הקדמה:

ועדת השיקום היא הגוף המאשר את סל השיקום למתמודדי נפש
ניתן לערער על החלטות ועדת השיקום באמצעות פנייה ישירה אל האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

ועדת השיקום האזורית היא הגוף מטעם אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, האחראי על יישום חוק שיקום נכי נפש בקהילה: אישור והתאמת סל שיקום למתמודדי נפש הפונים לוועדה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

בניית תכנית שיקומית

 • יש לבנות תכנית שיקומית שתותאם לרצונותיו וליכולותיו של המתמודד ותוגש לוועדת השיקום האזורית.
 • המתמודד יכול לבנות את התכנית בשיתוף עם גורמים שונים המפנים לוועדת השיקום האזורית:
  • קופת החולים
  • בית חולים פסיכיאטרי
  • מרפאה או תחנה לבריאות הנפש
  • המחלקה לשירותים חברתיים
  • מסגרת שיקומית בקהילה
  • מטפל/ת פרטי/ת באחד מהמקצועות: עובד/ת סוציאלי/ית, מרפא/ה בעיסוק, פסיכיאטר/ית, פסיכולוג/ית, אח/ות מוסמך/ת.
 • כמו כן, המתמודד ומשפחתו יכולים להיעזר בתהליך במרכזי הייעוץ למשפחות.

פנייה לוועדה

 • יש למלא ולהגיש טופס הפניה לוועדת שיקום אזורית.
 • הפנייה נעשית כיום על-ידי הגורמים המפנים, כפי שפורטו בהליך בניית התכנית השיקומית (ניתן להיעזר גם במרכזי הייעוץ למשפחות).
 • יש למלא את כל הסעיפים בטפסים. פנייה לא מלאה או לא ברורה לא תובא לדיון לוועדת שיקום, עד השלמת הטפסים.
 • יש לצרף את המסמכים הדרושים, בהתאם למפורט בטופס, בעיקרם:
  • פרטים אישיים, כולל צילום תעודת זהות.
 • צילום של מינוי אפוטרופוסות, אם מונה אפוטרופוס.
  • דו"ח רפואי שימולא על-ידי הפסיכיאטר המטפל ויכלול סיכום מחלה.
  • דו"ח סיעודי, למי שפונה לקבלת סל שיקום ישירות ממערך האשפוז.
  • סיכום פסיכוסוציאלי שימולא על-ידי הגורם המטפל.
  • הערכה תיפקודית. רצוי לצרף אבחונים רלוונטיים.
  • סיכום ונימוק המלצות הפונה והגורם המפנה.
  • דיווח ממחלקת השיקום של המוסד לביטוח הלאומי.
  • דיווח קביעת נכות, אחוזי נכות וסעיפי הנכות.
  • טופס ויתור סודיות חתום.
  • בקשה לטיפול דנטלי, אם נכלל בתכנית השיקומית.
  • בקשה לקרן שיקום, אם נכלל בתכנית השיקומית.
  • טופס בקשה לחונך או סומך, אם נכלל בתכנית השיקומית.
  • אישור זכאות לסיוע בשכר דירה מטעם משרד השיכון, או התחייבות לתשלום שכר דירה ממקורות אחרים, אם ישנה הפנייה לדיור.
   • אם הוגשה בקשה למשרד השיכון אולם טרם נתקבל אישור, יש לצרף תצלום של הבקשה.
  • מומלץ לצרף כל מסמך המאפשר היכרות נוספת של הפונה כגון: דו"ח מלשכות רווחה או ממסגרות שיקומיות בעבר ובהווה.
 • אם ממלאים טופס ידני, יש לשלוח אותו אל לשכת הבריאות המחוזית, בהתאם למקום המגורים של הפונה.
 • מומלץ לשמור העתק של המסמכים.

הדיון בוועדה

 • הפונה יוזמן לדיון בוועדת השיקום, שיתקיים כחודש לאחר תאריך הפנייה.
 • ועדת השיקום האזורית מורכבת משלושה אנשי מקצוע - פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק או עובד סיעוד.
 • הפונה יכול לבקש לצרף לדיון בן משפחה או אדם אחר המקורב אליו. ככלל, בני משפחה יזומנו לוועדה, אלא אם הפונה יתנגד לכך.
 • חשוב שהפונה ייקח חלק פעיל בדיון, יציג את עמדתו ויהיה מעורב בהחלטה על תכנית השיקום.
 • החלטת הוועדה בליווי הנימוקים להחלטה ישלחו בדואר.

ערעור

 • אם הפונה חש שוועדת השיקום לא התנהלה באופן ראוי, שהוצעה לו תכנית שיקום שאינה מתאימה לו, או אם נדחתה בקשתו לשיקום מסיבות לא ענייניות, עומדת בפניו האפשרות לערער בתוך 45 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה.
 • הערעור נעשה באמצעות פנייה ישירה אל האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, בהתאם להנחיות הרשומות בטופס ההחלטה של ועדת השיקום.
 • ועדת הערר חייבת לדון בערר בתוך 60 ימים מיום הגשתו.

חשוב לדעת

 • הזכאות לסל שיקום תקפה לשנה. בתום כל שנה נבחנת תכנית השיקום ונבדק הצורך בעריכת שינויים.
 • כמו כן, מתקיימים דיונים חוזרים בוועדות השיקום האזוריות, בהם ניתן לבקש בקשות כגון שינוי החלטה (הוספת או הפסקת קבלת שירותי שיקום מסוימים) או שינוי נותן שירות.

חקיקה ונהלים

תודות