צוות רב-מקצועי פועל במוסד חינוך רגיל וקובע את הזכאות של תלמיד עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים, את היקף והרכב סל השירותים שיקבל התלמיד, ואת התוכנית החינוכית היחידנית של התלמיד
משנת הלימודים תש"פ (2019-2020) הצוות הרב מקצועי מחליף את ועדת השילוב בכל מוסדות החינוך
ההורים יוזמנו לדיוני הצוות וישתתפו בקבלת ההחלטה לגבי הרכב סל השירותים וקביעת התוכנית החינוכית היחידנית (יהיה להם קול אחד)
למידע רשמי ראו באתר משרד החינוך


צוות רב-מקצועי פועל במוסד חינוך רגיל וקובע את הזכאות של תלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד באותו מוסד לשירותי חינוך מיוחדים ואת היקף והרכב סל השירותים שיינתן לו, על-פי רמת התפקוד שלו ועל פי צרכיו. הצוות קובע גם את התוכנית החינוכית היחידנית (תח"י) של התלמיד.

 • החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020) הצוות הרב מקצועי מחליף את ועדת השילוב בכל מוסדות החינוך.
 • הפניית תלמיד לדיון בצוות הרב-מקצועי יכולה להיעשות על פי בקשה של אחד מהגורמים הבאים: הורי התלמיד, תלמיד, עובד חינוך במוסד שבו התלמיד לומד, רשות חינוך מקומית, ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים או גורם אחר ששר החינוך או שר העבודה והרווחה הסמיך לכך.

הנוכחים בדיוני הצוות הרב-מקצועי

 • הרכב הצוות הרב-מקצועי יכלול את:
  • יו"ר הצוות - מנהל בית הספר שבו לומד התלמיד, או נציג המתי"א אם התלמיד לומד בגן ילדים.
  • מחנכת הכיתה או מנהלת הגן של התלמיד.
  • פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי.
  • עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד או נציג המתי"א המומחה למוגבלות של התלמיד.
  • הורי התלמיד - בדיונים בעניין קביעת הרכב סל השירותים וקביעת התוכנית החינוכית היחידנית (תח"י) של התלמיד.
 • על הצוות הרב-מקצועי לאפשר להורים או לנציג מטעמם להשמיע את דבריהם. ההורים יכולים להזמין לדיון אנשים נוספים מטעמם שישתתפו בדיון.
 • זימון התלמיד ייקבע בשיתוף עם ההורים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • הפניית תלמיד לדיון בצוות הרב-מקצועי יכולה להיעשות על-ידי הורה, תלמיד, עובד במוסד החינוך, רשות החינוך המקומית, ועדת זכאות ואפיון או גורם אחר ששר החינוך או שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הסמיך לכך.
 • המועד האחרון להגשת בקשות לדיון בצוות הרב-מקצועי, לצורך בחינת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים, הוא ה-31 במרס, למעט במקרים חריגים המפורטים בהמשך.
 • הורה המעוניין להפנות את ילדו לדיון בצוות הרב מקצועי צריך להגיש בקשה בכתב ליו"ר הצוות הרב-מקצועי:
  • בגני הילדים - למנהל המתי"א
  • בבית הספר - למנהל בית הספר
 • המסמכים שעל ההורים לצרף לבקשה:
  • מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות של התלמיד. ראו רשימת גורמים שאבחנתם קבילה בהתאם לסוג המוגבלות - באתר משרד החינוך. אם האבחונים כבר הוגשו בעבר אין צורך לצרפם שוב.
  • בדיקות ראייה ושמיעה עדכניות (רק לתלמידים המופנים לראשונה לבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים)
  • חתימה על טופס ויתור סודיות (סירוב ההורים לחתום על ויתור סודיות לא ימנע קיום דיון בצוות הרב-מקצועי).
  • חוות דעת מקצועיות וכל מסמך שיכול לתרום לדיון
 • באחריות המוסד החינוכי לצרף שאלון הפניה לדיון בצוות הרב-מקצועי, תיעוד של תוכניות הכלה והתערבות שהתקיימו לפני הדיון ומסמכים נוספים בהתאם לצורך.
 • המסמכים המוגשים לצוות הרב-מקצועי יישמרו במערכת הממוחשבת המיועדת לדיוני הצוות הרב-מקצועי. ההורים רשאים להציג את המסמכים גם במעמד הדיון ולבקש שלא יישמרו במערכת הממוחשבת.
 • צוות המוסד החינוכי ילווה את התלמיד ואת הוריו בהיערכות לדיון, וייתן להם מידע בכל הקשור לשלבי התהליך, מהות הדיון ולמשמעות ההחלטות.

