הקדמה:

ועדת השיקום היא הגוף המאשר את סל השיקום למתמודדי נפש
ניתן לערער על החלטות ועדת השיקום על ידי פניה ישירה למשרד הבריאות
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות

ועדת השיקום האזורית הינה הגוף מטעם אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, האחראי על יישום חוק שיקום נכי נפש בקהילה - אישור והתאמת סל שיקום למתמודדי נפש הפונים לוועדה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

פניה לוועדה

 • יש למלא טופס הפניה לוועדת שיקום אזורית.
 • לצורך מילוי טופס הפניה רצוי להסתייע באיש מקצוע המטפל בפונה או מכיר אותו היטב (כגון רופא, עובד סוציאלי או פסיכולוג). כמו כן ניתן להיעזר בעובדות סוציאליות הנמצאות במרפאות לבריאות הנפש ויכולות ללוות את הפונה בתהליך.
 • יש למלא את כל הסעיפים בטפסים. הפניה לא מלאה או לא ברורה לא תובא לדיון לועדת שיקום, עד השלמת הטפסים.
 • יש לצרף אל הפניה את המסמכים הדרושים, בהתאם למפורט בטופס, בעיקרם:
  • פרטים אישיים, כולל צילום תעודת זהות.
 • צילום של מינוי אפוטרופוסות, אם מונה אפוטרופוס.
  • דו"ח רפואי - ימולא על-ידי הפסיכיאטר המטפל ויכלול סיכום מחלה.
  • דו"ח סיעודי - כאשר אדם פונה לקבלת סל שיקום ישירות ממערך האשפוז.
  • סיכום פסיכוסוציאלי - ימולא על-ידי הגורם המטפל.
  • הערכה תיפקודית. רצוי לצרף אבחונים רלוונטיים.
  • סיכום ונימוק המלצות הפונה והגורם המפנה.
  • דיווח ממחלקת השיקום של המוסד לביטוח הלאומי.
  • דיווח קביעת נכות, אחוזי נכות וסעיפי הנכות.
  • טופס ויתור סודיות חתום.
  • בקשה לטיפול דנטלי, אם נכלל בתוכנית השיקומית
  • בקשה לקרן שיקום, אם נכלל בתוכנית השיקומית
  • טופס בקשה לחונך או סומך, אם נכלל בתוכנית השיקומית.
  • אישור זכאות לסיוע בשכר דירה מטעם משרד השיכון, או התחייבות לתשלום שכר דירה ממקורות אחרים, אם ישנה הפנייה לדיור.
   • אם הוגשה בקשה למשרד השיכון אולם טרם נתקבל אישור, יש לצרף תצלום של הבקשה.
  • מומלץ לצרף כל מסמך המאפשר הכרות נוספת של הפונה כגון: דו"ח מלשכות רווחה או ממסגרות שיקומיות בעבר ובהווה.
 • את הפניה שולחים ללשכת הבריאות המחוזית, בהתאם למקום מגורי הפונה.
 • מומלץ לשמור העתק של המסמכים.

הדיון בוועדה

 • הפונה יוזמן לדיון בוועדת השיקום, שיתקיים כחודש לאחר תאריך הפניה.
 • ועדת השיקום האזורית מורכבת משלושה אנשי מקצוע - פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק או עובד סיעוד.
 • הפונה יכול לבקש לצרף לדיון בן משפחה או אדם אחר המקורב אליו. ככלל, בני משפחה יזומנו לוועדה, אלא אם הפונה יתנגד לכך.
 • חשוב שהפונה ייקח חלק פעיל בדיון, יציג את עמדתו ויהיה מעורב בהחלטה על תכנית השיקום.
 • החלטת הוועדה בליווי הנימוקים להחלטה ישלחו בדואר.

ערעור

 • אם הפונה חש שוועדת השיקום לא התנהלה באופן ראוי, שהוצעה לו תוכנית שיקום שאינה מתאימה לו, או אם נדחתה בקשתו לשיקום מסיבות לא ענייניות, עומדת בפניו האפשרות לערער בתוך 45 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה.
 • הערעור נעשה באמצעות פניה ישירה לאגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, בהתאם להנחיות הרשומות בטופס ההחלטה של ועדת השיקום.
 • וועדת הערר חייבת לדון בערר בתוך 60 ימים מיום הגשתו.

חשוב לדעת

 • הזכאות לסל שיקום תקפה לשנה. בתום כל שנה נבחנת תוכנית השיקום ונבדק הצורך בעריכת שינויים.
 • כמו כן, מתקיימים דיונים חוזרים בוועדות השיקום האזוריות, בהם ניתן לבקש בקשות כגון שינוי החלטה (הוספת או הפסקת קבלת שירותי שיקום מסוימים) או שינוי נותן שירות.

חקיקה ונהלים

תודות