2015 רק לאחר השלמת 12 חודשי מגורים, כלומר לכל המוקדם ב-01.04.2015.
 • מי שהתגוררו ביישוב הנכלל ברשימת היישובים שמעניקים זיכוי, ועברו להתגורר ביישוב אחר שגם הוא ברשימת היישובים המזכים, יהיו זכאים לזיכוי ממס אם השלימו 12 חודשי מגורים במצטבר בשני היישובים, גם אם התגוררו פחות משנה בכל אחד מהיישובים בנפרד.
דוגמה
עובדת שהתגוררה 4 חודשים ביישוב המזכה בהטבה בשיעור של 11% ולאחר מכן עברה להתגורר במשך 8 חודשים ביישוב אחר המזכה בהטבה באותו שיעור, תהיה זכאית לזיכוי של 11% רטרואקטיבית החל מיום תחילת מגוריה ביישוב הראשון.
 • אם גובה הזיכוי בשני היישובים שונה, התושבים יהיו זכאים לחלק היחסי של הזיכוי לפי תקופת מגוריהם בכל יישוב.
דוגמה
עובד שהתגורר במשך 3 חודשים ביישוב שניתן עבורו זיכוי של 10%, ועבר להתגורר במשך 9 חודשים ביישוב שניתן עבורו זיכוי של 14%, יהיה זכאי לזיכוי בדיעבד מיום תחילת מגוריו ביישוב הראשון. שווי הזיכוי יהיה יחסי לתקופת מגוריו בכל אחד מהיישובים, כלומר הוא יהיה זכאי ל-1/4 מהזיכוי השנתי הניתן ביישוב הראשון ול-3/4 מהזיכוי השנתי הניתן ביישוב השני.
הערת עריכה
בהתאם למייל מרשות המסים מיום 5.1.2016
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:22, 6 ביוני 2016 (IDT)

דוגמאות לזיכוי

אזהרה
הדוגמאות להמחשה בלבד
הדוגמאות להלן נכונות לשנת 2015, ונועדו להמחשה בלבד של דרך חישוב הזיכוי
דוגמה
 • שכרו החודשי של עובד היה 20,000 ש"ח. סה"כ הכנסותיו השנתיות של העובד היו 240,000 ש"ח (20,000 ש"ח לחודש X‏ 12 חודשים בשנה). הפרשות העובד לפנסיה הסתכמו ב-13,200 ש"ח, שהם 5.5% משכר העבודה, ובנוסף הוא זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי.
 • עובד רגיל שאינו גר ביישוב המקנה זיכוי ממס הכנסה, היה חייב במס הכנסה שנתי בסך 39,085.10 ש"ח (נכון לשנת 2015). לפרטים נוספים ראו חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים.
 • אם העובד היה תושב באחד היישובים המזכים בזיכוי ממס, יש להפחית מהמס שחושב את הזיכוי בהתאם ליישוב, בו הוא גר, לדוגמא:
  • תושב חניתה היה זכאי לזיכוי של 11% מההכנסה ועד לתקרת הכנסה של 168,000 ש"ח באותה שנה. מכיוון שהכנסתו של העובד עלתה על התקרה, הוא קיבל זיכוי של 11% מ-168,000 ש"ח, שהם 18,480 ש"ח (11% X‏ 168,000 ש"ח). כלומר ממס ההכנסה שחושב (39,085.10 ש"ח) הופחת הזיכוי (18,480 ש"ח). סה"כ המס שהעובד שילם כתושב חניתה היה 20,605.10 ש"ח.
  • תושב מצפה רמון היה זכאי לזיכוי של 18% מההכנסה ועד לתקרת הכנסה של 222,000 ש"ח. מכיוון שהכנסתו של העובד עלתה על התקרה, הוא קיבל זיכוי בסך 18% מ-222,000 ש"ח, שהם 39,960 ש"ח (18% X‏ 222,000 ש"ח). כלומר ממס ההכנסה שחושב (39,085.10 ש"ח) הופחת הזיכוי (39,960 ש"ח). מכיוון שגובה הזיכוי היה גבוה מסכום המס המקורי, סכום המס שהעובד נדרש לשלם היה 0 ש"ח.
דוגמה
 • שכרו החודשי של עובד היה 7,000 ש"ח. בנוסף הוא קיבל הוצאות נסיעה בסך 300 ש"ח בחודש. סה"כ הכנסותיו השנתיות של העובד היו 87,600 ש"ח (7,300 ש"ח לחודש X‏ 12 חודשים בשנה). הפרשות העובד לפנסיה הסתכמו ב-4,620 ש"ח, שהם 5.5% משכר העבודה. ובנוסף הוא היה זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי.
 • עובד רגיל שלא גר ביישוב המקנה זיכוי ממס הכנסה, היה חייב במס הכנסה שנתי בסך 2,231 ש"ח (נכון לשנת 2015). לפרטים נוספים ראו חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים.
 • אם העובד היה תושב באחד מהיישובים המזכים בזיכוי ממס, הופחת מהמס שחושב הזיכוי, בהתאם ליישוב שבו הוא גר. לדוגמה:
  • תושב חניתה היה זכאי לזיכוי בגובה 11% מההכנסה, שהם 9,636 ש"ח בשנה (11% X‏ 87,600). כלומר מתוך המס המקורי שהיה עליו לשלם (2,231 ש"ח) הופחת הזיכוי (9,636 ש"ח). מכיוון שגובה הזיכוי היה גבוה מסכום המס המקורי, סכום המס שהעובד נדרש לשלם היה 0 ש"ח.
  • תושב מצפה רמון היה זכאי לזיכוי של 18% ממס הכנסה, שהם 15,768 ש"ח (18% X‏ 87,600). מכיוון שגובה הזיכוי היה גבוה מסכום המס המקורי, סכום המס שהעובד נדרש לשלם היה 0 ש"ח.

חשוב לדעת

 • הזיכוי ניתן רק על מס המוטל על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, הכנסה מעסק לעצמאים, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו') ולא על מס המוטל על הכנסות אחרות (כמו שכר דירה או ריבית).
 • תושבים המתגוררים ביישובי קו העימות זכאים למענק ביטחוני עבור בניית ממ"ד בדירתם. למידע נוסף ראו מענק ביטחוני לבניית ממ"ד לתושבי קו העימות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין

 • בג"ץ 8300/02 (באתר נבו) בנושא קביעת קריטריונים להטבת מס ליישובים בפריפריה

הרחבות ופרסומים