שלבי ההליך

 • דיוני הצוות הרב-מקצועי לבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים יחלו בכל שנה ב-1 במרס ויסתיימו לכל המאוחר ב-15 במאי עבור תלמידי בית ספר. עבור תלמידים בגני הילדים יסתיימו הדיונים לכל המאוחר ב-31 במאי. ההחלטה תיושם בשנת הלימודים העוקבת.
 • בדיונים לקביעת הרכב סל השירותים עבור תלמידים שזכאותם נקבעה בוועדת זכאות ואפיון - יתקיימו הדיונים עד ה-15 ביוני, לכל המאוחר.
 • במקרים הבאים יש לקיים דיון בצוות הרב מקצועי לבחינת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים ומימושם בשנת הלימודים הנוכחית, וניתן להגיש בקשות לדיון גם לאחר ה-31 במרס:
  • עולה חדש שיש לו קשיים משמעותיים בתפקוד.
  • תלמיד שעובר מפנימייה וחוזר ללמוד בבית הספר.
  • תלמיד בסיכון שהופנה על-ידי פקיד הסעד.
  • תלמיד שהשתחרר מאשפוז בבית חולים.
  • תלמיד בגן הילדים שזו שנתו הראשונה במערכת החינוך וניכר עיכוב התפתחותי משמעותי, שפתי או תפקודי וכו'.
  • במקרים של שינוי משמעותי במצבו של תלמיד.
 • הדיון יתקיים בתוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה או מיום קבלת ההחלטה בוועדת זכאות ואפיון (בדיונים לקביעת הרכב התמיכות בסל האישי של התלמיד). המועד ייקבע בתיאום עם ההורים.
 • ההזמנה לדיון תישלח להורים 14 ימים לפחות לפני מועד הדיון. ההורים יקבלו העתקים של המסמכים שיוצגו בוועדה (למעט מסמכים שכבר נמסרו להם או מסמכים שההורים מביאים לדיון).
 • פרוטוקול הדיון וההחלטה של הצוות הרב-מקצועי יישלחו להורי התלמיד בדואר רשום או בדואר אלקטרוני תוך 14 ימים מתום הדיון או ממועד קבלת ההחלטה, לפי המוקדם.
  • במקרים מסויימים רשאי הצוות להחליט שמסמך שהובא בפניו או פרוטוקול הדיון לא יימסרו להורים. למשל, כאשר המידע שמופיע בו עלול לסכן את התלמיד או אדם אחר או כאשר קיימת מניעה משפטית למסור את המידע. במקרים אלו ההורים יוכלו לבקש להעביר את המסמכים לעיונם של עורך דין, רופא, פסיכולוגי חינוכי או עובד סוציאלי מטעמם.
 • הנגשת הדיון: בדיון שמשתתפים בו הורים עם מוגבלות, הורים שאינם דוברי עברית, או הורים הזקוקים לתיווך של התהליך - יש לדאוג מראש להנגשה הנדרשת לקראת הדיון ובמהלכו (הנגשה פיזית של מקום הדיון, תרגום לשפת הסימנים, הקראת המסמכים, תרגום לשפה המובנת להורים, וכד'. אם לא סופקה ההנגשה הנדרשת ייקבע מועד חדש בתיאום עם הורים.

החלטת הצוות הרב-מקצועי

 • הצוות הרב מקצועי יקבע את זכאותו של התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים, את היקף התמיכות שיינתנו לו, את סוגי התמיכות וכן מענים נוספים הקיימים במוסד החינוכי בהתאם לתיאור התפקוד שלו ולצרכיו. ההחלטה תתבסס על המסמכים ועל חוות הדעת שהוצגו בדיון.
 • הצוות יכול להחליט אחת מההחלטות הבאות:
  • התלמיד זכאי לתמיכה של שירותי חינוך מיוחדים מסל השילוב וההכלה או מהסל המוסדי.
  • התלמיד אינו זכאי לתמיכה של שירותי חינוך מיוחדים מסל השילוב וההכלה או מהסל המוסדי.
  • התלמיד מופנה לדיון בוועדת זכאות ואפיון, בשל צורך במענה מוגבר ורחב יותר בתחומים שונים.
 • הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים נקבעת ל-3 שנים. במקרים שבהם הצוות הרב-מקצועי מעריך שחל שינוי מהותי בצורכי התלמיד או בתפקודו ובמקרים שבהם התלמיד או הוריו ביקשו לקיים דיון נוסף יתקיים דיון לפני תום 3 השנים, כדי לבחון אם יש צורך בשינוי הזכאות, בהמשך הזכאות או בסיומה.

מעברים בין חטיבות גיל ובין מוסדות חינוך

 • מעבר בתחילת שנת הלימודים -
  • יתקיים דיון של הצוות הרב-מקצועי במסגרת הקולטת, שיתמקד בבחינת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים ובמענים הנדרשים לתלמיד לאור המעבר.
  • אם יוחלט על המשך הזכאות לאחר המעבר - הזכאות תקבע ל-3 שנים ממועד הדיון.
  • לדיון יוזמן הצוות החינוכי מהמסגרת הקודמת, בהסכמת ההורים.
 • מעבר במהלך השנה -
  • התלמיד ימשיך לממש את הזכאות שלו במסגרת הקולטת, עד למועד הבא של חידוש הזכאות.
  • במקרים שעולה צורך לבחון את היקף התמיכות - יתקיים דיון בצוות הרב-מקצועי גם אם עדיין לא הגיע מועד חידוש הזכאות.
  • אם מתקיים דיון לפני מועד חידוש הזכאות - הדיון יתקיים לשנת הלימודים העוקבת, ובשנה הנוכחית (השנה שבה התבצע המעבר) לא יפחת היקף סל התמיכות שהתלמיד מקבל.

השגה

 • על החלטת הצוות הרב-מקצועי יכולים התלמיד או הוריו להגיש השגה לוועדת זכאות ואפיון, בתוך 21 ימים מהיום שבו קיבלו את החלטת הצוות בכתב. את ההשגה ניתן להגיש על כל חלק מהחלטת הצוות הרב-מקצועי.
 • הדיון יתקיים בנושא שההורים הגישו עליו את ההשגה. דיון בנושאים שלא הופיעו בבקשת ההשגה יתקיים רק לבקשת ההורים או בהסכמתם.
 • התלמיד והוריו יוזמנו להשמיע את דבריהם בדיון בהשגה. על הוועדה למסור להורים, לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון, כל מסמך שנמצא בידיה ועשוי לשמש אותה בדיונים ובהחלטה.
 • הוועדה יכולה:
  • לקבל את ההשגה
  • להחזיר את העניין לצוות הרב-מקצועי לדיון נוסף
  • לדחות את ההשגה
 • הוועדה תתן את החלטתה בתוך 21 ימים מהיום שבו הוגשה ההשגה. הוועדה יכולה להאריך את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 • אפשר להגיש השגה על החלטת וועדת זכאות ואפיון. ההשגה תוגש לוודעת ההשגה במחוז.
 • למידע נוסף על אופן הדיון בוועדת הזכאות והאפיון, ראו ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים.

חשוב לדעת

 • ככלל אין לקיים דיון ללא התלמיד וההורים. אם נדחה מועד הדיון לבקשת ההורים, וההורים לא הגיעו למועד החדש ולא הודיעו על כך למרות שקיבלו את הזימונים - אפשר יהיה לקיים את הדיון שלא בנוכחות ההורים במועד שלישי.
 • ההורים יכולים לבקש להשמיע את דבריהם בנוכחות חברי הצוות הרב-מקצועי בלבד, ולא בנוכחות שאר המשתתפים בדיון.
 • העובדה שתלמיד מקבל טיפולים ממקצועות הבריאות במסגרת הקהילה לא יכולה להוות שיקול שלא לתת זכאות לטיפולים ממקצועות הבריאות במסגרת המוסד החינוכי. הטיפולים הניתנים במסגרת המוסד החינוכי ניתנים מתוקף חוק חינוך מיוחד, ואילו הטיפולים שניתנים במסגרת הקהילה ניתנים מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הטיפולים אינם תלויים זה בזה והם יכולים להינתן במקביל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים