הקדמה:

ועדת שילוב היא ועדה הקובעת את זכאותו של ילד עם צרכים מיוחדים לקבל תמיכה וסיוע מוגברים במסגרת חינוך רגילה
חובה לזמן את ההורים והילד לוועדה, כאשר בידי ההורים ההחלטה אם הילד ישתתף
ניתן לערער על החלטת הוועדה בתוך 21 יום מקבלת ההחלטה בכתב
למידע נוסף ראו בפורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך
אזהרה
ב-01.01.2019 נכנס לתוקף תיקון בחוק חינוך מיוחד שהחיל שינויים בהליך קביעת הזכאות וסל השירותים לתלמידים עם צרכים מיוחדים

ועדת שילוב מוסדית (ועדת שילוב בית ספרית) היא ועדה מקצועית הפועלת מתוקף תיקון מס' 7 לחוק חינוך מיוחד (המכונה "חוק השילוב").

 • ועדת השילוב קובעת אם תלמיד ייכלל בתכנית השילוב במסגרת חינוכית רגילה.
 • כמו כן, בסמכות ועדת השילוב לקבוע אם כחלק מהזכאות לתמיכה מתכנית השילוב, זכאי התלמיד לליווי של סייעת. זאת בהתאם לקריטריונים המפורטים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

אוכלוסיית היעד ותנאים מקדימים

 • ילדים עם לקות משמעותית: לקות גופנית, נפשית, שכלית, רגשית-התנהגותית, קוגנטיבית, שפתית, או חושית (בראייה או בשמיעה), שיש לגביה אבחנה קבילה.
 • הלקות מגבילה את יכולתם להתנהגות מסתגלת, והם זקוקים לתמיכה כדי ללמוד במסגרת של החינוך הרגיל.

זימון ועדת שילוב

הבקשה לזימון ועדת שילוב יכולה להתבצע על-ידי הצוות החינוכי-מקצועי בבית-הספר, ההורים, ועדת השמה או ועדת ערר.

פנייה ביוזמת ההורים

 • לתלמיד הלומד או מועמד ללמוד בבית ספר, הפנייה תהיה לבית הספר.
 • לילד הלומד או מועמד ללמוד בגן, הפנייה תהיה למפקח הכולל על גני הילדים בישוב, או למתי"א (מרכז תמיכה יישובי/אזורי).
 • את הבקשה ניתן להגיש עד סוף חודש אפריל. במקרה של מעבר בין בתי ספר ניתן לבקש לקיים את הדיון בוועדה עד סוף חודש ספטמבר.
 • הורים המבקשים לכנס ועדת שילוב, נדרשים לצרף לבקשתם חוות דעת רלוונטיות, אבחונים ומסמכים שיעידו על קשייו וצרכיו של ילדם.

פנייה ביוזמת בית הספר

 • במקרה שמדובר ביוזמה של בית הספר, תוצג בפני ועדת השילוב "חוות דעת חינוכית" מפורטת של מחנך הכיתה, ובה התייחסות לרמת תפקודו של הילד במגוון תחומים בששת החודשים האחרונים. בית הספר חייב למסור לעיון ההורים וחתימתם את חוות הדעת לפני הדיון בוועדה.
 • במקרה שנעשו אבחונים נוספים, יציג אותם בית הספר בוועדה. אבחונים דידקטיים ואחרים, ייעשו בחסות בית הספר רק באישור והסכמת ההורים.

הרכב הוועדה

 • ועדת השילוב חייבת לכלול את בעלי התפקידים הבאים:
 1. מנהל/ת בית-הספר המשמש/ת גם כיו"ר הוועדה.
 2. מחנכ/ת הכיתה.
 3. פסיכולוג/ית חינוכי/ת ו/או יועץ חינוכי (בבית-ספר בו יש פסיכולוג ויועץ, ישב הפסיכולוג בוועדה).
 4. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד.
 • נוסף על רשימת הנוכחים שצויינה, יתכן שיוזמנו לדיון (בהתאם להחלטת היו"ר ועל-פי הצורך) בעלי תפקידים נוספים:
  • איש מקצוע נוסף שיספק לחברי הוועדה מידע ייחודי הנחוץ להם לקבלת החלטה, כגון: מומחה בתחום הלקות של הילד או אדם המלווה את הילד במסגרת החינוכית (מורה לחינוך מיוחד, מטפל/ת פארא רפואי, סייע/ת).
  • מנהל מרכז התמיכה האזורי (מתי"א) או נציג מטעמו.
 • חשוב שוועדת השילוב תכלול אנשי מקצוע המכירים מקרוב את הילד, ויש להקפיד על כך שהרכב הוועדה ישקף זאת.

