הקדמה:

תלמידים חירשים וכבדי שמיעה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות
סוג ההתאמות נקבע על פי חומרת הירידה בשמיעה
למידע נוסף ראו פורטל הורים - שילוב וחינוך מיוחד באתר משרד החינוך


תלמידים חירשים וכבדי שמיעה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות.

 • מערך ההתאמות לכל תלמיד נקבע בהתאם למקצועות שבהם הוא עומד להיבחן ובהתייחס לדרגת הירידה בשמיעה.

התאמות בדרכי ההיבחנות

 • הארכת זמן הבחינה - תוספת של 25% מזמן הבחינה.
 • ליווי לצורך הסבר השאלון: הסבר השאלון יינתן על ידי איש צוות שיכול ליצור תקשורת יעילה עם התלמיד, ושאינו מורה המלמד את התלמיד בכיתה, באישור מנהל בית-הספר. התאמה זו באה לגשר על פערי ידע שפתי וידע לשוני שאינם קשורים למקצוע שבו נבחן התלמיד. המורה אינו צריך להימצא ליד התלמיד באופן רציף לאורך הבחינה. התאמה זו אינה ניתנת במקצוע אנגלית.
 • התעלמות משגיאות כתיב ומניסוח לשוני.
 • תוספת של 10 נקודות לציון בחינה חיצונית בכתב.
 • בשאלונים המכילים משימה של הבעה בעל פה:
  • על הבוחן לוודא שהתלמידים מבינים את השאלות.
  • תלמידים שדיבורם אינו ברור יוכלו להיבחן בשפת הסימנים או בכתב, בהתאם לצורת התקשורת המועדפת עליהם. במידת הצורך יוזמן מתורגמן לשפת הסימנים.
 • מבחן מותאם בעברית: הבנה, הבעה ולשון לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים - התלמידים לומדים על פי תוכנית לימודים מותאמת. ניתן להיבחן בבחינה זו רק במועד קיץ.
 • בחינה בית ספרית במקצועות עתירי מלל.
 • התאמות בבחינה באנגלית:
  • בהתאם לרמת הירידה בשמיעה, התלמידים זכאים להיבחן במתכונת בחינות הבגרות באנגלית לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים.
  • הארכת זמן הבחינה - תוספת של רבע שעה לכל שעת מבחן. בשאלון A משך הבחינה שעתיים.
  • ליווי לצורך הסבר מבנה השאלון - בתחילת המבחן.
  • שימוש במילון אלקטרוני.
  • התעלמות משגיאות כתיב.
  • פטור מבחינה בעל פה. פטור זה ניתן לבחירתו של התלמיד (התלמיד יכול לבחור להיבחן בעל-פה).
  • פטור מהבנת הנשמע.
  • תוספת 10 נקודות בבחינות החיצוניות ובבחינות הנבדקות בבית הספר (אין תוספת של 10 נקודות בהגשת תלקיט).
  • התאמות לתלקיט (תיק העבודות של התלמיד): שימוש במילון אלקטרוני, התעלמות משגיאות כתיב, אפשרות להגיש מספר גרסאות במטלות כתיבה, קיצור אורך מטלות הכתיבה, החלפת חלק ממטלות הכתיבה במטלות יצירה (למשל, מצגות או יצירות אמנות).
  • האזנה חוזרת באמצעות אוזניות.

התאמות בתנאי ההיבחנות

 • היבחנות בחדר שקט, רצוי שיהיה מונגש מבחינה אקוסטית.
 • שימוש במערכות הגברה המשמשות את הנבחן להנגשה אקוסטית, כולל בעת העברת מידע על ידי המשגיחים.
 • שימוש באזניות או במערכות הגברה המשמשות את הנבחן להנגשה אקוסטית במבחנים של הבנת הנשמע.
 • תמלול כל המידע המועבר לכלל הנבחנים במהלך המבחן כגון פירוט זמנים, הערות והנחיות.
 • שימוש בעזרים למיסוך טינטון (צלצולים באזניים).
 • תמלול או כתוביות במבחנים שבהם נעשה שימוש בסרטים.
 • הימנעות משהות באזורים העלולים לגרום לפגיעה בשתל הקוכליארי (למשל מעבדה העוסקת בשדות מגנטיים).

מי זכאי?

 • תלמידים חירשים וכבדי שמיעה, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • נבחנים חירשים וכבדי שמיעה, שעברו למערכת הבחינות האקסטרנית.
 • נבחני משנה - בוגרי בית ספר, שעמדו בהצלחה בבחינת בגרות אחת לפחות במהלך הלימודים - ימשיכו לקבל את ההתאמות שקיבלו בבית הספר עד גיל 25.

תהליך מימוש הזכות

 • על בית הספר לדווח מדי שנה למרכז הטיפולי-חינוכי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים על המקצועות והשאלונים בהם עתיד התלמיד להיבחן.
 • המרכז הטיפולי-חינוכי, באישור הפיקוח על לקויות חושים, מחליט על מערך ההתאמות להן זקוק כל תלמיד, בהתאם לדיווח של בית הספר ובהתייחס לרמת הירידה בשמיעה.
 • בית הספר יקבל את החלטות המרכז הטיפולי-חינוכי לגבי מערך ההתאמות, ויעביר אותן לאגף הבחינות במשרד החינוך.
 • מקרים ייחודיים, ובכלל זה תלמידים כבדי שמיעה וחירשים שיש להם לקות נוספת (עוורים ולקויי ראייה, שיתוק מוחין, אוטיזם) - יידונו בוועדת חריגים.
 • נבחני משנה:
  • על הנבחן לפנות באמצעות בית הספר שבו למד לאגף הבחינות, לצורך הזמנת שאלוני הבחינות.
  • ההמלצות יינתנו בהסתמך על המלצת המלצת המרכז הטיפולי-חינוכי לתלמידי כבדי שמיעה וחירשים. אם בבית הספר ללא נמצא האישור, יש לפנות למרכז הטיפולי-חינוכי לתלמידי כבדי שמיעה וחירשים לקבלת המלצה מעודכנת.
 • נבחנים אקסטרניים:
  • על הנבחן לפנות לבית הספר שבו למד, לקבלת המלצה על התאמות בדרכי ההיבחנות.
  • ההמלצה תוצג לשלוחה המטפלת בנבחנים אקסטרניים, הסמוכה למקום מוריו של הנבחן, במועד פתיחת תיק הנבחן.
  • ההמלצה מבית הספר תקפה עד גיל 25. מעל גיל 25 נדרשת המלצה מעודכנת מטעם המרכז הטיפולי-חינוכי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים ובדיקת שמיעה עדכנית.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים