הקדמה:

צוות רב-מקצועי פועל במוסד חינוך רגיל וקובע את הזכאות של תלמיד עם צרכים מיוחדים שלומד בו לשירותי חינוך מיוחדים, את היקף והרכב סל השירותים שיקבל התלמיד, ואת התכנית החינוכית היחידנית של התלמיד
משנת הלימודים תש"פ (2019-2020) הצוות הרב מקצועי מחליף את ועדת השילוב בכל מוסדות החינוך
ההורים יוזמנו לדיוני הצוות וישתתפו בקבלת ההחלטה לגבי הרכב סל השירותים וקביעת התכנית החינוכית היחידנית (יהיה להם קול אחד)
למידע נוסף ראו פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים באתר משרד החינוך


צוות רב-מקצועי פועל במוסד חינוך רגיל וקובע את הזכאות של תלמיד עם צרכים מיוחדים הלומד באותו מוסד לשירותי חינוך מיוחדים ואת היקף והרכב סל השירותים שיינתן לו, על-פי רמת התפקוד שלו ועל פי צרכיו. הצוות קובע גם את התכנית החינוכית היחידנית (תח"י) של התלמיד.

 • החל משנת הלימודים תש"פ (2019-2020) הצוות הרב מקצועי מחליף את ועדת השילוב בכל מוסדות החינוך.
 • הפניית תלמיד לדיון בצוות הרב-מקצועי יכולה להיעשות על פי בקשה של אחד מהגורמים הבאים: הורי הילד, עובד חינוך במוסד שבו התלמיד לומד, רשות חינוך מקומית, ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים או גורם אחר ששר החינוך או שר העבודה והרווחה הסמיך לכך.

הנוכחים בדיוני הצוות הרב-מקצועי

 • הרכב הצוות הרב-מקצועי יכלול את:
  • יו"ר הצוות - מנהל בית הספר שבו לומד התלמיד, או נציג המתי"א אם התלמיד לומד בגן ילדים.
  • מחנכת הכיתה או מנהלת הגן של התלמיד.
  • פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי.
  • עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד או נציג המתי"א המומחה למוגבלות של התלמיד.
  • הורי התלמיד - בדיונים בעניין קביעת הרכב סל השירותים וקביעת התכנית החינוכית היחידנית (תח"י) של התלמיד.
 • על הצוות הרב-מקצועי לאפשר להורים או לנציג מטעמם להשמיע את דבריהם.
 • זימון התלמיד ייקבע בשיתוף עם ההורים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • הפניית תלמיד לדיון בצוות הרב-מקצועי יכולה להיעשות על-ידי הורה, עובד במוסד החינוך, רשות החינוך המקומית, ועדת זכאות ואפיון או גורם אחר ששר החינוך או שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הסמיך לכך.
 • דיוני הצוות הרב-מקצועי יחלו בכל שנה ב-1 במרס ויסתיימו לכל המאוחר ב-15 במאי. ההחלטה תיושם בשנת הלימודים העוקבת.
 • במעברים בין חטיבות הגיל (מגן חובה לכיתה א', מבית ספר יסודי לבית ספר על יסודי ומחטיבת ביניים לחטיבה עליונה) ולגבי תלמידים חדשים במערכת החינוך, יתקיים דיון במסגרת שקולטת את התלמיד, לצורך בחינה מחודשת של הזכאות. הדיון יתקיים בהסכמת ההורים.

השגה

 • על החלטת הצוות הרב-מקצועי יכולים התלמיד או הוריו להגיש השגה לועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים, בתוך 21 ימים מהיום שבו קיבלו את החלטת הצוות בכתב.
 • התלמיד והוריו יוזמנו להשמיע את דבריהם בדיון בהשגה. על הוועדה למסור להורים, לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון, כל מסמך שנמצא בידיה ועשוי לשמש אותה בדיונים ובהחלטה.
 • הוועדה יכולה:
  • לקבל את ההשגה
  • להחזיר את העניין לצוות הרב-מקצועי לדיון נוסף
  • לדחות את ההשגה
 • הוועדה תיתן את החלטתה תוך 21 ימים מהיום שבו הוגשה ההשגה. הוועדה יכולה להאריך את המועד מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 • למידע נוסף על אופן הדיון בוועדת הזכאות והאפיון, ראו ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים.

חקיקה ונהלים