השתתפות ההורים בדיוני הוועדה

 • חובה לזמן את ההורים וילדם לוועדה, כאשר בידי ההורים ההחלטה אם לשתף את הילד בדיוני הוועדה.
 • הזימון לוועדת השילוב חייב להגיע לידי ההורים לפחות עשרה ימים קודם לדיון.
 • הורה המבקש לדחות את הדיון מסיבות מוצדקות יפנה למנהל/ת ביה"ס אשר יקבע מועד חדש.
 • אם ההורים קיבלו זימון כחוק, לא ביקשו לדחות את הדיון ולא הגיעו אליו, רשאית הוועדה לקיים דיון גם בהיעדרם.
 • ההורים רשאים להביא נציג מטעמם וכל מסמך או חוות דעת רלוונטיים שברשותם.
 • עבור הורים חירשים או לקויי שמיעה, או הורים שאינם דוברי עברית, יש לדאוג למתרגם שיתרגם את מהלך הדיון לשפה המובנת להם. אפשר לבקש מהם להביא לדיון מישהו מטעמם.
 • אם ההורים עיוורים או לקויי ראייה, יש להקריא בפניהם את המסמכים המוצגים בדיון.

החלטת ועדת השילוב

 • לאחר ששמעו את הדיווח וההמלצות של צוות בית הספר והמומחים ואת דברי ההורים, יקבלו חברי הוועדה את החלטתם ברוב קולות ובלא נוכחות ההורים. 
 • חובת הוועדה ליידע את ההורים על החלטתה תוך עשרה ימים.
 • החלטת הוועדה עשויה להיות אחת מאלה:
 1. הילד זכאי לתמיכה מתוקף תוכנית השילוב. אם נקבעה זכאות, הוועדה גם תחליט אם היא תכלול ליווי של סייעת.
 2. הילד אינו זכאי לסיוע מתוקף תוכנית השילוב מאחר ואינו נזקק לו, ולכן ילמד בחינוך הרגיל ללא סיוע.
 3. הילד אינו זכאי לסיוע, מכיוון שרמת תפקודו מורכבת מכדי שבית ספר רגיל יוכל להתמודד עימה, ולפיכך יופנה לדיון בוועדת השמה אשר תדון בזכותו למסגרת חינוך מיוחד.
 • חובת הוועדה לנמק את החלטותיה, ולמסור להורים עותק של ההחלטה ונימוקים משמעותיים.
 • ההורים זכאים לבקש ולקבל את פרוטוקול הישיבה.
 • אם ההורים מבקשים לחלוק על החלטת ועדת השילוב, הם יכולים לפנות למפקח/ת החינוך המיוחד, או למנהל/ת המתי"א באזור מגוריהם. כמו כן, ניתן לערער בפני ועדת ערר:

פנייה לוועדת ערר

 • בתוך 21 יום מקבלת ההחלטה בכתב, ניתן לערער עליה בפני ועדת השמה היושבת כוועדת ערר ברשות המקומית.
 • התלמיד והוריו יוזמנו להשמיע את דבריהם בדיון בערר. כמו כן יוזמן, לחלק הראשון של הדיון בלבד, נציג המוסד החינוכי בו לומד התלמיד, על מנת להשמיע את דעתו.
 • החלטת הוועדה בעניין הערר תתקבל ללא נוכחות ההורים, ותקבע את אחד מאלה:
 1. לקבל את הערר
 2. להחזיר את העניין לוועדת השילוב לדיון נוסף
 3. לדחות את הערר
 • ההחלטה תינתן תוך 21 יום מהיום שבו הוגש הערר ותישלח להורי התלמיד ולמוסד החינוכי בו הוא לומד.
 • החלטת ועדת הערר היא סופית.

תקופת הזכאות לשילוב

 • זכאותו של תלמיד שעבר ועדת שילוב נשמרת לתקופה של עד 3 שנים באותה מסגרת חינוכית.
 • במקרים הבאים יש לקיים ועדת שילוב נוספת גם אם לא עברו 3 שנים:
  • במעברים מגן חובה לכיתה א', מכיתה ו' לחטיבת ביניים ומחטיבת ביניים לתיכון
  • כאשר צוות בין מקצועי של בית הספר ממליץ על הערכה מחודשת של צורכי התלמיד
 • במקרה שהתלמיד עבר ללמוד בבית ספר אחר באותה רשות או עבר להתגורר ברשות אחרת, זכאותו תהיה תקפה רק למשך אותה שנת לימודים. למידע נוסף ראו שילוב תלמיד עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה לאחר מעבר דירה או מעבר לבית ספר אחר.ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה מבוסס על קשרים - חוברת מידע של עמותת "קשר - הבית של המשפחות המיוחדות" ועל דף מידע של ארגון בזכות.