הקדמה:

כל מטופל זכאי לקבל מידע מהרשומה הרפואית
קבלת העתק הרשומה הרפואית עשוי להיות כרוך בתשלום, המשתנה בהתאם לסוג הרשומה ולזהות מגיש הבקשה

מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית.

 • את הבקשה יכול להגיש המטופל או קרובו, וכן גורם חיצוני שיש לו ייפוי כוח לכך, כגון עורך דין.
 • קבלת העתקים מהרשומה הרפואית עשויה להיות כרוכה בתשלום, המשתנה בהתאם לזהות מגיש הבקשה לקבלת ההעתק ולסוג הרשומה המבוקש.
שימו לב
דף זה מתייחס לקבלת מידע מהרשומה הרפואית של אדם שעודנו בחיים. לפרטים על קבלת מידע רפואי אודות נפטר ראו עיון ברשומה רפואית של נפטר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל מטופל במוסד רפואי (הכללים והתעריפים שחלים על מוסדות רפואיים ציבוריים חלים גם על מכונים פרטיים).
הערת עריכה
ההתייחסות למכונים פרטיים מבוססת על מייל מנטע הבלין וממנהלת תחום הנחיות ונהלים במשרד הבריאות (הועבר לקיפר)
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 16:31, 5 בפברואר 2020 (IST)

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • פנייה על-ידי הרופא המטפל:
  • אם הפנייה להוצאת המידע היא לצורך המשך טיפול רפואי, כגון סיכום מחלה, בדיקות שנערכו באישפוז וכו', יש לפנות לרופא המטפל בקהילה.
  • קבלת המידע הרפואי שהוזמן על-ידי רופא מטפל אינה כרוכה בתשלום.
 • פנייה על-ידי המטופל (בעצמו או באמצעות מיופה כוח או אפוטרופוס):
  • כאשר המטופל מעוניין בהוצאת המידע הרפואי באופן עצמאי, שלא באמצעות הרופא המטפל, עליו לפנות למחלקת הרשומות הרפואיות באופן עצמאי.

עלות

 • קבלת רשומה רפואית שהוזמנה לבקשת הרופא המטפל, לא כרוכה בתשלום.
 • ביתר המקרים, העלות תלויה בזהות מגיש הבקשה, בסוג הרשומה המבוקשת (ממוחשבת או לא-ממוחשבת) ובתקופה לגביה מתבקש המידע.

עלות קבלת העתק לבקשת המטופל, קרוב מיופה כוח או אפוטרופוס

עלות קבלת רשומה רפואית ממוחשבת:

 • קבלת העתק של רשומה רפואית ממוחשבת (כלומר, רשומה רפואית השמורה בקובץ מחשב, לרבות כל סוג של מדיה מגנטית), המכילה מידע של עד 5 שנים אחורה ממועד הבקשה, תהיה בעלות של 10 ש"ח.
 • עלות קבלת העתק של רשומה רפואית ממוחשבת המכילה מידע לתקופה של יותר מ-5 שנים אחורה ממועד הבקשה אבל לא מוקדם יותר משנת 2011, תהיה בהתאם למחירון שירותים רפואיים באתר משרד הבריאות.
 • עלות קבלת העתק של רשומה רפואית ממוחשבת המכילה מידע מלפני שנת 2011:
  1. אם הרשומה הוזמנה מבית חולים ציבורי, עלות קבלת ההעתק תהיה בהתאם למחירון שירותים רפואיים.
  2. אם הרשומה הוזמנה מקופת חולים, העלות תהיה בהתאם לנהלים הפנימיים של קופת החולים.

עלות קבלת רשומה רפואית לא ממוחשבת:

 • עלות קבלת רשומה רפואית לא-ממוחשבת, הכוללת מידע שקיים במערכת עד לשנת 2011, תהיה בהתאם למחירון שירותים רפואיים באתר משרד הבריאות.
 • עלות קבלת העתק רשומה רפואית לא-ממוחשבת, המכילה מידע מוקדם יותר לשנת 2011:
  1. אם הרשומה הוזמנה מבית חולים ציבורי, עלות קבלת ההעתק תהיה בהתאם למחירון שירותים רפואיים.
  2. אם הרשומה הוזמנה מקופת חולים, העלות תהיה בהתאם לנהלים הפנימיים של קופת החולים.
דוגמה
עלות איתור והעתקת מסמכים עד 10 עמודים היתה 109 ש"ח, על-פי מחירון משרד הבריאות הממויין לפי קוד מיום 01.04.2019 (קוד השירות - L6498).
הערת עריכה
המידע התקבל בתכתובת מייל משמוליק בן יעקב מהאגודה לזכויות החולה. נכנס לתוקף ב-25 לדצמבר 2019
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 16:45, 30 ביולי 2019 (IDT)

עלות קבלת רשומה רפואית שהוזמנה לבקשת גורמים חיצוניים (עורכי דין של המטופל, חברות ביטוח וכדומה)

 • אם הרשומה הרפואית הוזמנה מבתי החולים הציבוריים, עלות קבלת ההעתק תהיה בהתאם לאמור במחירון שירותים רפואיים, ללא קשר לסיבת הפניה או לזהות מגיש הבקשה.
 • אם הרשומה הרפואית מקופות החולים, עלות קבלת ההעתק תהיה בהתאם למחיר שנקבע בקופת החולים, אשר אינן כפופות לתעריפון משרד הבריאות במקרה של בקשת גורמים חיצוניים.

מתי יש לחתום על טופס ויתור על סודיות על-ידי המטופל

 • במקרים הבאים, על המטופל לחתום על כתב ויתור על סודיות:
  • כאשר הפנייה מתבצעת על-ידי גורם שאינו המטופל והמטופל לא מגיע בכוחות עצמו למחלקת הרשומות הרפואיות, על המטופל לחתום על טופס ויתור סודיות.
  • מיופה הכח של המטופל ימסור את הטופס החתום למשרד הרשומות הרפואיות במוסד הרפואי, ראו ויתור על סודיות רפואית.
  • כאשר המטופל מבקש לקבל מידע בדרך שלא ניתן לוודא בה את זהותו פנים אל פנים, כגון בדואר, בדואר אלקטרוני, וכדומה.
  • כאשר מדובר במטופל שמונה לו אפוטרופוס, יחתום האפוטרופוס.
  • אם המטופל נמצא במוסד רפואי ונמנע ממנו לתת ויתור על סודיות בכתב, יינתן הויתור בעל-פה, בפני 2 עדים, ובלבד שהסכמתו לוותר על סודיות תתועד בכתב ברשומה הרפואית, סמוך ככל האפשר לאחר מכן.
  • ישנם גורמים וגופים שיש להם סמכות על-פי דין לקבל מידע רפואי לצורך מילוי תפקידם והם רשאים לקבל את המידע ללא כתב ויתור סודיות. לדוגמא: לשכת הגיוס, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, עובד/ת סוציאלי/ת.

קבלת מידע רפואי עבור קטינים

קבלת מידע רפואי עבור מטופל חסר הכרה

 • במקרה של מטופל חסר הכרה שחתם מראש על טופס ויתור על סודיות או שמונה לו אפוטרופוס, אין מניעה לקבל את המידע מהרשומה הרפואית.
 • במקרה של מטופל חסר הכרה המאושפז בבית חולים, שלא ויתר מראש על הסודיות ולא מונה לו אפוטרופוס:
  • יש לפנות ליועץ המשפטי של בית החולים, שיקבע אם ניתן להיענות לבקשה לעיין בתיק הרפואי או למסור מידע מתוכו.
  • במקרה שהיועץ המשפטי של בית החולים מסרב לבקשה, ניתן לעתור לבית המשפט.

קבלת תצלומי רנטגן מרופא השיניים

 • מטופל זכאי לקבל מידע מהרשומה הרפואית הנמצאת אצל רופא השיניים, לרבות העתקה.
 • תצלומי רנטגן -
  • על רופא השיניים להעביר תצלומי מתרפא לרופא אחר שהמטופל עבר אליו וביקש זאת בפנייה מתאימה (דוגמה לנוסח ניתן למצוא בהנחיות משרד הבריאות).
  • יש להעביר את התצלומים (או כל רשומה אחרת) ככל הניתן באופן אישי או לשלוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולשמור את אישור המסירה בתיק הרפואי.
  • מותר לרופא לגבות תשלום עבור שכפול תצלום לשם מסירה למטופל או למי מטעמו. על פי הנחיות משרד הבריאות, גביית תשלום העולה על 50% מעלות השכפול, תיחשב לבלתי סבירה.
  • רופא השיניים מחויב לשמור את תצלומי הרנטגן עד לתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק. תקופת ההתיישנות מתחילה עם גמר הטיפול או עם גילוי מעשה רשלנות, לפי המאוחר מביניהם (אצל מבוגר - 10 שנים לאחר מועד זה, ואצל קטין - עד הגיעו לגיל 25 שנה לפחות).

קבלת מידע רפואי במעבר בין קופות חולים

 • כאשר מבוטח בקופה אחת עובר לקופה אחרת, קופת החולים חייבת למסור מידע מתוך הרשומה הרפואית (העתקים, צילום הרשומה או חלקים ממנה), ובלבד שהמידע שיימסר, יהיה מלא ובהתאם למבוקש.
 • המידע הרפואי יימסר למבוטח לאחר הגשת בקשה בכתב למידע רפואי.
 • העברת המידע הרפואי מקופת חולים אחת לשנייה לצורכי טיפול רפואי, תיעשה ללא תשלום.
 • קופת חולים חייבת למסור את המידע הרפואי המבוקש בתוך 30 יום מיום קבלת הבקשה למידע רפואי.
 • מלבד המבוטח עצמו, מורשים לבקש מידע רפואי לגבי המבוטח גם רופא או גורם מוסמך אחר מטעם הקופה הפונה, באופן ישיר או באמצעות המבוטח.
 • הפנייה תהיה פנייה ישירה (פיסית בליווי טופס בקשה), או פנייה באמצעות מכתב רשום מלווה במסמכים הנדרשים באמצעות דואר או פקס.

חשוב לדעת

 • בכל בית חולים קיימת מחלקת רשומות רפואיות שניתן לפנות אליה, ובה גם מפורטת עלות קבלת המידע הרפואי.
 • אם המטופל פונה בעצמו ומבקש מידע רפואי על עצמו, הוא אינו צריך לחתום על כתב ויתור סודיות.

חקיקה ונהלים

תודות