הקדמה:

תלמידים חירשים וכבדי שמיעה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות
סוג ההתאמות נקבע על פי חומרת הירידה בשמיעה
למידע נוסף ראו פורטל הורים - שילוב וחינוך מיוחד באתר משרד החינוך


תלמידים חירשים וכבדי שמיעה הלומדים במסגרות של החינוך המיוחד או משולבים בחינוך הרגיל זכאים להתאמות בבחינות הבגרות.

 • מערך ההתאמות לכל תלמיד נקבע בהתאם למקצועות שבהם הוא עומד להיבחן ובהתייחס לדרגת הירידה בשמיעה.

התאמות בדרכי ההיבחנות

 • הארכת זמן הבחינה - תוספת של 25% מזמן הבחינה.
 • ליווי לצורך הסבר השאלון: הסבר השאלון יינתן על ידי איש צוות שיכול ליצור תקשורת יעילה עם התלמיד, ושאינו מורה המלמד את התלמיד בכיתה, באישור מנהל בית-הספר. התאמה זו באה לגשר על פערי ידע שפתי וידע לשוני שאינם קשורים למקצוע שבו נבחן התלמיד. המורה אינו צריך להימצא ליד התלמיד באופן רציף לאורך הבחינה.
 • התעלמות משגיאות כתיב ומניסוח לשוני.
 • בשאלונים המכילים משימה של הבעה בעל פה:
  • על הבוחן לוודא שהתלמידים מבינים את השאלות.
  • תלמידים שדיבורם אינו ברור יוכלו להיבחן בשפת הסימנים או בכתב, בהתאם לצורת התקשורת המועדפת עבורם. במידת הצורך יוזמן מתורגמן לשפת הסימנים.
  • הארכת זמן הבחינה (רבע שעה תוספת לכל שעת בחינה).
  • התעלמות משגיאות כתיב.
  • האזנה חוזרת באמצעות אוזניות.
 • תוספת של 10 נקודות לציון בחינה חיצונית בכתב.
 • מבחן מותאם בעברית בהבנה, הבעה ולשון לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים - התלמידים לומדים על פי תוכנית לימודים מותאמת. ניתן להיבחן בבחינה זו רק במועד קיץ.
 • בחינה בית ספרית במקצועות עתירי מלל - ניתן להיבחן בבחינה בית ספרית רק במועד קיץ.
 • אנגלית: התלמידים נבחנים בשאלונים הרגילים בתוספת ההתאמות הבאות:
  • הארכת זמן הבחינה - תוספת של רבע שעה לכל שעת מבחן. בשאלון A משך הבחינה שעתיים.
  • ליווי לצורך הסבר מבנה השאלון על-ידי המורה לאנגלית של התלמיד - בתחילת המבחן.
  • שימוש במילון אלקטרוני.
  • התעלמות משגיאות כתיב.
  • פטור מבחינה בעל פה. פטור זה ניתן לבחירתו של התלמיד (התלמיד יכול לבחור להיבחן בעל-פה).
  • פטור מהבנת הנשמע (בחלק מהשאלונים יינתנו תרגילים חלופיים).
  • תוספת 10 נקודות בבחינות החיצוניות, ובבחינות הנבדקות בבית הספר (אין תוספת של 10 נקודות בהגשת תלקיט).
  • התאמות לתלקיט (תיק העבודות של התלמיד): שימוש במילון אלקטרוני, התעלמות משגיאות כתיב, אפשרות להגיש מספר גרסאות במטלות כתיבה, קיצור אורך מטלות הכתיבה, החלפת חלק ממטלות הכתיבה במטלות יצירה (למשל, מצגות או יצירות אמנות).

התאמות בתנאי ההיבחנות

 • היבחנות בחדר שקט, רצוי שיהיה מונגש מבחינה אקוסטית.
 • שימוש במערכות הגברה המשמשות את הנבחן להנגשה אקוסטית, כולל בעת העברת מידע על ידי המשגיחים.
 • שימוש באזניות או במערכות הגברה המשמשות את הנבחן להנגשה אקוסטית במבחנים של הבנת הנשמע.
 • תמלול כל המידע המועבר לכלל הנבחנים במהלך המבחן כגון פירוט זמנים, הערות והנחיות.
 • שימוש בעזרים למיסוך טינטון (צלצולים באזניים).
 • תמלול או כתוביות במבחנים שבהם נעשה שימוש בסרטים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • על בית הספר לדווח מדי שנה למרכז הטיפולי-חינוכי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים על המקצועות והשאלונים בהם עתיד התלמיד להיבחן.
 • המרכז הטיפולי-חינוכי, באישור הפיקוח על לקויות חושים, מחליט על מערך ההתאמות להן זקוק כל תלמיד, בהתאם לדיווח של בית הספר ובהתייחס לרמת הירידה בשמיעה.
 • בית הספר יקבל את החלטות המרכז הטיפולי-חינוכי לגבי מערך ההתאמות, ויעביר אותן לאגף הבחינות במשרד החינוך.
 • מקרים ייחודיים, ובכלל זה תלמידים כבדי שמיעה וחירשים שיש להם לקות נוספת (עוורים ולקויי ראייה, שיתוק מוחין, אוטיזם) - יידונו בועדת חריגים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים