הקדמה:

רשות מקומית אינה רשאית לגבות חוב ארנונה אם חלפו 7 שנים ממועד היווצרות החוב והיא לא נקטה פעולה לגביית החוב במהלך תקופה זו
אם פעולות הגבייה לא ננקטו בשל אי ידיעה של הרשות המקומית על עילת הגבייה, הרשות רשאית לגבות את החוב גם כעבור 7 שנים
רשות מקומית אינה רשאית למנוע הנפקת תעודה המאשרת היעדר חובות על נכס בשל חוב שתקופת ההתיישנות שלו חלפה


על פי הפסיקה, רשות מקומית אינה רשאית לגבות חוב ארנונה לאחר שחלפו 7 שנים ממועד היווצרות החוב (תקופת התיישנות), אם במהלך תקופה זו הרשות לא נקטה כל הליך גבייה של החוב, כגון: גבייה במסלול השיפוטי (הגשת תביעה לבית המשפט) או במסלול המינהלי (הליכי גבייה לפי פקודת העיריות או לפי פקודת המסים).

דוגמה
 • אדם החזיק דירה ששטחה המקורי היה 80 מ"ר, ובשנת 2005 לאחר שקיבל היתר בנייה, הוא הרחיב את דירתו ל-200 מ"ר.
 • הרשות המקומית המשיכה לחייבו בתשלומי ארנונה על בסיס שטחה המקורי של הדירה (80 מ"ר) ורק בשנת 2015, לאחר 10 שנים ממועד הרחבת הבנייה, פנתה אליו ודרשה הפרשי ארנונה החל משנת 2005 לפי השטח המעודכן (200 מ"ר).
 • במקרה זה, הרשות אינה רשאית לדרוש את החוב ביחס לשנים 2008-2005, שכן חלפו למעלה מ-7 שנים וחלה לגביהן התיישנות.
 • למרות זאת, במקרים מסוימים תקופת ההתיישנות עשויה להיות ארוכה יותר, ורשות מקומית תהיה רשאית לגבות חוב גם אחרי 7 שנים, למשל:
  • מקרים שננקטה בהם פעולת גבייה קודמת והיא הובאה לידיעתו של החייב.
  • במקרים שהרשות המקומית לא הייתה מודעת כלל לעילה שבגינה ניתן לגבות ארנונה (למשל, כאשר הרשות אינה מודעת לבנייה לא חוקית).
 • החל מה-15.04.2015 רשות מקומית אינה רשאית למנוע הנפקת תעודה על היעדר חובות בשל חוב שתקופת ההתיישנות שלו חלפה.

מי זכאי?

 • מי שנדרש לשלם חוב ארנונה לרשות מקומית בחלוף 7 שנים או יותר, בתנאי שהרשות לא נקטה כל הליכי גבייה לפני כן.

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון רשות מקומיות תימנע באופן אוטומטי משליחת דרישות תשלום במקרים שבהם חלפו למעלה מ-7 שנים ללא שהועברה דרישה קודמת.
 • אם אדם נדרש למרות זאת לשלם חוב לרשות המקומית וסבור שחלה לגביו תקופת התיישנות, הוא יכול לנקוט את אחת מהפעולות הבאות:
  • לפנות למחלקת הגבייה ברשות המקומית בבקשה להסיר את החוב מחמת התיישנות.
  • לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (במקרה זה רצוי להתייעץ עם עורך דין).

חשוב לדעת

 • כללי ההתיישנות שצויינו נקבעו ופורשו בפסקי דין של בית המשפט העליון. מקרים שיובאו בפני בית המשפט צפויים להתברר בהתאם להלכות שנקבעו, אולם לא ברור באלו מקרים חריגים ניתן יהיה לסטות מהכלל שנקבע ביחס לתקופת ההתיישנות.
 • פסקי הדין מתייחסים להיטלים של ארנונה, ואין להשליך מהם לגבי היטלים, מסים או תשלומים מסוג אחר. בחלק מהמקרים, נקבעו הסדרים ספציפיים. ראו למשל התיישנות חוב בגין אי תשלום דמי ביטוח לאומי.

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסקי הדין באדיבות אתר נבו.