כל מטופל זכאי לקבל מידע מהרשומה הרפואית
קבלת העתק מהרשומה הרפואית עשויה להיות כרוכה בתשלום בהתאם לסוג הרשומה ולזהות המבקש


מטופלים זכאים לקבל מהמטפלים או מהמוסדות הרפואיים מידע רפואי מהרשומה הרפואית.

 • את הבקשה יכולים להגיש המטופלים או קרוביהם וכן גורם חיצוני שקיבל ייפוי כוח לכך (כגון עורך דין).
 • קבלת העתקים מהרשומה הרפואית עשויה להיות כרוכה בתשלום שמשתנה בהתאם לזהות מגיש הבקשה לקבלת ההעתק ולסוג הרשומה המבוקש.
שימו לב
דף זה מתייחס לקבלת מידע מהרשומה הרפואית של אדם שעודנו בחיים. לפרטים על קבלת מידע רפואי אודות נפטר ראו עיון ברשומה רפואית של נפטר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מטופל במוסד רפואי (הכללים והתעריפים שחלים על מוסדות רפואיים ציבוריים חלים גם על מכונים פרטיים).

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • פנייה על-ידי הרופא המטפל:
  • אם הפנייה להוצאת המידע היא לצורך המשך טיפול רפואי, כגון סיכום מחלה, בדיקות שנערכו באישפוז וכו', יש לפנות לרופא המטפל בקהילה.
  • קבלת המידע הרפואי שהוזמן על-ידי רופא מטפל לא כרוכה בתשלום.
 • פנייה על-ידי המטופל (בעצמו או באמצעות מיופה כוח או אפוטרופוס):
  • כאשר המטופל מעוניין בהוצאת המידע הרפואי באופן עצמאי (לא באמצעות הרופא המטפל) עליו לפנות למחלקת הרשומות הרפואיות.

עלות

 • קבלת רשומה רפואית שהוזמנה לבקשת הרופא המטפל לא כרוכה בתשלום.
 • קבלת מידע מתוך הרשומה הרפואית במעבר בין קופות החולים לא כרוכה בתשלום.
 • ביתר המקרים, העלות תלויה בזהות מגיש הבקשה, בסוג הרשומה המבוקשת (ממוחשבת או לא-ממוחשבת) ובתקופה שלגביה מבקשים את המידע.

עלות קבלת העתק לבקשת המטופל, קרוב מיופה כוח או אפוטרופוס

עלות קבלת רשומה רפואית ממוחשבת:

 • קבלת העתק של רשומה רפואית ממוחשבת (רשומה רפואית ששמורה בקובץ מחשב, לרבות כל סוג של מדיה מגנטית) עם מידע של עד 5 שנים אחורה ממועד הבקשה, תהיה בעלות של 10 ₪.
 • עלות קבלת העתק של רשומה רפואית ממוחשבת עם מידע לתקופה של יותר מ-5 שנים אחורה ממועד הבקשה (ולא לפני שנת 2011) תהיה בהתאם למחירון שירותים רפואיים באתר משרד הבריאות.
 • עלות קבלת העתק של רשומה רפואית ממוחשבת עם מידע מלפני שנת 2011:
  1. אם הרשומה הוזמנה מבית חולים ציבורי, עלות קבלת ההעתק תהיה בהתאם למחירון שירותים רפואיים.
  2. אם הרשומה הוזמנה מקופת חולים, העלות תהיה בהתאם לנהלים הפנימיים של קופת החולים.

עלות קבלת רשומה רפואית לא ממוחשבת:

 • עלות קבלת רשומה רפואית לא-ממוחשבת עם מידע שקיים במערכת עד לשנת 2011, תהיה בהתאם למחירון שירותים רפואיים באתר משרד הבריאות.
 • עלות קבלת העתק רשומה רפואית לא-ממוחשבת עם מידע מלפני שנת 2011:
  1. אם הרשומה הוזמנה מבית חולים ציבורי, עלות קבלת ההעתק תהיה בהתאם למחירון שירותים רפואיים.
  2. אם הרשומה הוזמנה מקופת חולים, העלות תהיה בהתאם לנהלים הפנימיים של קופת החולים.
דוגמה
עלות איתור והעתקת מסמכים עד 10 עמודים היתה 109 ₪, על-פי מחירון משרד הבריאות הממויין לפי קוד מיום 01.04.2019 (קוד השירות - L6498).

עלות קבלת רשומה רפואית שהוזמנה לבקשת גורמים חיצוניים (עורכי דין של המטופל, חברות ביטוח וכדומה)

 • אם הרשומה הרפואית הוזמנה מבית חולים ציבורי עלות קבלת ההעתק תהיה בהתאם למחירון שירותים רפואיים, ללא קשר לסיבת הפנייה או לזהות מגיש הבקשה.
 • אם הרשומה הרפואית הוזמנה מקופת החולים, העלות קבלת ההעתק תהיה בהתאם למחיר שקבעה הקופה (תעריפון משרד הבריאות לא חל על קופות החולים במקרה שגורמים חיצוניים מבקשים מידע).

מקרים שבהם נדרש כתב ויתור על סודיות

 • אם המטופל לא מגיע בעצמו למחלקת הרשומות הרפואיות והפנייה נעשית על-ידי גורם אחר:
  • על המטופל לחתום על טופס ויתור סודיות.
  • מיופה הכח של המטופל ימסור את הטופס החתום למשרד הרשומות הרפואיות במוסד הרפואי.
 • אם המטופל מבקש לקבל מידע בדרך שלא ניתן לוודא בה את זהותו (בדואר, בדוא"ל וכו') עליו לחתום על טופס ויתור סודיות.
 • על טופס ויתור סודיות רשאים לחתום בשם המטופל:
  • אפוטרופוס שמונה למטופל לעניינים אישיים או רפואיים (לגוף). אפוטרופסות לרכוש בלבד לא רלוונטית בדרך כלל לקבלת מידע רפואי.
  • תומך החלטות שהורשה בצו המינוי מבית המשפט לחתום בשמו של המטופל.
 • אם המטופל נמצא במוסד רפואי ונמנע ממנו למסור ויתור על סודיות בכתב:
  • הוויתור יינתן בעל-פה בפני 2 עדים.
  • הסכמת המטופל לוותר על הסודיות הרפואית תתועד בכתב ברשומה הרפואית, סמוך ככל האפשר לאחר הוויתור.
  • למידע נוסף ראו ויתור על סודיות רפואית.
 • לגורמים מסוימים ניתנת סמכות על-פי דין לקבל מידע רפואי לצורך מילוי תפקידם והם רשאים לקבל את המידע ללא כתב ויתור סודיות (לדוגמה: לשכת הגיוס, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, עובדים סוציאליים).
 • אם המידע הנדרש הוא מידע מתחום בריאות הנפש, חובה לציין במפורש בכתב הויתור על סודיות רפואית שהמידע הנדרש הוא מידע מתחום בריאות הנפש.

קבלת מידע רפואי עבור קטינים

קבלת מידע רפואי עבור מטופל חסר הכרה

 • במקרה של מטופל חסר הכרה שחתם מראש על טופס ויתור על סודיות או שמונה לו אפוטרופוס, אין מניעה לקבל את המידע מהרשומה הרפואית.
 • במקרה של מטופל חסר הכרה המאושפז בבית חולים, שלא ויתר מראש על הסודיות ולא מונה לו אפוטרופוס:
  • יש לפנות ליועץ המשפטי של בית החולים, שיקבע אם ניתן להיענות לבקשה לעיין בתיק הרפואי או למסור מידע מתוכו.
  • במקרה שהיועץ המשפטי של בית החולים מסרב לבקשה, ניתן לעתור לבית המשפט.

קבלת תצלומי רנטגן מרופא השיניים

 • מטופל זכאי לקבל מידע מהרשומה הרפואית הנמצאת אצל רופא השיניים, לרבות העתקה.
 • תצלומי רנטגן -
  • על רופא השיניים להעביר תצלומי מתרפא לרופא אחר שהמטופל עבר אליו וביקש זאת בפנייה מתאימה (דוגמה לנוסח ניתן למצוא בהנחיות משרד הבריאות).
  • יש להעביר את התצלומים (או כל רשומה אחרת) ככל הניתן באופן אישי או לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולשמור את אישור המסירה בתיק הרפואי.
  • מותר לרופא לגבות תשלום עבור שכפול תצלום לשם מסירה למטופל או למי מטעמו. על פי הנחיות משרד הבריאות, גביית תשלום העולה על 50% מעלות השכפול, תיחשב לבלתי סבירה.
  • רופא השיניים מחויב לשמור את תצלומי הרנטגן עד לתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק. תקופת ההתיישנות מתחילה עם גמר הטיפול או עם גילוי מעשה רשלנות, לפי המאוחר מביניהם (אצל מבוגר - 10 שנים לאחר מועד זה, ואצל קטין - עד הגיעו לגיל 25 שנה לפחות).

קבלת מידע רפואי במעבר בין קופות חולים

 • כאשר מבוטח בקופה אחת עובר לקופה אחרת, קופת החולים חייבת למסור מידע מתוך הרשומה הרפואית (העתקים, צילום הרשומה או חלקים ממנה), ובלבד שהמידע שיימסר, יהיה מלא ובהתאם למבוקש.
 • המידע הרפואי יימסר למבוטח לאחר הגשת בקשה בכתב למידע רפואי.
 • העברת המידע הרפואי מקופת חולים אחת לשנייה, תיעשה ללא תשלום.
 • קופת חולים חייבת למסור את המידע הרפואי המבוקש בתוך 30 יום מיום קבלת הבקשה למידע רפואי.
 • מלבד המבוטח עצמו, מורשים לבקש מידע רפואי לגבי המבוטח גם רופא או גורם מוסמך אחר מטעם הקופה הפונה, באופן ישיר או באמצעות המבוטח.
 • הפנייה תהיה פנייה ישירה (פיסית בליווי טופס בקשה), או פנייה באמצעות מכתב רשום מלווה במסמכים הנדרשים באמצעות דואר או פקס.

חשוב לדעת

 • בכל בית חולים קיימת מחלקת רשומות רפואיות שניתן לפנות אליה, ובה גם מפורטת עלות קבלת המידע הרפואי.
 • אם המטופל פונה בעצמו ומבקש מידע רפואי על עצמו, הוא אינו צריך לחתום על כתב ויתור סודיות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות