ועדות אתיקה פועלות במוסדות רפואיים במטרה להחליט לגבי מקרים מיוחדים שהוגדרו בחוק זכויות החולה

מנכ"ל משרד הבריאות מוסמך למנות ועדות אתיקה למוסדות רפואיים, בהתאם להמלצת מנהל המוסד הרפואי.

 • הרכב ועדת האתיקה כולל 6 חברים:
  • יו"ר, הכשיר להתמנות כשופט מחוזי.
  • שני רופאים מומחים, כל אחד מתחום התמחות אחר.
  • פסיכולוג או עובד סוציאלי.
  • נציג ציבור או איש דת.
  • אחות מוסמכת.

מקרים שוועדת האתיקה של מוסד רפואי מוסמכת להחליט לגביהם

אי מסירת מידע רפואי למטופל לצורך קבלת הסכמה מדעת

 • ועדת אתיקה מוסמכת לאשר למטפל להימנע ממסירת מידע רפואי מסוים למטופל לצורך קבלת הסכמה מדעת, אם מסירת המידע עלולה לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל.
 • במקרים אלה הפנייה לוועדת האתיקה תיעשה על-ידי המטפל.
 • אם דעותיהם של חברי הוועדה יהיו שקולות בדיון בעניין זה, החלטת הוועדה תיחשב כהחלטה שלא לאשר למטפל להימנע ממסירת מידע למטופל.

מתן טיפול רפואי בניגוד לרצון המטופל

 • בנסיבות שבהן נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול רפואי שיש לתת לו בשל כך בהקדם, ועדת האתיקה רשאית לאשר את מתן הטיפול הרפואי למטופל גם בניגוד לרצונו, וזאת לאחר ששמעה את המטופל ולאחר ששוכנעה כי התקיימו כל התנאים הבאים:
  • נמסר למטופל מידע כנדרש לקבלת הסכמה מדעת
  • הטיפול הרפואי צפוי לשפר במידה ניכרת את מצבו הרפואי של המטופל
  • קיים יסוד סביר להניח שלאחר מתן הטיפול הרפואי המטופל ייתן את הסכמתו בדיעבד
 • במקרים אלה רשאים לפנות לוועדת האתיקה המטפל, המטופל, בן משפחה או ידיד קרוב של המטופל.
 • אם דעותיהם של חברי הוועדה יהיו שקולות בדיון בעניין זה, החלטת הוועדה תיחשב כהחלטה שלא לאשר לתת למטופל טיפול בניגוד לרצונו.

אי מסירת מידע רפואי מהרשומה הרפואית

 • מטפל רשאי להחליט שלא למסור למטופל מידע רפואי מלא או חלקי המתייחס אליו מהרשומה הרפואית, אם המידע עלול לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של המטופל או לסכן את חייו.
 • מטפל שהחליט כי אין למסור למטופל מידע בנסיבות אלה, יודיע מיד על החלטתו לועדת האתיקה ויצרף את המידע שלא נמסר למטופל ואת נימוקיו לאי מסירתו.
 • ועדת האתיקה רשאית לשמוע את המטופל או אדם אחר, בטרם תחליט אם לאשר את החלטת המטפל, לבטלה או לשנותה.
 • אם דעותיהם של חברי הוועדה יהיו שקולות בדיון בעניין זה, תכריע דעתו של יו"ר הוועדה.

מסירת מידע רפואי לגורם אחר

 • ועדת האתיקה מוסמכת לאשר למטפל או למוסד רפואי למסור מידע רפואי לגבי מטופל לגורם אחר, אם קבעה שמסירת המידע חיונית להגנה על בריאות הזולת או הציבור ואם הצורך במסירתו עדיף מהעניין שיש באי מסירתו.
 • במקרים אלה רשאי לפנות לוועדת האתיקה כל אדם בעל עניין בנושא.
 • הוועדה תחליט לאחר שתיתן למטופל הזדמנות להשמיע את דבריו.
 • אם הדעות של חברי הוועדה יהיו שקולות בדיון בעניין זה, תכריע דעתו של יו"ר הוועדה.

השגה לגבי אי תיעוד ממצאים של ועדת בקרה ואיכות ברשומה הרפואית

 • ממצאים עובדתיים שקבעה ועדת בקרה ואיכות לגבי מצבו של מטופל, הטיפול בו ותוצאותיו, יתועדו ברשומה הרפואית שלו עם קביעתם (אם לא היו רשומים בה לפני כן).
 • מטופל או נציגו רשאים להגיש השגה לוועדת האתיקה, אם הם סבורים כי ממצאים אלה לא תועדו ברשומה הרפואית.
 • במקרים אלה רשאים לפנות לוועדת האתיקה המטופל, מיופה כוחו או עורך דינו.
 • ועדת האתיקה תדון בעניין ההשגה בהרכב של 3 חברים בלבד - יו"ר הוועדה ושני הרופאים המומחים.

שלבי ההליך

 • הפנייה לוועדת האתיקה תיעשה על-ידי המטפל, המטופל, או אדם אחר, בהתאם לנסיבות הפנייה, כפי שפורטו בסעיפים הקודמים.
 • הפרטים שתכיל הפנייה:
  • שם המוסד הרפואי ושם המטפל.
  • שם המטופל.
  • שם הפונה.
  • אם הפונה הוא המטפל, יצוין, בנוסף לשמו גם תפקידו.
  • אם הפונה אינו המטפל, יצוינו שמו, מספר הזהות שלו, מקום מגוריו ומען לשליחת תשובה.
  • העובדות העיקריות הנוגעות לפנייה.
  • ההוראה בחוק שעל- פיה נעשית הפנייה.
  • עניינו של הפונה בקביעתה של ועדת האתיקה.
  • קרבת הפונה למטופל.
 • דיוני הוועדה מתנהלים בדלתיים סגורות, אך הוועדה עשויה להרשות לאדם להיות נוכח בעת הדיון, כולו או חלקו.
 • אם הפנייה לוועדת האתיקה עוסקת באחד מהנושאים הבאים, הוועדה תחליט בתוך 48 שעות ממועד קבלת הפנייה (אלא אם יו"ר הוועדה קבע אחרת, בשל סיבות מיוחדות):
  • אי מסירת מידע רפואי למטופל לצורך קבלת הסכמה מדעת
  • מתן טיפול רפואי בניגוד לרצון המטופל
 • אם אין אפשרות לדון בנושאים אלה בוועדת האתיקה בתוך 48 שעות, הפונה יופנה לבית המשפט המחוזי.
 • לגבי פניות בשאר הנושאים, ועדת האתיקה תחליט בתוך 30 ימים ממועד הגשת הפנייה, אלא אם כן יו"ר הוועדה הקדים את הדיון בפנייה בשל דחיפותה.
 • החלטת הוועדה תימסר בכתב לפונה, סמוך ככל הניתן לסיום הדיון.
 • ההחלטה תהיה מנומקת, אלא אם כן הוועדה החליטה שלא לנמק את ההחלטה, בשל סיבות מיוחדות שיירשמו.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.