אדם עם מוגבלות, המעוניין לקבל שירותים של הכשרה מקצועית המפורטים בהמשך, זכאי לקבל התאמות נגישות אישיות הנדרשות לו כדי להשתלב בלימודים ולהצליח בבחינות
יש ליידע את המוסד להכשרה מקצועית בדבר הצורך בהתאמות ולמלא טופס בקשה. ההחלטה תינתן על-ידי ועדה לקביעת התאמות אישיות
בקשה לקבלת התאמות נגישות אישיות יש להגיש בעת הרישום למוסד להכשרה מקצועית, ועד 45 ימים לפני פתיחת הקורס. במקרים מסויימים ניתן להגיש את הבקשה גם במהלך שנת הלימודים

אדם עם מוגבלות, המעוניין לקבל שירותים של הכשרה מקצועית המפורטים בהמשך, זכאי לקבל התאמות נגישות אישיות הנדרשות לו כדי להשתלב בלימודים ולהצליח בבחינות.

 • כדי לקבל את התאמות הנגישות האישית יש להגיש בקשה בכתב למוסד ההכשרה המקצועית שאליו נרשמים.
 • ההתאמות יסופקו תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של המבקש.
 • מוסד ההכשרה המקצועית אינו רשאי לגבות מהלומד תשלום עבור התאמות הנגישות.

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות, המבקש לקבל את אחד משירותי ההכשרה המקצועית הבאים:
  • קורס להכשרה מקצועית בפיקוח משרד הכלכלה, כולל הליך הקבלה ובחינות כניסה.
  • בחינה בכתב או בעל פה, עיונית או מעשית, הנערכת לפי תוכנית הלימודים או תוכנית בחינה שאישר משרד הכלכלה.
  • לימודים לתואר הנדסאי או לתואר טכנאי מוסמך או לימודי מכינה טכנולוגית הנערכים לפי תוכנית לימודים שאישר מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית).

הגשת בקשה להתאמות אישיות

 • לומד הזקוק להתאמות אישיות צריך ליידע את המוסד להכשרה מקצועית על הצורך בכך.
 • יש למלא טופס בקשה, ולצרף אליו את האישורים הבאים, מטעם גורם שמומחה למוגבלות:
 • ניתן לצרף לבקשה המלצות על התאמות שנתן מורשה לנגישות השירות, שאינו חבר בוועדה לקביעת התאמות אישיות של מוסד הלימודים או של מרכז התמיכה של המוסד (מרכז התמיכה מתמחה במתן סיוע ללומד עם מוגבלות).
 • במקרה של אדם עם מוגבלות שאינו מסוגל להביע את דעתו, יכול להגיש את הבקשה האפוטרופוס של אותו אדם.

מועד הגשת הבקשה

 • בקשה לקבלת התאמות נגישות אישיות יש להגיש בעת הרישום למוסד להכשרה מקצועית, ועד 45 ימים לפני פתיחת הקורס.
 • בקשה להתאמות בבחינות תוגש עד 45 ימים לאחר פתיחת הקורס.
 • נבחן אקסטרני יגיש את הבקשה עד 45 ימים לפני מועד הבחינה.
 • בקורסים שמשכם קצר מ-45 ימים, יש להגיש את הבקשה בעת הרישום לקורס ובתנאי שהרישום לקורס יהיה 45 ימים לפחות לפני מועד הבחינה.
 • תלמידים במה"ט יגישו את הבקשה בעת הרישום למכון ולפני כל פתיחת שנת לימודים - עד 45 ימים לפני פתיחת השנה. מועדים אלה חלים לגבי בקשות להתאמות בלימודים, בקשות להתאמות בבחינות ובקשות להתאמות לנבחן אקסטרני במסגרת מה"ט.

הגשת בקשה במהלך תקופת ההכשרה או הלימודים

 • ניתן להגיש בקשה להתאמות נגישות במהלך שנת הלימודים או תקופת ההכשרה באחד המקרים הבאים:
  • המוגבלות שבגללה נדרשות ההאתמות לא הייתה קיימת או ידועה לפני הרישום ללימודים.
  • מרכז התמיכה של המוסד להכשרה מקצועית אישר שההתאמה שאושרה לפונה אינה תואמת לצרכיו.
 • במקרה של בקשה להתאמה בבחינה, ניתן להגיש את הבקשה עד 45 ימים לפני מועד הבחינה.
 • אם מוסד הלימוד לא מצליח לספק את ההתאמות הנדרשות עד למועד הבחינה, יינתנו ההתאמות במועד הבחינה הבא.

דיון בוועדה לקביעת התאמות אישיות

 • ההתאמות ייקבעו על-ידי ועדה לקביעת התאמות אישיות, שתדון בבקשה.
 • הוועדה רשאית לדרוש מהמבקש להציג מסמכים נוספים לתמיכה בבקשה להתאמות.
 • מבקש שמעוניין להופיע לפני הוועדה יגיש בקשה מנומקת בכתב. הוועדה רשאית לאפשר זאת במקרים חריגים. אם המבקש הוזמן להופיע בפני הוועדה הוא רשאי להגיע עם מלווה.
 • מורשה הנגישות בוועדה, או במקרה שהמבקש הוא לקוי למידה - מאבחן מוכר, ייתן את המלצתו לגבי ההתאמות האישיות הנדרשות.

ההחלטה בבקשה

 • החלטת הוועדה תהיה מנומקת ובכתב.
 • המוסד להכשרה מקצועית יידע את המבקש על החלטת הוועדה בבקשה, עד 30 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה.
 • אם הוועדה החליטה לדחות את הבקשה, בניגוד להמלצת מורשה הנגישות או המאבחן, עליה לנמק את ההחלטה ולצרף חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך, התומכת בדחיית הבקשה.
 • החלטה לדחות את הבקשה בטענה של פטור בנימוק שההתאמה מהווה נטל כבד מדי על מוסד הלימוד - תינתן רק לאחר פנייה של המוסד לנציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ולאחר שהנציב ייקבע כי אכן מדובר בנטל כבד מדי.

ערעור על ההחלטה

 • המבקש והמוסד להכשרה מקצועית רשאים שניהם לערער על החלטת הוועדה, בתוך 15 ימים מהיום שהתקבלה.
 • הבקשה תידון על-ידי ועדת ערר. מבקש שמעוניין להופיע לפני הוועדה יגיש על כך בקשה בכתב.
 • החלטת ועדת הערר תינתן בכתב ותהיה מנומקת. ההחלטה תינתן לצדדים עד 30 ימים מיום הגשת הערר.

חשוב לדעת

 • אם מוסד ההכשרה המקצועית פנה לנציב שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, בבקשה לפטור אותו מביצוע התאמות - וועדת ההתאמות תמליץ ללומד, עד לקבלת החלטת הנציב בבקשת הפטור, על מוסד הכשרה חלופי שמתקיימת בו ההכשרה המבוקשת, ושנמצא במרחק סביר ממקום מגוריו.
 • עזרה של מלווה במהלך בחינה, תתאפשר רק באישור מראש של הוועדה לקביעת התאמות אישיות, ובתנאי שהמלווה אינו בעל ידע ומומחיות בתחום הנבחן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים