הקדמה:

הרשויות המקומיות אחראיות על ארגון וביצוע ההסעות לבתי הספר של התלמידים הלומדים בתחומן
במקרים מסויימים יכולה הרשות המקומית להשעות באופן זמני תלמידים מהסעת בית הספר
למידע נוסף ראו חוזר מנכ"ל משרד החינוך


הרשויות המקומיות אחראיות על ארגון וביצוע ההסעות לבתי הספר של התלמידים הלומדים בתחומן. על המוסד החינוכי לשתף פעולה עם הרשות המקומית כדי להבטיח את שלומם ואת ביטחונם של התלמידים.

 • במקרים מסוימים יכולה הרשות המקומית להשעות באופן זמני תלמידים מהסעת בית הספר. משך זמן ההשעיה משתנה בהתאם לחומרת ההתנהגות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידים הנוסעים למוסדות החינוך בהסעה של הרשות המקומית.

תהליך ההשעיה מההסעה

הערת עריכה
צריך לבדוק עם משרד החינוך - מה משך ההשעיה בהפרות לפי טבלה א' בחוזר המנכ"ל. נשלחה שאלה למשרד החינוך
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 20:46, 18 במרץ 2018 (IST)
 • מנהל בית ספר שנודע לו על הפרה חמורה או חוזרת של כללי ההתנהגות, יידע על כך את הרשות המקומית ויעביר את המלצתו לפעולה למנהל מחלקת החינוך.
 • אם הרשות המקומית החליטה להשעות באופן זמני מההסעה את התלמידים שהפרו את כללי ההתנהגות, יתבצע תהליך ההשעיה מההסעה על ידי מנהל מחלקת החינוך או נציג מטעמו ברשות המקומית.
 • ההשעיה תבוצע בתיאום עם הרשות המקומית, עם מנהל בית הספר ועם הורי התלמיד, והם יקבלו דיווח על משך ההשעיה.
 • אם מנהל מחלקת החינוך החליט באופן שונה מהמלצת מנהל בית הספר (למשל, החליט להשעות את התלמיד בניגוד להמלצת מנהל בית הספר) עליו לנמק את החלטתו.

משך ההשעיה

 • משך הזמן שהרשות המקומית יכולה להשעות משתנה בהתאם לחומרת ההתנהגות:
  • השעיה עד 3 ימים: במקרים של אירועי אלימות ואירועים חריגים בזמן ההסעה לבית הספר וממנו או בהמתנה להסעה, שמחייבים התערבות במסגרת החינוכית ולא חלה עליהם חובת דיווח למשטרה או לרווחה. לדוגמה: אלימות מילולית חמורה (איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים), אלימות מילולית בעלת גוון מיני, אלימות פיזית, עישון (לרבות תחליפי סיגריות כגון סיגריות אלקטרוניות), שתיית אלכוהול או הבאתו להסעה.
  • השעיה ל-2-4 ימים בחינוך היסודי, ול-5-8 ימים בחינוך העל-יסודי: במקרים של אירועים חריגים חמורים במיוחד במהלך ההסעה או בהמתנה לה. לדוגמה:
   • אירועי אלימות המחייבים דיווח למשטרה או לרווחה, כמו תקיפה גופנית שבה תלמידים נפגעו ונזקקו לטיפול רפואי או נשיאת נשק או מעשי אלימות הנעשים תוך שימוש בכלי נשק, בחומרים, בכלים או במכשירים מסוכנים.
   • אירועי אלימות שהדיווח עליהם נתון לשיקול דעת מנהל בית הספר, כמו מעורבות או נוכחות באירוע אלימות חמור, תוך כדי עידוד והתלהמות, הרס של רכוש של תלמידים או של חלקי רכב ההסעה.
   • פגיעה מינית.
   • שימוש בסמים.
הערת עריכה
בחוזר המנכ"ל מפורטים שני הפרטים האחרונים, אך מצוין שבמקרים אלה יש לנהוג בהתאם לחוזרי מנכ"ל שעוסקים בנושאים האלו. ייבדק מול משרד החינוך מה הסטנדרט שקובע
הערה מאת הדר יוהס פלד (שיחה) 20:46, 18 במרץ 2018 (IST)

השעיה מבית הספר

 • במקרה של מקרי אלימות או מקרים חריגים בהסעת בית הספר, בית הספר רשאי להחליט על השעית התלמיד מבית הספר:
  • בחינוך היסודי יכול בית הספר להשעות ל-1-4 ימים, בהתאם לחומרת ההפרה.
  • בחינוך העל-יסודי יכול בית הספר להשעות ל-1-8 ימים, בהתאם לחומרת ההפרה.
 • בכל מקרה שבו עשויים להינקט אמצעי משמעת נגד תלמיד, יש להסביר לו את הטענות כלפיו ולתת לו הזדמנות להשיב עליהן. שמיעת התלמיד צריכה להיעשות לפני קבלת ההחלטה על אמצעי המשמעת.
 • כאשר נדרשת תגובה מיידית של נקיטת אמצעי משמעת או כשיש נסיבות מוצדקות אחרות, רשאי צוות בית הספר לנקוט אמצעי משמעת באופן מיידי.
הערת עריכה
צריכה להיות לכך התייחסות גם בתוך הערך "הרחקת תלמיד מבית הספר (השעיה)" ולהפנות לשם מכאן.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15:54, 26 באוגוסט 2019 (IDT)

חשוב לדעת

פסקי דין


חקיקה ונהלים