סטודנט עם מוגבלות במוסד להשכלה גבוהה זכאי לקבל התאמות נגישות אישיות הנדרשות לו כדי שיוכל ללמוד ולהיבחן, ומטרתן לתת מענה מדוייק לצרכיו
מועמד ללימודים במוסד להשכלה גבוהה זכאי גם הוא לקבל התאמות נגישות אישיות בהליכי הקבלה ללימודים
לצורך קבלת ההתאמות האישיות יש ליידע את המוסד הלימודי ולמלא טופס בקשה לאחראי לקביעת התאמות במוסד


סטודנט עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות נגישות אישיות הנדרשות לו כדי שיוכל ללמוד ולהיבחן, ומטרתן לתת מענה מדוייק לצרכיו, כגון הארכת זמן, היבחנות בחדר שקט, וכד'.

 • גם מועמד ללימודים במוסד להשכלה גבוהה זכאי לקבל התאמות נגישות אישיות בשלבי הליכי הקבלה למוסד.
 • לצורך קבלת ההתאמות האישיות יש ליידע את המוסד הלימודי ולמלא טופס בקשה לאחראי לקביעת התאמות במוסד.
 • התאמה אישית תינתן כך שלא תפגע מהות השירות שנותן המוסד. לדוגמה, לא תינתן התאמה שתפגע ברמה האקדמית.

מרכז תמיכה

 • במוסד יהיה מרכז תמיכה שתפקידו לסייע לתלמיד ולמוסד, בין היתר בדרכים הבאות:
  • ייעוץ, תמיכה וליווי אישי ומקצועי לתלמיד
  • הדרכה וסיוע פרטני או קבוצתי להקניה ושיפור הרגלי למידה ואסטרטגיות למידה
  • ליווי ותמיכה במתן התאמות ובשימוש בהן בלימודים במוסד
  • ייעוץ, ליווי, הדרכה והכשרה של צוות המוסד
  • אספקה, תחזוקה והפעלה של אמצעי עזר ושירותי עזר הנדרשים לתלמיד

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • תלמיד המעוניין לקבל התאמות נגישות אישית בלימודים ובהיבחנות, לרבות הנגשה של חומר הלימודים, נדרש לפעול באופן הבא:
  • עליו ליידע את המוסד בדבר הצורך בהתאמות נגישות אישיות ולמלא בקשה לאחראי לקביעת התאמות לפי טופס של מוסד הלימוד.
  • לבקשה יש לצרף אישורים עדכניים שהתלמיד הוא אדם עם מוגבלות ולגבי צרכיו למתן התאמות. ניתן לצרף גם מסמכים נוספים הנוגעים לבקשה, כגון המלצות מטעם מורשה נגישות, וכד'.
  • ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים, בהתאם לדרישות מוסד הלימוד.
  • התלמיד זכאי להיעזר במרכז התמיכה לצורך הגשת הבקשה.

החלטה בבקשה

 • ההחלטה בבקשה ניתנת על-ידי האחראי לקביעת התאמות במוסד הלימוד.
 • אם לדעת האחראי יש לדחות את הבקשה, עליו לשמוע את התלמיד לפני שיקבל את ההחלטה. התלמיד רשאי להביא מומחה מטעמו.
 • ההחלטה תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה. ההחלטה תינתן בכתב ותהיה מנומקת, ותכלול התייחסות לדחיית ההמלצות שהביא התלמיד. אם נדחתה הבקשה להתאמה בנימוק של פגיעה במהות השירות, ההחלטה תפרט מה מהות השירות שנפגעת וכיצד היא נפגעת מההתאמה המבוקשת.
 • יש ליידע את הסטודנט בכתב בדבר ההחלטה ונימוקיה עד 10 ימים מיום קבלת ההחלטה.
 • אם הוחלט לאשר את ההתאמה, ההתאמה תינתן סמוך ככל האפשר למועד ההחלטה, ולא יותר מ-45 ימים מהיום שבו ניתנה ההחלטה.

הגשת ערר

 • ניתן להגיש ערר על ההחלטה לפני ועדת ערר, בתוך 15 ימים מהיום שנודע על ההחלטה.
 • אם הסטודנט מעוניין להופיע לפני ועדת הערר יש להגיש לכך בקשה בכתב. הסטודנט יכול להגיע לדיון בוועדת הערר עם אדם מטעמו.
 • החלטת ועדת הערר תינתן עד 30 יום מיום הגשת הערר. היא תינתן בכתב ותהיה מנומקת.

אספקת ההתאמות

 • אם אושרה ההתאמה שביקש הסטודנט, על המוסד לספק אותה סמוך ככל האפשר לקבלת החלטת האחראי על התאמות אישיות, ולא יאוחר מ-45 יום מקבלת ההחלטה.
 • מרכז התמיכה הוא האחראי לספק את ההתאמות, ועליו לתחזק אותן ולסייע לתלמיד בהפעלתן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים