תלמידים חירשים וכבדי שמיעה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות
סוג ההתאמות נקבע על פי חומרת הירידה בשמיעה
למידע נוסף ראו פורטל הורים - שילוב וחינוך מיוחד באתר משרד החינוך


תלמידים חירשים וכבדי שמיעה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות.

 • מערך ההתאמות לכל תלמיד נקבע בהתאם למקצועות שבהם הוא עומד להיבחן ובהתייחס לדרגת הירידה בשמיעה.

התאמות בדרכי ההיבחנות

 • מלווה לתלמידים עם מוגבלות בשמיעה: תפקיד המלווה להסביר לתלמיד מילים וביטויים שאינם ברורים או מוכרים לו. ההסבר יינתן בהתאם לבקשת התלמיד. הליווי יינתן על-ידי איש צוות שאושר על-ידי מנהל בית הספר, שיכול ליצור תקשורת יעילה עם התלמיד ושאינו מורה המלמד את התלמיד בכיתה. התאמה זו באה לגשר על פערי ידע שפתי וידע לשוני שאינם קשורים למקצוע שבו נבחן התלמיד. המלווה לא נמצא עם התלמיד באופן רציף לאורך הבחינה. התאמה זו אינה ניתנת במקצוע אנגלית.
 • הארכת זמן הבחינה - תוספת של 25% מזמן הבחינה
 • התעלמות משגיאות כתיב
 • תוספת של 10 נקודות לציון בחינה חיצונית בכתב (החלק של ה-70%. התוספת ניתנת לציון הבחינה, ולא לציון השנתי). הזכאות לתוספת הנקודות ניתנת בהתאם לחומרת המוגבלות בשמיעה, וכן לתלמידים שלומדים בכיתת חינוך מיוחד. תוספת הנקודות 'אינה ניתנת לתלמידים שנבחנים בבחינה בית ספרית או בשאלון ייחודי לתלמידים עם מוגבלות בשמיעה.
 • בחינה בית ספרית במקצועות עתירי מלל (החלק של ה-70%). בחינה בית ספרית מאושרת בהתאם לחומרת המוגבלות בשמיעה, וכן לתלמידים שלומדים בכיתת חינוך מיוחד - חרשים.
 • בשאלונים המכילים משימה של הבעה בעל פה:
  • על הבוחן לוודא שהתלמידים מבינים את השאלות.
  • תלמידים שדיבורם אינו ברור יוכלו להיבחן בשפת הסימנים או בכתב, בהתאם לצורת התקשורת המועדפת עליהם. במידת הצורך יוזמן מתורגמן לשפת הסימנים.
 • מבחן מותאם: במקצועות שונים התלמידים לומדים על-פי תוכנית לימודים מותאמת לתלמידים עם מוגבלות בשמיעה, וניתן להיבחן בשאלון מותאם (לדוגמה, בעברית: הבנה, הבעה ולשון, היסטוריה, תנ"ך, אזרחות, ספרות).
  • הזכאות להיבחן בשאלון המותאם ניתנת בהתאם לחומרת המוגבלות בשמיעה, וכן לתלמידים שלומדים בכיתת חינוך מיוחד.
  • בחלק מהמקצועות ניתן להיבחן רק במועדי קיץ.
  • למידע מפורט על המבחנים המותאמים בכל אחד מהמקצועות, ראו במסמך של משרד החינוך, המפרט את ההתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים עם מוגבלות בשמיעה.
 • התאמות אפשריות בבחינה באנגלית:
  • בהתאם לחומרת המוגבלות, התלמידים זכאים להיבחן במתכונת בחינות הבגרות באנגלית לתלמידים עם מוגבלות בשמיעה.
  • הארכת זמן הבחינה - תוספת של רבע שעה לכל שעת מבחן. בשאלון A משך הבחינה שעתיים.
  • שימוש במילון אלקטרוני
  • התעלמות משגיאות כתיב
  • פטור מבחינה בעל פה. פטור זה ניתן לבחירתו של התלמיד (התלמיד יכול לבחור להיבחן בעל-פה)
  • פטור מהבנת הנשמע
  • תרגיל חילופי לקטע הבנת הנשמע או תרגיל כתיבה
  • תוספת 10 נקודות בבחינות החיצוניות ובבחינות הנבדקות בבית הספר (אין תוספת של 10 נקודות בהגשת תלקיט)
  • התאמות לתלקיט (תיק העבודות של התלמיד): שימוש במילון אלקטרוני, התעלמות משגיאות כתיב, אפשרות להגיש מספר גרסאות במטלות כתיבה, קיצור אורך מטלות הכתיבה, החלפת חלק ממטלות הכתיבה במטלות יצירה (למשל, מצגות או יצירות אמנות)

התאמות בתנאי ההיבחנות

 • מומלצת היבחנות בחדר מונגש מבחינה אקוסטית
 • שימוש במערכות הגברה המשמשות את הנבחן להנגשה אקוסטית, כולל בעת העברת מידע על ידי המשגיחים
 • תמלול כל המידע המועבר לכלל הנבחנים במהלך המבחן כגון פירוט זמנים, הערות והנחיות
 • אפשרות להפניית שאלות בכתב אל הבוחנים וקבלת תשובות בכתב (לשם מניעת אי הבנות)
 • תמלול או כתוביות במבחנים שבהם נעשה שימוש בסרטים
 • הימנעות משהות באזורים העלולים לגרום לפגיעה בשתל הקוכליארי (למשל מעבדה העוסקת בשדות מגנטיים)

מי זכאי?

 • תלמידים חירשים וכבדי שמיעה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • תלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד (בבתי ספר לחינוך מיוחד או בכיתות החינוך המיוחד בבתי ספר של החינוך הרגיל. לתלמידים אלה מוגדרת חומרת מוגבלות בשמיעה ברמה ב' או ג'.
  • תלמידים המשולבים בכיתות רגילות. לתלמידים אלה מוגדרת חומרת המוגבלות בשמיעה ברמה א'.
 • נבחנים חירשים וכבדי שמיעה, שעברו למערכת הבחינות האקסטרנית
 • נבחני משנה - בוגרי בית ספר, שעמדו בהצלחה בבחינת בגרות אחת לפחות במהלך הלימודים - ימשיכו לקבל את ההתאמות שקיבלו בבית הספר עד גיל 25.

תהליך מימוש הזכות

 • תלמידים עם מוגבלות בשמיעה ברמת חומרה א':
  • התלמידים מקבלים את טופס ההתאמות בתחילת כיתה י'. ההתאמות הן לכל שנות החטיבה העליונה.
  • תלמידים שיש להם גם לקות למידה ברמת תפקוד גבוהה ומבקשים התאמות בגין לקות הלמידה - בית הספר יפנה בבקשה לבדיקת הזכאות ואישורה.
 • תלמידים עם מוגבלות בשמיעה ברמת חומרה ב' או ג':
  • בית הספר מדווח מדי שנה למרכז הטיפולי-חינוכי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים על המקצועות והשאלונים בהם עתיד התלמיד להיבחן.
  • המרכז הטיפולי-חינוכי, באישור הפיקוח על לקויות חושים, מאשר את מערך ההתאמות בהתאם לדיווח של בית הספר ובהתייחס לרמה של חומרת המוגבלות בשמיעה.
 • בית הספר יקבל את החלטות המרכז הטיפולי-חינוכי לגבי מערך ההתאמות, ויעביר אותן לאגף הבחינות במשרד החינוך.
 • מקרים שבהן נדרשות התאמות נוספות או ייחודיות (בנוסף להתאמות שניתנות על-פי המוגבלויות שנקבעו בוועדת זכאות ואיפיון) - יידונו בוועדת חריגים.
 • נבחני משנה:
  • על הנבחן לפנות באמצעות בית הספר שבו למד לאגף הבחינות, לצורך הזמנת שאלוני הבחינות.
  • הנבחן יקבל את ההתאמות שניתנו לו בזמן שלמד בבית הספר. אם ההתאמות אינן מוזנות במערכת, יש לפנות למרכז הטיפולי-חינוכי לתלמידי כבדי שמיעה וחירשים לקבלת מסמך התאמות.
 • נבחנים אקסטרניים:
  • על הנבחן לפנות לבית הספר שבו למד, לקבלת טופס ההתאמות בדרכי ההיבחנות.
  • הטופס יוצג לשלוחה המטפלת בנבחנים אקסטרניים, הסמוכה למקום מוריו של הנבחן, במועד פתיחת תיק הנבחן.
  • הטופס תקף עד גיל 25. מעל גיל 25 יש לפנות למרכז הטיפולי-חינוכי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים עם בדיקת שמיעה עדכנית. בהתאם לבדיקה ניתן יהיה להמליץ בכתב על ההתאמות הנדרשות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים