במקרים שבהם חולה נתן את הסכמתו, ניתן למסור מידע רפואי לגביו לאדם או גוף אחר
בנסיבות מסוימות ניתן למסור את המידע גם ללא הסכמת החולה

חוק זכויות החולה מאפשר למטפל או למוסד רפואי למסור מידע רפואי בנוגע לחולה מסוים- לאדם או לגוף אחר.

 • מסירת המידע אפשרית בהסכמת החולה ובנסיבות מסוימות גם ללא הסכמתו.

מסירת מידע בהסכמת המטופל

 • המטפל או המוסד הרפואי רשאים למסור מידע רפואי לאחר, כאשר המטופל נתן הסכמתו למסירת המידע הרפואי.
 • ההסכמה יכולה להיות מפורשת או משתמעת, בכתב, בעל-פה, או בדרך של התנהגות.
דוגמה
כאשר מטופל מגיע בליווי קרוב משפחה, אפשר להסיק מכך על הסכמת המטופל למסירת המידע לקרוב המשפחה.

מסירת מידע רפואי שלא בהסכמת המטופל

 • ניתן להעביר מידע רפואי לאחר שלא בהסכמת המטופל במקרים הבאים:
  • כאשר חלה חובה על פי הדין (חוק, תקנות, או צו מנומק של בית המשפט) למסור את המידע הרפואי.
  • כאשר מסירת המידע היא למטפל אחר לצורך טיפול באותו מטופל.
  • כאשר נדרשת מסירת המידע על מנת לזהות גופה או לקבוע סיבת מוות למרכז הלואמי לרפואה משפטית (כולל לרופא שהמרכז מסתייע בו, ולמטפל שמוסמך לזהות גופה או לקבוע סיבת מוות).
  • במקרה שוועדת האתיקה אישרה את מסירת המידע, אחרי שקבעה כי מסירת המידע חיונית להגנה על בריאות הזולת או הציבור. שני המקרים שבהם רשאית ועדת האתיקה לדון ולאשר מסירת מידע לאחר הם:
   • מטופל שחי עם HIV או איידס שאינו מקיים יחסי מין מוגנים או אינו מיידע את בן/בת הזוג. למידע נוסף ראו כאן.
   • מטופל חולה בשחפת.
  • במקרה שוועדת האתיקה אישרה את מסירת המידע הרפואי, אחרי שקבעה כי עלול להיגרם נזק חמור לבריאותו או לשלומו של המטופל אם יקבל בעצמו את המידע.
  • כאשר מסירת המידע היא למוסד רפואי המטפל או לעובד של אותו מוסד רפואי, לצורך עיבוד המידע, תיוקו, או דיווח עליו על-פי דין.
  • כאשר מסירת המידע הרפואי נועדה לפרסום בבטאון מדעי, למטרות מחקר או הוראה (בהתאם להוראות שקבע שר הבריאות), ובתנאי שלא נחשפים פרטים מזהים של המטופל.
  • כאשר מסירת המידע הרפואי נדרשת עבור מקבל ההחלטות הזמני כדי לתת הסכמה מדעת בשם המטופל לטיפול הרפואי.
דוגמה
ישנם סוגים מסוימים של מחלות מדבקות המחייבות דיווח למשרד הבריאות.
דוגמה
כאשר רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים, מאבחן אצלו מחלה שהוא סבור שעשויה לסכן את המטופל ואנשים אחרים בשעת נהיגה, הוא חייב לדווח על המחלה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים (ראו פרטים בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות).

העברה ושמירת מידע בתחום בריאות הנפש

 • חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מס' 12/2015 מפרט את הכללים בנוגע לטיפול במידע בתחום בריאות הנפש, וזאת בעקבות הרפורמה שנכנסה לתוקפה ביום 01.07.2015 ומעבר האחריות הביטוחית בתחום זה לקופות החולים.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • א. כרמי, בריאות ומשפט (2003), עמ' 826.